Kunnen CEO's nog langer aan de zijlijn blijven staan van alle mondiale uitdagingen?

18 minuten leestijd 8 juli 2019

Toon resources

 • For CEOs, are the days of sidelining global challenges numbered? (pdf)

Volgens de 2019 EY CEO Imperative Study verwachten beleggers en bestuurders van hun CEO's dat ze reageren op de grootste uitdagingen waar de mensheid mee wordt geconfronteerd - dit geldt als de nieuwe vereiste voor groei. Maar hoe kunnen ze dat doen?

Tot op heden blijven de meeste CEO's liever aan de zijlijn staan als het gaat om het oplossen van mondiale uitdagingen, ook al hebben markten over de hele wereld constant te maken met problemen zoals protectionisme, weerstand tegen technologische veranderingen en natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.

De EY CEO Imperative Study laat zien dat CEO's niet langer een beroep kunnen doen op oude excuses voor inactiviteit tegenover uitdagingen zoals deze. En ze hoeven ook geen toestemming te vragen om het voortouw te nemen bij de oplossingen: het wordt juist van ze verwacht en het is een nieuwe vereiste voor groei.

In tegenstelling tot het gangbare beeld, laat ons onderzoek onder de CEO's, bestuurders en institutionele beleggers van 's werelds grootste ondernemingen laat het volgende zien:

 • Institutionele beleggers vormen geen remmende factor voor ondernemingen die willen reageren op mondiale uitdagingen. Ze onderschrijven de investeringen die grote ondernemingen moeten doen om op dit punt vooruitgang te boeken en ze houden bij hun investeringsbeslissingen steeds vaker rekening met de manier waarop ondernemingen omgaan met deze uitdagingen.
 • Ook bestuurders zijn voorstanders van betrokkenheid, zelfs nog vaker dan beleggers.
 • CEO's over de hele wereld zien eerder groeikansen dan risico's bij een actieve houding ten aanzien van mondiale uitdagingen.
 • De komende tien jaar wordt aanzienlijke vooruitgang verwacht op het gebied van publiek-private samenwerkingsverbanden, verslagleggingsnormen en samenwerking tussen verschillende sectoren, factoren die nodig zijn om alle mondiale uitdagingen het hoofd te bieden.

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van de EY CEO Imperative Study, een onderzoek onder de CEO's, bestuurders en institutionele beleggers van 's werelds grootste ondernemingen. Om een beeld te krijgen van de opvattingen van deze drie belangrijke groepen over de rol van het bedrijfsleven bij het aanpakken van mondiale uitdagingen, heeft EYQ een internationaal onderzoek gehouden onder:

 • CEO's en onafhankelijke bestuurders van ondernemingen op de Forbes Global 2000 of de Forbes Largest Private Companies List
 • Institutionele beleggers – zowel vermogensbezitters als vermogensbeheerders – met ten minste USD 100 miljard aan beheerd vermogen.

In dit artikel bekijken we de verkregen inzichten uit het onderzoek. Hieruit blijkt dat beleggers en bestuurders verwachten dat hun ondernemingen reageren op mondiale uitdagingen, om verzekerd te zijn van groei op de lange termijn en om nieuwe kansen te grijpen. De EYQ-gegevens zijn uitgebreid met de persoonlijke standpunten van CEO's, beleggers en bestuurders, die zijn verzameld via diepte-interviews. Ten slotte levert het onderzoek actiepunten op waarmee u de betrokkenheid van uw bedrijf bij het oplossen van mondiale uitdagingen versneld op gang kunt brengen.


      Daken van woningen in een stad in China
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Overeenstemming over de behoefte aan actie door ondernemingen

CEO's, bestuurders en beleggers erkennen allemaal dat het omwille van de groei noodzakelijk is om te reageren op mondiale uitdagingen.

Toenemende inkomensongelijkheid, verzwakking van sociale vangnetten en economische onzekerheid als gevolg van technologische veranderingen: al deze factoren zijn een voedingsbodem voor populistische bewegingen. Klimaatverandering leidt tot nieuwe immigratiegolven. Genderongelijkheid leidt tot kwetsbaarheid en marginalisering van bevolkingsgroepen en remt de potentiële economische groei. Digitale technologieën veroorzaken nieuwe uitdagingen rond het bezit van data, privacy, ethische kwesties en vertrouwen. Het oplossen van deze uitdagingen gaat de vermogens van afzonderlijke landen of stakeholdergroepen te boven.

Als mondiale uitdagingen niet worden aangepakt, krijgen ze een steeds grotere impact op de economie, het bedrijfsleven en de samenleving. Maar er zijn meetbare voordelen te behalen door de uitdagingen aan te pakken. Volgens de Verenigde Naties lopen landen wereldwijd USD 160 biljoen aan vermogen mis als gevolg van verschillen tussen wat vrouwen en mannen gedurende hun leven verdienen. Wereldwijde invoering van hernieuwbare energie zou toevalligerwijs hetzelfde astronomische bedrag kunnen opleveren: USD 160 biljoen minder kosten door klimaatverandering tot 2050.

Historisch gezien kiezen de meeste CEO's voor een vrijblijvende opstelling ten opzichte van mondiale uitdagingen, met name als deze uitdagingen leiden tot politieke wrijving. Maar we zijn nu op een omslagpunt beland: de CEO's van wereldwijde ondernemingen, hun bestuurders en institutionele beleggers zijn het met elkaar eens dat actie door het bedrijfsleven nodig is, met als belangrijkste punt dat de CEO's daarbij een leidende rol vervullen.

“We worden geconfronteerd met een hele reeks mondiale uitdagingen: de strijd tegen klimaatverandering en maatschappelijk onrecht staat boven aan de agenda. Deze uitdagingen moeten allereerst worden erkend en openlijk worden benoemd. Alleen dan kunnen we de juiste antwoorden vinden en langetermijndoelen formuleren", aldus Oliver Blume, CEO van Porsche AG.

De grootste risico's voor het bedrijfsleven en de wereldeconomie

CEO's, bestuurders en institutionele beleggers noemen twee mondiale uitdagingen als de belangrijkste problemen voor de groei van ondernemingen en de wereldeconomie:

 • Cybersecurity van landen en ondernemingen
 • Verlies aan werkgelegenheid door technologische veranderingen en de hiermee gepaard gaande problemen rond opleiding en bijscholing.

Deze disruptieve veranderingen hebben directe invloed op de toekomst van werk, het consumentenvertrouwen en regelgeving.

“Toekomstige groei van ondernemingen hangt af van vertrouwen: tussen bedrijven en hun klanten, tussen mensen en technologie, en tussen werknemers en het management. Door het toenemende risico op cyberaanvallen en het ontbreken van de juiste balans tussen de technologie en de mens op de werkplek wordt het vertrouwen in al deze kritische dimensies geschaad”, zo meldt Gil Forer, EY Global Markets Digital & Business Disruption Lead Partner en EYQ-leider.

CEO's noemen ook vaak de inkomensongelijkheid, waarschijnlijk vanwege de gevolgen die dit probleem heeft voor hun klanten en voor de politieke instabiliteit.

Bestuurders hechten veel belang aan de ethische aspecten van AI en ze worstelen met de vraagstukken rond vooroordelen en vertrouwen die worden opgeroepen door deze nieuwe technologische ontwikkeling.

Beleggers zetten klimaatverandering boven aan de lijst. Deze groep luidt al langere tijd de alarmklok over de steeds duidelijker wordende risico's van klimaatverstoringen voor de bedrijfswaarde op langere termijn.

"Klimaatverandering, geopolitieke instabiliteit en conflicten, jeugdwerkloosheid, digitalisering, ongelijkheid en een gebrek aan onderwijs zijn enkele van de mondiale uitdagingen waar zakelijk leiders op korte en middellange termijn mee te maken krijgen", stelt Isam J. Al Sager, Group CEO van National Bank of Kuwait.


      Infographic CEO Imperative 01
Beleggers en besturen zijn grotere voorstanders van ondernemingsbetrokkenheid dan CEO's

In elk van de drie ondervraagde categorieën vindt een meerderheid van de respondenten dat 's werelds grootste bedrijven "in grote mate" of "in zeer grote mate" betrokken moeten zijn bij het bestrijden van de grootste mondiale uitdagingen die ze hebben vastgesteld.

Het is verrassend dat institutionele beleggers (54%) en bestuurders (58%) nog vaker dan CEO's (51%) van mening zijn dat grote bedrijven een rol moeten spelen bij het oplossen van mondiale uitdagingen.

“Het zal steeds duidelijker worden dat ondernemingen de rentmeesters moeten zijn voor toekomstige generaties, en dat raden van bestuur en het senior leiderschap (de C-suite) goed na moeten denken over deze kwesties. Vervolgens moeten ze een reeks acties formuleren waarmee bedrijven in de hoedanigheid van organisaties en hun werknemers als privépersonen deze kwesties kunnen aanpakken. Grote ondernemingen zijn invloedrijke actoren en ze kunnen werkelijk een verschil maken”, aldus Piyush Gupta, CEO van DBS Group, een toonaangevende financiële dienstverlener in Singapore.

Michael Lamach, CEO van Ingersoll Rand, onder meer maker van de merken Trane® en Thermo King®: "In veel gevallen komen ondernemingen in actie waar overheden passief blijven, en dat is een krachtig signaal".


      Luchtfoto van een autorace in de woestijn
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

CEO's: de druk is voelbaar

CEO's voelen de druk van hun stakeholders om iets te doen aan mondiale uitdagingen, en ze zien er bovendien de voordelen van in.

Van hedendaagse leiders wordt gevraagd dat ze verder gaan dan ooit tevoren in het tonen van leiderschap, het innemen van openbare standpunten over politiek geladen kwesties, het kiezen van strategieën, het bepalen van beleid en het nemen van proactieve maatregelen om bij te dragen aan oplossingen voor grote mondiale uitdagingen.

"De grootste ondernemingen ter wereld moeten zich actief opstellen", vindt Bala Swaminathan, lid van de Asia Advisory Board voor Westpac Banking Corporation. "De vraag is niet of je kunt blijven groeien. De vraag is of je kunt blijven bestaan."

Dit zijn enkele van de onderliggende dynamische ontwikkelingen:

 • Er bestaat een wijdverbreid beeld dat nationale overheden er (afzonderlijk of gezamenlijk) niet in zijn geslaagd om afdoende te reageren op mondiale uitdagingen. Minder dan de helft (47%) van de wereldbevolking vertrouwt erop dat hun regering de juiste maatregelen zal treffen.
 • Grote ondernemingen krijgen steeds meer economische macht. In de Verenigde Staten zijn de omzetten van Fortune 500-bedrijven gestegen van 35% van het Amerikaanse BBP in 1955 tot 72% van het BBP in 2016. Ondernemingen kunnen zowel nationaal als internationaal aanzienlijke invloed uitoefenen op andere actoren, dankzij hun wereldwijde aanwezigheid en hun ruime middelen.
 • Naarmate ondernemingen meer macht krijgen, verwachten hun werknemers, klanten en andere stakeholders dat CEO's het voortouw nemen bij het oplossen van de toenemende mondiale uitdagingen. Wereldwijd vindt 71% van de werknemers het van cruciaal belang dat hun CEO reageert op deze uitdagingen. En 76% van de bevolking is het hiermee eens: zij willen dat CEO's het initiatief tot verandering nemen, in plaats van te wachten tot de overheid maatregelen treft.

"De rol van ondernemingen wordt steeds meer aan de kaak gesteld. Zijn we er alleen voor de belangen van onze aandeelhouders? Of hebben we een agenda die niet alleen op onze aandeelhouders betrekking heeft, maar ook op de samenleving als geheel, op gemeenschappen en stakeholders? Ik denk dat het overduidelijk is dat onze plaats aan de zijde van de stakeholders is", zegt Gupta van DBS Group.

Hoe groter de onderneming, des te groter de druk van stakeholders

De CEO's in ons onderzoek voelen dat ze onder druk staan: 67% meldt matige tot extreme druk van stakeholders om zich bezig te houden met de mondiale uitdagingen. Bij de CEO's van de grootste ondernemingen, met een jaaromzet van USD 20 miljard dollar of meer, loopt dit percentage op tot 77%. Het cijfer voor bestuurders is vergelijkbaar: 75% meldt dat ze deze mate van druk voelen.

"Hoe groter de onderneming, des te groter en diverser de stakeholdergroepen worden, en daarmee de verantwoordelijkheid om positieve maatschappelijke veranderingen te bevorderen – en tegelijkertijd risico's te verkleinen en het toekomstige succes te verzekeren", stelt Al Sager van de National Bank of Kuwait.

Klanten zijn volgens een meerderheid van de CEO's de belangrijkste groep stakeholders die druk uitoefenen (52%). De CEO's noemen ook vaak aandeelhouders (40%), werknemers (40%) en het publiek (39%) als stakeholdergroepen die veel druk uitoefenen.

Zowel CEO's en bestuurders als beleggers zien eerder kansen dan risico's bij maatregelen tegen mondiale uitdagingen

Wanneer ondernemingen iets willen doen aan mondiale uitdagingen, brengt dit zowel kansen als risico's met zich mee. Aan de ene kant kunnen ondernemingen, door bij te dragen aan oplossingen voor mondiale uitdagingen, een basis leggen voor duurzame langetermijngroei en verdieping van relaties met klanten, werknemers en andere belangrijke stakeholders. Anderzijds zijn niet alle stakeholders het eens over de juiste maatregelen en zijn er risico's verbonden aan de uitvoering.

Wanneer ze de voor- en nadelen afwegen, ziet een meerderheid van de CEO's eerder kansen dan risico's wanneer ze actievere houding aannemen ten opzichte van mondiale uitdagingen. Bestuurders en beleggers blijven daar niet ver bij achter: de grootste groep ziet vooral kansen. Geen enkele van de drie categorieën ondervraagden ziet meer risico's dan kansen.


      Infographic CEO Imperative 02

CEO's zeggen dat het aantrekken van de beste talenten de grootste groeikans is die voortvloeit uit een actievere houding ten opzichte van mondiale uitdagingen. Andere groeikansen die worden genoemd, zijn verbetering van de concurrentiepositie (34%) en het aantrekken van nieuwe of andere typen beleggers (33%).

CEO's van ondernemingen met een omzet van minstens USD 20 miljard hebben een iets andere kijk op de groeikansen. Zij zeggen dat het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen en diensten voor het aanpakken van mondiale uitdagingen de grootste groeikans biedt (40%), wat op hetzelfde niveau ligt als het aantrekken van het beste talent. Slechts 18% van de kleinere bedrijven noemt nieuwe bedrijfsmodellen en diensten als een van de grootste groeikansen.

Angela Rodell, Chief Executive Officer van Alaska Permanent Fund Corporation: "Ik bekijk het eerder door een positieve dan door een negatieve bril. Ik denk aan de groeimogelijkheden. Hoewel deze uitdagingen echt pijnlijk zijn, en ook de verandering erg pijnlijk is, leveren die veranderingen wel een paar heel interessante perspectieven op om na te denken over waar we precies willen groeien."


      ANZAC Bridge in Sydney
(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Beleggers vinden waarde op lange termijn belangrijker dan rendement op korte termijn

Beleggers hebben steeds meer aandacht voor de manier waarop ondernemingen reageren op mondiale uitdagingen en ze ondersteunen de inzet van bedrijfsmiddelen.

Institutionele beleggers werden lange tijd gezien als een remmende factor voor ondernemingsactiviteiten die geen kortetermijnrendement opleveren. Maar de laatste jaren is dit beeld aan het kantelen. Het Embankment Project voor het identificeren en creëren van nieuwe maatstaven om langetermijnwaarde voor financiële markten te meten en aan te tonen, wordt ondersteund door enkele van 's werelds grootste vermogensbezitters en -beheerders. De jaarlijkse brief die naar CEO's wordt gestuurd door Larry Fink, CEO van vermogensbeheerder BlackRock, heeft veel invloed met een oproep aan executives om te focussen op waardecreatie op de lange termijn.

"Het is van vitaal belang dat ondernemingen zich bezighouden met deze mondiale uitdagingen, om de eenvoudige reden dat dit essentieel is om waarde op lange termijn te creëren. Ondernemingen hielden zich in het verleden te weinig bezig met langetermijnkwesties", vindt Mark Delaney, Chief Investment Officer van AustralianSuper.

"Ondernemingen zijn maar één van de vele actieve partijen in een wereldeconomie die wordt geconfronteerd met mondiale uitdagingen. Naar onze mening zal elke bedrijfsactiviteit die bijdraagt aan verergering van maatschappelijke en/of ecologische uitdagingen na verloop van tijd een reactie uitlokken van verschillende partijen, zoals overheden, toezichthouders, werknemers, klanten, enzovoort", aldus Petra Pflaum, Chief Investment Officer for Responsible Investments en EMEA Co-Head of Equities van de DWS Group. "Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor het potentieel voor waardecreatie van een onderneming."

Ons onderzoek onder internationale institutionele beleggers bevestigt het beeld dat beleggers steeds meer rekening houden met aspecten van waardecreatie op lange termijn, zoals de manier waarop ondernemingen reageren op mondiale uitdagingen.

Vrijwel alle ondervraagde beleggers (98%) zeggen dat de reactie van een onderneming op deze uitdagingen de afgelopen twee jaar met enige regelmaat een rol heeft gespeeld bij beleggingsbeslissingen. Meer dan de helft (55%) zegt dat mondiale uitdagingen vaak of zeer vaak een factor waren.


      Infographic CEO Imperative 03

De aandacht van beleggers voor mondiale uitdagingen zal verder toenemen. Circa 83% van de institutionele beleggers zegt dat de reactie van ondernemingen op mondiale uitdagingen de komende vijf jaar een grotere rol zal gaan spelen bij de besluitvorming over investeringen.

Maar zullen beleggers ook de daad bij het woord voegen door bedrijfsinvesteringen te ondersteunen voor het oplossen van mondiale uitdagingen?  Uit de antwoorden van institutionele beleggers blijkt dat het beeld niet langer klopt dat ze resultaten op korte termijn belangrijker vinden dan groei op lange termijn. De meerderheid van de beleggers (60%) ondersteunt langetermijninvesteringen voor het oplossen van mondiale uitdagingen, zelfs als de resultaten op korte termijn hierdoor minder worden.


      Infographic CEO Imperative 04

Hoewel de meeste beleggers voorstander zijn van bedrijfsinvesteringen voor het aanpakken van mondiale uitdagingen, erkennen ze dat hun branche effectiever zou kunnen zijn bij het stimuleren van vooruitgang bij het aanpakken van mondiale uitdagingen: 86% van de respondenten geeft aan dat ze in hun beleggingscategorieën een kans zien om beleggingsmodellen en werkwijzen te verbeteren, zodat de zakelijke belangen beter worden afgestemd op vooruitgang bij het oplossen van mondiale uitdagingen.

CEO's, bestuurders en beleggers verwachten de komende 5-10 jaar een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van partnerschappen, verslaglegging en samenwerking – factoren die nodig zijn om de mondiale uitdagingen het hoofd te bieden

Mondiale uitdagingen kunnen niet worden opgelost door één land of één bepaalde groep stakeholders. CEO's, bestuurders en beleggers voorzien een wereld waarin aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van publiek-private samenwerking, verslagleggingsnormen en samenwerking tussen sectoren, zoals nodig is om de problemen met succes aan te pakken:

 • 80% van de CEO's verwacht dat de overheid, het bedrijfsleven en het publiek ondernemingen zullen belonen wanneer deze zinvolle maatregelen nemen tegen mondiale uitdagingen. En dat betekent dat er een concurrentievoordeel kan worden behaald door leiderschap te tonen in deze kwesties.
 • 83% van de bestuurders zegt dat er meer publiek-private samenwerkingsverbanden tegen mondiale uitdagingen zullen komen. Dit impliceert dat het vermogen om samen te werken met verschillende niveaus van overheidsinstanties, een steeds belangrijkere competentie zal worden.
 • 84% van de institutionele beleggers denkt dat de focus in de verslaglegging van bedrijven zal verschuiven naar langetermijnstrategie, groei en duurzaamheid. Dit onderstreept de kracht van de verschuiving van financiële verslaglegging op korte termijn naar waarde op lange termijn.

      De Melkweg boven de Valley of the Gods in Utah
(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Uw actieplan voor groei

Actie ondernemen tegen mondiale uitdagingen is een nieuwe vereiste om te kunnen groeien. Wat is uw actieplan?

Grote, mondiale uitdagingen houden een direct risico in voor de groei van ondernemingen. Lokale markten over de hele wereld hebben doorlopend te maken met uiteenlopende uitdagingen, zoals protectionisme, weerstand tegen technologie en natuurrampen als gevolg van klimaatverandering. Het is voor grote ondernemingen economisch zinvol om zich in te zetten tegen deze uitdagingen. Een passieve houding tegenover mondiale uitdagingen brengt risico's met zich mee en die worden alleen maar groter in een wereld waarin digitaal onderlegde stakeholders bereid zijn ondernemingen te belonen wanneer ze het voortouw nemen om de problemen op te lossen, en hen te straffen wanneer ze dat niet doen.

Om in de toekomst te kunnen blijven groeien, moeten ondernemingen op proactieve wijze korte- en langetermijnplannen opstellen die aantoonbaar een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. CEO's, en de ondernemingen die zij leiden, kunnen het zich niet langer veroorloven langs de zijlijn te blijven staan.

Gupta van DBS Groups: "CEO's moeten meebewegen met de agenda. En eerlijk gezegd moeten ikzelf en mijn collega's toegeven dat sommige grote uitdagingen, zoals de problemen voor gewone mensen, pas de laatste jaren op onze radar zijn verschenen."

Er is een golf van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij mondiale uitdagingen op komst. Ondernemingen proberen de bedreigingen voor de bedrijfsgroei en de economische groei aan te pakken en tegemoet te komen aan de verwachtingen van stakeholders voor leiderschap in deze kwesties. Minstens zo belangrijk zijn de kansen om het concurrentievermogen te verbeteren door de verwachtingen te overtreffen om zo de relaties met (potentiële) medewerkers en klanten te verbeteren, en door nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die oplossingen aandragen voor mondiale uitdagingen.

Agenda voor actie

De nieuwe vereiste om te kunnen groeien, is leiderschap betonen op het gebied van mondiale uitdagingen. Een actieagenda moet gericht zijn op organisatorische transformatie als reactie op de mondiale uitdagingen die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.

Lamach van Ingersoll Rand adviseert het volgende: "Het eerste wat ik tegen een andere CEO zou zeggen, is om de dingen te vinden die aansluiten bij de bedrijfsstrategie en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat duurzaamheid veel authentieker is en veel meer impact heeft wanneer die gekoppeld is aan je strategie, je bedrijf, je missie, je investeringen en je M&A-strategie."

1. Bepaal uw mondiale uitdagingen en formuleer aan de hand daarvan uw authentieke reactie. Stel uzelf bijvoorbeeld deze vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste mondiale uitdagingen op onze werkterreinen? En voor onze stakeholders?
 • Op welke manieren verergeren we mondiale uitdagingen, direct of indirect? Nemen we verantwoordelijkheid voor de door ons veroorzaakte externe effecten?
 • Waar hebben we de meeste impact? Welke capaciteiten ontbreken daarvoor?

2. Laat de C-suite, het bestuur en de beleggers overeenstemming bereiken over een standpunt en een actieplan voor mondiale uitdagingen. Stel bijvoorbeeld deze vragen:

 • In hoeverre staan we onder druk van stakeholders? Welke stakeholders oefenen de meeste druk uit?
 • Nemen de C-suite, het bestuur en de beleggers de druk van de stakeholders anders waar?
 • Hoe is de verhouding tussen kansen en risico's bij actie en bij inactiviteit? Wat zijn de mogelijkheden om de relaties met klanten, werknemers en potentiële nieuwe medewerkers te verdiepen?
 • Is het mogelijk om andere soorten beleggers aan te trekken?

3. Voer een transformationele verandering door. Vervul een voortrekkersrol bij het vinden van oplossingen. Het is niet langer voldoende als u probeert 'een minder groot probleem' te zijn. Deze verschuiving vereist een interne transformatie die zich vertaalt naar externe actie:

 • De purpose van de onderneming moet worden gekoppeld aan mondiale uitdagingen, maar daar mag het niet bij blijven. De purpose moet leiden tot interne transformatie, zodat de grondhouding en de doelstellingen tegenover mondiale uitdagingen worden weerspiegeld in de cultuur en de activiteiten van de onderneming. Met andere woorden: een overgang van 'doen' naar 'zijn'.
 • Daartoe moet de bedrijfsstrategie worden geïntegreerd met een korte- en langetermijnvisie op risico's, kansen en de reactie op mondiale uitdagingen.
 • De organisatorische prikkels, de governance en de maatstaven moeten worden gekoppeld aan vooruitgang bij het aanpakken van mondiale uitdagingen, zodat zinvolle actie wordt gestimuleerd.
 • Executives moeten de daad bij het woord voegen en op authentieke wijze uiting geven aan de opvattingen van de onderneming over mondiale uitdagingen.
 • Selecteer en ontwikkel maatstaven en een narratief om de langetermijnwaarde van de acties van de onderneming tegen mondiale uitdagingen tot uitdrukking te brengen.

De EY CEO Imperative Study laat zien dat CEO's en hun ondernemingen niet langer langs de zijlijn kunnen blijven staan gezien de mondiale uitdagingen die de bedrijfsgroei en de economie bedreigen. Ze hoeven ook geen toestemming te vragen om het voortouw te nemen bij oplossingen: het wordt juist van ze verwacht en het is een nieuwe vereiste voor groei.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn beleggers en bestuurders grotere voorstanders van betrokkenheid van ondernemingen dan CEO's. Tegelijkertijd ervaren CEO's de druk van stakeholders om in actie te komen tegen mondiale uitdagingen, en zien ze meer voordelen dan risico's. We hebben een omslagpunt bereikt nu de CEO's van internationale ondernemingen, hun bestuurders en institutionele beleggers het steeds meer eens worden over de noodzaak van actie door ondernemingen, en met name de noodzaak voor CEO's om op dit punt een leidende rol te vervullen.

Samenvatting

Om in de toekomst te kunnen blijven groeien, moeten ondernemingen op proactieve wijze korte- en langetermijnplannen opstellen die aantoonbaar een bijdrage leveren aan het oplossen van de complexe mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Over dit artikel