Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 83

    İstanbul, 3 Kasım 2021       

   Konu: Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin asgari işçilik raporu düzenleme sınırı artırıldı.

5510 Kanunun 59/4. Maddesi uyarınca, İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından tanzim edilen raporlar da (Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak üzere) kabul edilmektedir.

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde, meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırlarının SGK Yönetim Kurulunca belirleneceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda en son SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.10.2021 tarih 2021/369 sayılı karar ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerince ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı en son 2017 yılında belirlenmiş olan 10.000.000,00TL’den 15.000.000,00TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu husus SGK tarafından, kendi taşra teşkilatına 25.10.2021 tarih ve 33950231 sayılı toplu talimat ile duyurulmuştur.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.