Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 82

    İstanbul, 25 Ekim 2021       

   Konu:  İşyeri bildirgesi ekinde SGK’ya elden verilmesi gereken belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek.

SGK tarafından yayımlanan 21.10.2021 tarih 2021/36 sayılı Genelge ile 2020/20 İşveren İşlemleri Genelgesinin "1.1- Tescil edilecek işyerlerinde işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile işyeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler" ile “1.2-İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler” başlıklı kısımlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bilindiği üzere 5510/4/(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır. Ancak tescil edilen işyeri için Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmekte idi.

2020/36 sayılı genelge ile yapılan değişiklik ile;

  • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre tescil için verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi artık söz konusu belgelerin sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilme imkanı getirilmiş,
  • e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek kalmamıştır.

Böylece daha önce uygulanan tescile esas belgelerin yedi(7) günlük süre içinde Kuruma elden verilme şartı kaldırılmış ancak bu defa SGK’ ya verilmesi öngörülmüş ise söz konusu belgeler Kuruma intikali sağlanmadan tescil işlemi gerçekleşmeyecektir. Yani tescile esas tutulan belgeler bağlı olunan Kuruma elektronik veya elden teslim edilmez ise işyeri tescili gerçekleşmeyecektir. Tescil için belge şartı aranmayan hallerde, bildirgenin elektronik ortamda gönderilmesi ile tescil işlemi gerçekleşecektir.

Ayrıca;

  • e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır.
  • İşyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
  • PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.
  • e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir.
  • İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından Kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden işyeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.