Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 58

    İstanbul, 08 Temmuz 2021       

   Konu:  01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli yeni kıdem tazminatı tavanı belirlendi.

Tanım olarak;

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışa süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde işçiye (veya mirasçılarına) kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir meblağ olarak tanımlanabilir.

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak kriterler;

Kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. O halde kıdem tazminatı kişinin fiilen eline geçen ücret üzerinden değil; sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın gerçekleşen son brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanmaktadır.

Ancak İş Kanununun 14. Maddesi 13. Fıkrası ile kıdem tazminatına bir tavan getirilmiştir. Madde hükmüne göre, “Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez”. Buna göre tazminatın bir yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna ödenen ikramiyenin bir yıla düşen miktarını geçemeyecektir. İş kanunda yer alan kıdem tazminatı tavanına ilişkin bu tutar da mutlak emredicidir.

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 07.07.2021 tarih ve Sıra No:7 Genelgesi ile duyurulmuştur.

01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 dönemi kıdem tazminatı tavanı

Söz konusu Genelge’ ye göre 01.07.2021 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile bir yıllık hesaplanan kıdem tazminatı tutarı bu rakamın üzerinde olmayacaktır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.