Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 79

    İstanbul, 5 Ekim 2021       

   Konu:  İşverenlerin geriye yönelik belge değişiklik işlemlerine ilişkin SGK düzenlemesi

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06.05.2021 tarihinde yayımlanan 2021/16 sayılı Genelge’ de yer verilen hususlar doğrultusunda SGK e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” menüsünden geriye yönelik kanun numarası değişikliği yapılması, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamında işveren kullanıcılarına kapatılmıştı. Söz konusu tarih itibariyle yalnızca Kurum yetkililerinin kullanımına açık olan Kurum İşveren İntra Altyapısı -Tahakkuk - Tahakkuk Giriş menüsündeki “Tahakkuk Nedeni D” bölümleri ile ilgili olarak Kurum Üniteleri ve işverenlerce yapılması gereken işlemler 17.09.2021 tarihinde yayımlanan Genel Yazı ile açıklanmıştır.

Buna göre;

  • E-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” bölümü, toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan dönemler için teşvik değişikliği yapmak isteyen işverenlerin kullanımına açık bırakılacaktır.
  • 30/6/2020 tarihi ile 1/5/2021 tarihi arasında internet ortamında yüklenmesine izin verilen ve Kurum onay ekranlarına düşürülen ikinci ek niteliğindeki belgelerin onaylama işlemleri sisteme yüklenme tarihine bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.
  • 1/5/2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkanı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgelerin işverenlerce talep edilmesi halinde Ünitelerce işleme alınması sağlanacaktır.

Söz konusu Genel Yazı ile ilgili detaylı bilgilendirmemizi aşağıda dikkatinize sunarız.

İşverenler tarafından toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ilişkin uygulama

Bilindiği üzere, toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemlerinin internet ortamında yapılması bugüne kadar sağlanamamıştır. Konuya ilişkin program düzenlemeleri ise Kurum tarafından devam ettirilmektedir.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlerde toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge girişi olan ay/dönemlere ait teşvik değişikliği yapmaya çalışan, ancak sistemsel nedenle geriye yönelik belgelerini bugüne kadar yükleyemeyen işverenlerin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından, internet ortamında e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” bölümü 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar sadece toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlerle sınırlı olacak şekilde işverenlerin kullanımına açık bırakılmıştır.

Buna göre, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemi işverenlerce internet ortamında yapılabilecek olup bu kapsamda 1/5/2021 tarihi ila 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülen geriye yönelik teşvik değişikliği dönemlerinin sisteme yüklenme tarihi yönüyle reddedilmemesi, program çalışmalarının tamamlanmasına kadar şube onay ekranlarında bekletilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ünitelere müracaat eden işverenlerin toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemlerinin 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yükleyebilecekleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

30/6/2020 tarihinden sonra işverenler tarafından e-bildirge v2 altyapısına yüklenen aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelere ilişkin uygulama

Bilindiği üzere, gerek 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına, gerekse aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için yasal sürede başvuru şartının sağlanmış olması kaydıyla teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği ve 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen belgelerin işleme alınmayacağı Kurum tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin yürürlükte olduğu dönemlere ait geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapılan belgeler, onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla Ünitelerin şube onay ekranlarına düşürülmüş olup onaylama işlemi tamamlanmayan dönem/dönemlere ait olan ve onaylama işlemi tamamlanmayan kanun numarasından ikinci ek belge girişlerine (birinci ek belgenin ünitelerce onaylanıp onaylanmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği bilinemediğinden) sistem tarafından izin verilmemiştir.

Örneğin; 2019/Mayıs ayında 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalı, 46486 kanun numarası ile bildirilen 5 sigortalı olduğu ve 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalıdan 3 sigortalı ile 46486 kanunla bildirilen 5 sigortalının 06111 kanun numaralı ek belgeye çevrilmek istendiği varsayıldığında, 05510 iptal ve karşılığı birinci ek nitelikli 06111 kanun numaralı belge için şube onayı yapılmadan, aynı döneme ait 06111 kanun numaralı ikinci ek nitelikli belgenin yüklenmesine izin verilmemiştir.Bu durumda, Ünitelerce 30/6/2020 tarihine kadar şube onay işlemi tamamlanmayan döneme ait aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikli belgeler işverenlerce sisteme yüklenemediğinden, Ünitelerce onay işleminin tamamlanmasını bekleyen işverenlerin mağduriyetine neden olunmaması bakımından, 30/6/2020 tarihinden sonra da 1/5/2021 tarihine kadar bu nitelikteki ikinci ek belge girişlerine sistem üzerinden izin verilmiştir.

Sistem tarafından, 2018/Mart ve öncesi dönemler için internet ortamında başvurunun yapılıp yapılmadığı, 2018/Nisan ve sonrası dönemler için ise internet ortamında başvuru olup olmadığı, başvuru bulunmaması halinde 6 aylık yasal süre içerisinde belgelerin sisteme yüklenip yüklenmediğine ilişkin kontroller yapılarak başvuru şartına uygun olan işyerleri için ikinci ek belge girişine izin verilmiş, başvuru şartına uygun olmayan işyerleri için izin verilmemiştir. Bu bağlamda, 30/6/2020 tarihi ile 1/5/2021 tarihi arasında internet ortamında yüklenmesine izin verilen ve ünite şube onay ekranlarına düşürülen ikinci ek niteliğindeki belgelerin onaylama işleminin yapılması mümkün bulunmakta olup ilgili teşvik Kanunlarında aranılan tüm şartların sağlanması kaydıyla başvuru şartına ya da sisteme yüklenme tarihine bakılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 1/5/2021 tarihinden sonra sisteme yüklenmesine izin verilmesine ilişkin uygulama

Yukarıdaki başlıkta açıklandığı üzere, aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 30/6/2020 tarihinden sonra 1/5/2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesine izin verilmiş olmakla birlikte, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamında sisteme yüklenmesi engellenmiştir.

Ancak, 1/5/2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkanı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgeler, birinci ek belgeler onaylanmadığı sürece işleme alınamadığından, işverenlerce talep edilmesi halinde işleme alınması Ünitelerce sağlanacaktır.

Aynı döneme ait ikinci ek belgenin Ünitelerce işleme alınabilmesi için kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi talep edilmesine gerek bulunmamakta olup işverenler tarafından verilecek dilekçeye istinaden (işlem yapılacak döneme ait ikinci ek belge olması şartıyla) "İşveren İntra-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D" bölümünden işlem yapılması sağlanacaktır. İşverenler tarafından verilecek dilekçelerde, değişiklik yapılacak dönem, iptal edilmek istenen kanun numarası, değiştirilmek istenen ek belgenin kanun numarası, iptal edilecek sigortalı/sigortalıların T.C. kimlik numarası, isim-soy isim vb. bilgilerin yer alması gerektiğine dikkat edilmelidir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.