Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Kuinka yrittäjät voivat mullistaa puhtaan veden saatavuuden maailmalla

Vaikuttamiseen pyrkiville yrityksille ja sijoittajille annetulla tuella voi olla suurempi rooli turvallisen ja edullisen juomaveden tuottamisessa miljoonille.

Related topics Yritysvastuu
Hökkelikaupungin saastunut puro
(Chapter breaker)
1

The better the question

Miten purosta voi tulla virtaus?

Turvallista vettä tarjoavista vesiyrityksistä parempi ratkaisu vesikriisiin.

Kuvittele elämää ilman turvallista juomavettä. Se ei ole helppoa. Useimmat meistä pitävät itsestään selvänä sitä, että voimme vain avata hanan ja täyttää juomalasin. Se ei ole mahdollista noin neljännekselle maailman väestöstä – eli 2,1 miljardille ihmiselle, joilla ei ole nykyhetkellä saatavilla turvallista juomavettä.

Matalan tulotason maiden sairaalavuoteista puolet on vesitartuntatauteja sairastavien ihmisten käytössä. Siksi on tärkeää saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoite turvallisen ja edullisen juomaveden tasapuolisesta saatavuudesta kaikille ihmisille vuoteen 2030 mennessä.

Nykyinen muutos ei ole tarpeeksi nopea tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030. EY on kuitenkin optimistinen, koska lisääntyvä määrä vesiyrityksiä innovoi uusia malleja turvallisen veden tarjoamiseksi heikossa asemassa oleville yhteisöille.

Unilever näki saman mahdollisuuden ja otti EY:n tiimin mukaan kehittämään syvempää ymmärrystä näistä uusista malleista ja niiden taloudellisesta ja toiminnallisesta toteutuskelpoisuudesta. Tarjottuaan jo Pureit-tuotemerkkinsä kautta lähes 100 miljardia litraa turvallista juomavettä yli 55 miljoonalle ihmiselle, Unilever halusi tietää, mitkä mallit voisivat sopivalla fokuksella ja oikeilla investoinneilla tuoda turvallisen veden satojen miljoonien ihmisten saataville.

Poika ja vesiaseman kuorma-auto
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Puhtaaseen veteen sijoitetun pääoman tuoton uudelleenmäärittely

Vesiyritysten pääomatehokkuuden uudelleen arviointi "maagisella mittarilla", joka mahdollistaa skaalautuvat investoinnit.

Unilever halusi arvioida vesiyritysten valmiudet ja kyvyn tulla aidosti omavaraisiksi. Haasteena oli järjestelmien tai menetelmien puute, joilla vesiyritysten liiketoimintamallien dynamiikkaa voitaisiin analysoida. Erilaisia malleja ei voitu myöskään verrata keskenään samalla tavalla uudessa toimialassa, jossa on lukemattomia paikallisiin markkinaolosuhteisiin mukautettuja lähestymistapoja.

Nämä mallit saattoivat vaihdella intialaisesta vesiyrityksestä, joka käyttää kloorausta veden käsittelemiseen, vesiyritykseen Amerikassa, joka käyttää käänteisosmoosia huomattavasti korkeammilla kustannuksilla. Miten näitä malleja voitaisiin verrata keskenään?

Ratkaisuksi keksittiin kokonaan uusi mittaustapa, jolla vesiyritysten erilaisia malleja voidaan verrata keskenään. Se on myös radikaali tapa uudelleenmääritellä, miten vesiyritysten kasvupotentiaalia ja investointien kannattavuutta voidaan arvioida.

Sijoitetun pääoman tuottovaikutus

Sijoitetun pääoman tuottovaikutus (Impact Return on Invested Capital, IROC), on uusi mittari, joka edustaa turvallisen veden suhteen niiden ihmisten määrään, joiden päivittäinen vedentarve voidaan tyydyttää tuhannen dollarin pääomasijoituksella.

Tämä uusi näkökulma on arvokas ja tärkeä siksi, että perinteiset sijoitusmittarit, kuten sijoitetun pääoman tuotto (ROIC), eivät riitä arvioimaan vesiyritysten pääomatehokkuutta. ROIC ei esimerkiksi ota huomioon vesiyritysten tekemiä tarkoituksenmukaisia kompromisseja, joissa toiminnan tulosta lasketaan lähelle kannattavuusrajaa, jotta kuluttajahintoja voidaan alentaa.

Innovointi on ilmeisen välttämätöntä, jotta turvallinen juomavesi on tasapuolisesti kaikkien ihmisten saatavilla. Siksi ei voida sivuuttaa mitään mallia, jolla nopeutetaan tähän tavoitteeseen pääsemistä. Sekä IROC- että ROIC-mittareiden yhdistäminen avaa uuden ja laajemman lähestymistavan yritys- ja investointikohteiden kehittämiseen ja arviointiin tässä tarkoituksessa.

EY:n yhdistelmä strategisia oivalluksia, analyyttistä kurinalaisuutta ja käytännöllisyyttä on ollut kriittisen tärkeää, kun Unilever on hsnkkinut useita arvokkaita kumppanuuksia.
Clive Allison
Global Director, Innovation & New Business Models, Unilever
Puhdas vesi Afrikka Intia
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Elämien muuttaminen turvallisella juomavedellä

Vesiyritykset tarjoavat turvallista ja edullista juomavettä miljoonille.

IROC:in käyttäminen lähestymistapojen yhdistämiseen ja tasapainotetun tuloskortin luomiseen on vain yksi seitsemästä oivalluksesta EY:n analyysissä, joka koskee useiden maailman johtavien vesiyritysten liiketoimintamallien dynamiikkaa Intiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Unileverin kanssa yhteistyössä tehty raportti  Kuinka purosta voi tulla vuolas virta?  julkaistiin Tukholmassa viime elokuussa järjestetyllä maailman vesiviikolla. Raportissa esitetyt oivallukset viitoittavat tietä vesiyrityksille, jotka palvelevat satoja miljoonia ihmisiä, ja nopeuttavat dramaattisesti tavoitteensaavuttamista turvallisen juomaveden tasapuolisesta saatavuudesta kaikille ihmisille.

Skaalautuvuus on kriittinen tekijä

Raportti korostaa tarvetta sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan tasapuolisemmin huomioon vesiyritysten mahdollisuudet tuottaa voittoa. Se korostaa myös skaalautuvuuden kriittistä merkitystä todellisen kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja sitä, kuinka skaalautuvuus puolestaan riippuu siitä, löytyykö tiettyyn markkinaolosuhteiden sekoitukseen paras “ratkaisu”.

Käänteisosmoosi (Reverse Osmosis, RO) saattaa esimerkiksi olla vedenpuhdistuksen ”kultainen standardi”. Se, mitä ihmisillä on varaa maksaa vedestä, sulkee sen kuitenkin automaattisesti pois skaalautuvaksi ja kestäväksi vaihtoehdoksi tietyissä osissa maailmaa. Se voi olla myös tarpeetonta paikoissa, joissa veden puhdistaminen juotavaksi edellyttää vain biologisten patogeenien poistamista. Nämä oivallukset merkitsevät yhdessä siitä, että vesiyritysten ei tulisi monimutkaistaa liiketoimintamallejaan.

EY ja Unilever haluavat tällä ja muilla tehokkailla ja käytännöllisillä neuvoilla parantaa sijoittajien ymmärrystä ja luottamusta vesiyrityssektoriin ja havainnollistaa kannattavampia polkuja skaalautuvuuteen sekä investointien lisäämiseen ja lisätuen ohjaamiseen kapasiteetin rakentamiseksi potentiaalisille vesiyrityksille.

Ne yritykset, joihin raporttimme perustuu, palvelevat jo yli 15 miljoonaa ihmistä. Yhteinen vakaumuksemme on, että olemme tuskin raapaisseet pintaa sen suhteen, mitä nämä – ja muut niiden kaltaiset yritykset – voisivat saavuttaa. Oikealla keskittymisellä ja tuella ne voivat tuoda turvallista ja edullista vettä miljoonien ihmisten saataville, jotka elävät väestöpyramidin pohjassa.