Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 75

    İstanbul, 1 Ekim 2021       

   Konu:  Sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair işveren bildirimi uygulaması devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile, “28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır”.

Tereddütlerin giderilmesi bakımından, konuya ilişkin olarak SGK tarafından 30.09.2021 tarihinde yapılan duyuruda da;

Söz konusu Tebliğde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasında mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmadığı ve uygulamanın devam ettiği belirtilmiştir.

Nitekim, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 40/9 maddesinde aynen; “(Değişik:RG-18/8/2021-31572) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” denilmekte ve madde yürürlükte bulunmaktadır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.