Persbericht

28 november 2023 Rotterdam, NL

Bedrijven in Nederland kunnen significante impact maken op terugdringen wereldwijde CO2-uitstoot

Uitkomsten Klimaatbarometer 2023, het EY-onderzoek naar de mate waarin Nederlandse bedrijven rapporteren over hun bijdrage aan de klimaatdoelen.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

  • Er is een belangrijke rol weggelegd voor in Nederland actieve bedrijven om de wereldwijde klimaatdoelen te halen.
  • Voor de 4e EY Klimaatbarometer zijn 74 ondernemingen onderzocht die een gezamenlijke ketenverantwoordelijk hebben voor 2,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot.
  • Want, hoewel 34% van deze ondernemingen informatie verstrekt over het gebruik van klimaat gerelateerde scenarioanalyses, kwantificeert 85% de gevolgen van klimaatverandering voor hun bedrijf nog niet. Daarmee schieten ze ernstig tekort ten opzichte van de TCFD-aanbevelingen.

Dit blijkt uit de Klimaatbarometer 2023, het vierde jaarlijkse onderzoek van accountants- en adviesorganisatie EY naar de mate waarin bedrijven in Nederland rapporteren over hun inspanningen om bij te dragen aan de gestelde klimaatdoelen. Voor deze barometer zijn de geïntegreerde jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 74 ondernemingen in Nederland geanalyseerd. De onderzochte bedrijven zijn voor de barometer onderverdeeld naar negen verschillende sectoren binnen de categorieën financiële dienstverleners en fysieke en niet-fysieke goederen en diensten.

TCFD raamwerk

Als vertrekpunt voor de analyse in de Klimaatbarometer is het raamwerk van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) genomen. De TCFD is in 2015 door de Financial Stability Board (FSB) opgericht om een reeks aanbevelingen te doen voor het effectief rapporteren van klimaat gerelateerde risico’s. Het raamwerk van de TCFD telt elf aanbevelingen die betrekking hebben op vier thema’s: Governance, Strategie, Risicomanagement en Doelstellingen. Deze aanbevelingen zijn nu nog vrijwillig maar zullen onderdeel gaan uitmaken van de wettelijk verplicht gestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Volgens Anke Laan, lead partner climate change & sustainability services bij EY in Nederland, kan Nederland een belangrijke rol spelen in het halen van de klimaatdoelstellingen. ‘Wij zijn geneigd om te denken dat we als land maar een kleine speler zijn. Maar als we naar onze gehele emissieboekhouding kijken, hebben we de potentie om veel meer gewicht in de schaal te leggen. Bedrijven moeten immers rekening houden met de emissies van de gehele waardeketen, dus niet alleen met hun eigen uitstoot maar ook met de uitstoot van hun leveranciers en klanten. Het is daarvoor cruciaal dat ze gaan werken met ‘science based net zero targets’. Daarmee kan in de hele waardeketen de uitstoot teruggebracht worden omdat steeds meer ketenpartners reductiedoelen gaan vaststellen. Dit creëert een domino-effect wat noodzakelijk is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.’

Uitkomsten analyse

De onderzochte bedrijven in Nederland blijken in hun rapportages over klimaatrisico’s gemiddeld voor 89 procent aandacht te besteden aan de elf TCFD aanbevelingen (link). Dat is een verbetering met 9% ten opzichte van vorig jaar. De kwaliteit van de gegeven informatie blijft echter steken op een gemiddelde van 44%, 6% meer dan in de vorige meting was vastgesteld. Dat betekent volgens Taco Bosman, partner climate change & sustainability services bij EY in Nederland, dat bedrijven in hun rapportages nog steeds in onvoldoende mate ingaan op de vier TCFD thema’s, te weten: Governance, Strategie, Risicomanagement en Doelstellingen. ‘Uitschieters zijn de financiële, verzekerings- en vastgoed sector met kwalitatieve scores van respectievelijk 54%, 53% en 52% en uitstekende scores op de aandacht die ze in hun rapportages geven aan de aanbevelingen van de TCFD.’

Andere opvallende uitkomsten uit de Barometer zijn:

  • Terwijl slechts 34% van de onderzochte bedrijven informatie geeft over klimaat gerelateerde scenario analyses gaat 85% in hun rapportages niet in op de actuele of potentiële impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering van hun ondernemingen;
  • 74% van de bedrijven maakt melding van klimaat gerelateerde risico’s maar focust zich daarbij in het merendeel van de gevallen op transitierisico’s (b.v. CO2 belastingen, wet- en regelgeving en aansprakelijkheid) in tegenstelling tot fysieke risico’s zoals extreme klimaatgebeurtenissen (b.v. orkanen, hittegolven) en lange termijn klimaatveranderingen (stijgende temperaturen, meer neerslag, drogere zomers).
  • Van de onderzochte bedrijven geeft 58% aan ook klimaat gerelateerde kansen te zien. Het valt op dat deze bedrijven voorop lopen in hun klimaatrapportages en scores op de TCFD thema’s wat leidt tot de veronderstelling dat er een link is tussen een vooruitstrevende wens om over het de impact van het klimaat te willen rapporteren en het ontdekken van mogelijke kansen in de transitie naar een duurzame economie.

Download hier de EY Klimaatbarometer 2023.