Financieel-strategische ondersteuning voor onderwijsinstellingen

Onze financieel-strategische professionals helpen onderwijsinstellingen met de financiering van huisvestingsplannen, vastgoedinvesteringen, verduurzamingsambities, meerjaren prognoses en business cases en fusies. Kennis van de bekostiging en specifieke dynamieken binnen de sector is daarbij onontbeerlijk.

Related topics Onderwijs

Wat EY voor u kan betekenen

Als ervaren dienstverlener helpen de EY-teams u bij de beoordeling van de haalbaarheid en financierbaarheid van uw huisvestingsplannen, vastgoedinvesteringen en fusies. We begeleiden in het gehele proces van strategie tot uitvoering.

 • Huisvestingsplannen

  Heeft u zojuist uw strategisch huisvestingsplan afgerond? Of heeft u samen met de gemeente) het Integraal Huisvestingsplan opgesteld? Of overweegt u een doordecentralisatie van uw onderwijshuisvesting? EY kan u uitstekend helpen u bij de beoordeling van de haalbaarheid en financierbaarheid voordat u met het plan naar een bank of het Rijk gaat. Reeds tientallen instellingen in het onderwijs gingen u voor en zorgen voor de ervaring die – aangevuld onze kennis van de sector – noodzakelijk is om u hierin te ondersteunen. Aansluitend begeleiden we u natuurlijk ook in het proces om uiteindelijk de handtekening te kunnen zetten onder de financieringsovereenkomst waarmee u de huisvestingsplannen daadwerkelijk kunt realiseren.

 • Vastgoedinvesteringen op de campus

  Veel universiteiten, hogescholen en ROC’s hebben plannen voor het bouwen of uitbreiden van hun centrale campus. Hier zijn vaak grote investeringen mee gemoeid. Ook met een fantastische solvabiliteit en een goedgevulde bankrekening blijft de vraag hoeveel van de solvabiliteit en liquide middelen overblijft na de realisatie van de campus. Het kan wenselijk zijn om de liquide middelen juist te bewaren voor toekomstige investeringen in het onderwijs. En wat gebeurt er als het even tegenzit? Zijn die liquide middelen dan juist nodig als buffer bij dergelijke ontwikkelingen? Wij helpen u inzicht te krijgen in deze afwegingen. Hiervoor maken we onder meer gebruik van een beproefd meerjarenprognosemodel, dat op basis van uw uitgangspunten inzichtelijk maakt wat de verschillende strategische keuzes en scenario’s betekenen voor de financiële gezondheid van uw instelling op de lange termijn.

 • Doordecentralisatie

  Doordecentralisatie biedt zowel gemeenten als scholen uitzicht op een efficiënt en effectief huisvestingsbeheer. Omdat zoveel aspecten en belangen een rol spelen, zijn het doorgaans bijzonder complexe trajecten. Als multidisciplinaire dienstverlener heeft EY er ruime ervaring mee. Lees meer > https://www.ey.com/nl_nl/government-public-sector/doordecentralisatie

 • Kredietwaardigheidsbeoordeling bij fusies

  Jaarlijks vinden binnen de onderwijssector fusies plaats met als doel de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Wij helpen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van beide fusiepartijen. We onderzoeken het realiteitsgehalte van de gehanteerde financiële uitgangspunten, de leningenportefeuille, beleggingen en derivaten. Ook verschaffen we inzicht in de consolidatie van de meerjarenbegrotingen en maken aan de hand daarvan een beoordeling van de kredietwaardigheid van beide partijen. 

 • Exploitatieprognoses

  Een trend die voorlopig niet verandert is krimp. Nu nog met name in het primair onderwijs, de komende jaren zal dit ook doorzetten in het voortgezet onderwijs. Dan is het zaak voor schoolbesturen om goede exploitatieprognoses te hebben en zo inzicht en grip te houden op de toekomst. Wij geven u het stuur in handen! De dynamiek in de exploitatie als gevolg van effecten in omzet (en bijgevolg ook kosten) alsmede scenariodiversiteit vormen hierbij de routeplanner.

 • Treasury

  Uiteraard heeft u in 2016 uw treasurystatuut geactualiseerd om te voldoen aan de Regeling Lenen, Beleggen en Derivaten OCW 2016. Maar nu de uitwerking nog! Hoe kunt u gebruik maken van de huidige lage rente? Wilt u uw derivaten herstructureren of uw beleggingen herzien? Wilt u een andere accenten leggen in uw treasurybeleid of uw treasuryorganisatie aanpassen? Onze specialisten hebben dezelfde marktinformatie als de banken en kunnen de marktconformiteit van voorgenomen transacties direct  vaststellen en ondersteunen om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van bepaalde financiële instrumenten. Voor een onderwijsinstelling natuurlijk bijzonder om bij een bank aan tafel te zitten met informatie die de accountmanager soms nog niet heeft.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u een andere vraag, neemt u dan contact op met één van onze onderwijsspecialisten.

Contact ons