Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 07

    İstanbul, 19 Şubat 2021       

   Konu: Kısa Çalışma (kç) ve Nakdi Ücret Desteğinde işverenlerin sorumlu tutulacağı haller ve şubat ayı KÇ bildirimleri            

Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve uzatılması ile nakdi ücret desteğinin mahsubu ve fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesi konularında oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen İş-Kur Genel Müdürlüğü tarafından müdürlüklere 11.02.2021 tarih ve E-7862852  sayılı açıklama metni gönderilmiştir.  İlgili yazıda özetle;

1.7252 sayılı torba yasa ile 4447 sayılı yasaya Geçici 29’uncu madde eklenerek; “2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir, tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez” hükmü getirilmiş idi. Bu madde kapsamında İş-Kur Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından terkin işlemleri karara bağlanmaktadır.

a-İşverenlerin sorumlu tutulacağı ve terkin işlemi yapılacağı (hatalı işlem olarak kabul edilmeyecek) haller:

- “Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler” ile

“Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.”

işverenlerin yaptığı hatalı işlem olarak kabul edilmeyecek ve bu kapsamdaki fazla ödemelerin tahsil ve takip işlemlerinin başlatılacaktır.

b-İşverenlerin sorumlu tutulacağı ve terkin işlemi yapılacağı diğer haller:

- İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı zamanda nakdi ücret desteğine başvurulmuş olmasından, işverenlerce kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için SGK’ya bildirim yapılmamasından,

- İşçinin bir başka işyerinde çalıştığının işverenin bilgisi dahilinde olduğunun anlaşıldığı hallerde (işverenle yazılı olarak irtibat kurulmak suretiyle belirlenir),

- İşçinin raporunun geç bildirilmesinden ya da ödeme tarihinin öne çekilmesi nedeniyle zamanında sisteme kaydedilememesinden, işçinin askere gidişinin işverence Kuruma süresinde bildirilmemesinden,

- Tam zamanlı çalışan işçinin işverence bildirilmesinden,

- SGK kayıtlarından tespit edilemeyen emekli çalışanların işverence bildirilmesinden,

kaynaklanan fazla ödemelerin işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklandığı ve bu hallerde de terkin işleminin yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca işverenler tarafından terkin kapsamında olsa da ödeme yapılmak istenmesi halinde fazla ödemelerin tahsil işlemi gerçekleştirilecektir.

2. Nakdi Ücret Desteğinden (NÜD) kaynaklı fazla ve yersiz ödemelerin tahsili

Nakdi Ücret Desteği (NÜD) kapsamında oluşan tüm fazla ve yersiz ödemelere mahsup işlemi yapılabilmesi için fesih yasağı sonuna kadar öncelikle sigortalı adına borç kaydedilecektir. 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında fesih işleminin yapılamayacağı dönemi izleyen ayın sonu itibarıyla mahsup işlemi yapılamamış fazla ve yersiz ödemeler ilgililerin işvereni borçlandırılmak suretiyle tahsil işlemlerine devam edilecektir.

3.Şubat ayı kısa çalışma (KÇ) bildirimleri

Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 1 Şubatta başlayan bitiş tarihi Şubat ayı sonrası olan veya 28/29 Şubatta biten başlama tarihi Şubat ayı öncesi olan ya da 1 Şubatta başlayıp 28/29 Şubatta biten kısa çalışma ödenekleri ile ara ay Şubat olan kısa çalışma ödeneklerinde gün sayısı 30 olacak şekilde program oluşturulmuştur. Bu hallerde, sistem 15/45 bildirilmişse 10 gün, 22,5/45 bildirilmişse 15 gün, 30/45 bildirilmişse 20 gün ve 45/45 bildirilmişse 30 gün üretecektir. Uygun görülen haftalık çalıştırılmayacak saati aşmamak kaydıyla örneğin 45/45 oranın bildirildiği 2021 yılı Şubat ayında 5 gün rapor alınmış veya çalışılmış ise talep edilmesi halinde 25 gün süreyle ödeme yapılacak şekilde oran belirlenebilecektir.

4. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/2/2021 tarihine kadar iki ay uzatılmış idi. Yapılan değerlendirmede talep edilen/uygun görülen kısa çalışma süresinin 3 ay olup olmadığına bakılmaksızın uzatma işleminin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.