2 minuutin lukuaika 21 kesäk. 2023
Maantietunneleita metsässä, Azorien saaret

DAC7 tuli, olitko valmis?

Kirjoittaja Eija Tannila

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Pitkän kokemuksen omaava arvonlisäveroasiantuntija. Kokenut luennoitsija. Auttaa löytämään arvonlisäveroasioihin parhaat ratkaisut.

2 minuutin lukuaika 21 kesäk. 2023
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut

DAC7 on alustatalouteen liittyvä verodirektiivi, joka on tullut voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Euroopan unioni on alustatalouteen liittyvän verovilpin torjumiseksi ja viranomaisyhteistyön parantamiseksi säätänyt direktiivin 2021/514, jonka säännökset ovat tulleet voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. Tuttavallisemmin DAC7:ksi kutsuttu direktiivi velvoittaa EU-alueella toimivia alustaoperaattoreita raportoimaan tiettyjen alustalla toimivien myyjien ja näiden tekemien myyntien tiedot jollekin EU-valtion viranomaiselle, jonka alueella alustaoperaattorilla on direktiivin tarkoittamaa toimintaa. Suomessa direktiivi on implementoitu digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetulla lailla 1267/2022.

Direktiivi koskee lähtökohtaisesti kaikkia alustaoperaattoreita. Alustaoperaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka tekee myyjien kanssa sopimuksia alustan antamisesta kokonaan tai osittain kyseisten myyjien saataville. Alustaoperaattorin tulee raportoida joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien alustallaan palveluja ja tavaroita myyvien tai kiinteää omaisuutta tai liikennevälineitä vuokraavien myyjien tiedot ja tapahtuneet myynnit/vuokraukset. Alustaoperaattoreiden tulee siis tunnistaa asiakkaansa ja saada heiltä tiedot alustan kautta tapahtuneista transaktioista. 

Edellä mainitun raportointivelvollisuuden lisäksi direktiiviin liittyy myös paljon sekä tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen sekä niiden antamiseen liittyviä huolellisuusvelvoitteita. Näiden merkitystä on syytä korostaa jo ennen kuin ensimmäistäkään direktiivin tarkoittamaa raportointia on tehty. Ranskassa on ollut jo ennen DAC7:ää voimassa vastaavaa lainsäädäntöä alustojen raportointivelvollisuudesta, ja siellä suurimmaksi haasteeksi on muodostunut myyjien alustoille tarjoamien tietojen laatu – tai jopa niiden puute. Kun huomioidaan direktiivin velvoittavan alustaoperaattorin poistamaan myyjän alustaltaan ja estämään tämän uudelleen rekisteröitymisen, mikäli tämä ei ole antanut siltä pyydettyjä tietoja, on myös myyjien tärkeää olla perillä direktiiviin liittyvistä velvoitteista.

Raportointivelvollisuuden lisäksi direktiiviin liittyy myös paljon sekä tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen sekä niiden antamiseen liittyviä huolellisuusvelvoitteita. Näiden merkitystä on syytä korostaa jo ennen kuin ensimmäistäkään direktiivin tarkoittamaa raportointia on tehty.

Alustaoperaattorit ovat myös velvollisia varmistamaan myyjiltä kerättyjen tietojen oikeellisuuden käyttäen kaikkea heidän saatavillaan olevaa tietoa. Tämä tuottaa alustoille merkittävää lisätyötä, joka voi muodostua ongelmalliseksi, mikäli tietoa ei ole kerätty tarpeeksi ja riittävän huolellisesti. Tällöin seuraukset voivat jälkikäteen olla yllättäviä.

Tiedonkeruuseen onkin syytä valmistautua huolellisesti niin myyjien kuin alustojen puolella, ja sitä on syytä tehdä niin laajasti kuin vain on tarkoituksenmukaista. Tässä ei luonnollisesti saa unohtaa tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin GDPR:n velvoitteita, jotka ovat itsessään vielä monelle yritykselle haasteellisia.

Direktiivin implementoinnissa on joitakin kansallisia eroja. Tämän lisäksi moni muu valtio on jo säätänyt tai on säätämässä vastaavaa lainsäädäntöä, joka joissain tapauksissa ulottuu vaikutuksiltaan kyseisen valtion rajojen ulkopuolelle. Kansainvälisesti toimivat alustat ja myyjät kohtaavatkin erityisiä haasteita uusiin velvoitteisiin sopeutumisessa ja eri maiden toisistaan poikkeavien vaatimuksien huomioimisessa. Veroviranomaisten kanssa kommunikointi on tällaisissa tilanteissa korostuneen tärkeää, ja tällöin on suositeltavaa käyttää paikallisen veroviranomaisen tuntevaa ulkopuolista apua, sillä kommunikaatio voi monesti olla hyvinkin haastavaa.

Direktiivin huolellisuusvelvoitteet ovat jo tulleet voimaan, ja ensimmäiset raportoinnit tulee tehdä 31.1.2024 mennessä. Mikäli yritys, jota direktiivi koskee, ei ole jo aloittanut valmistelemaan omien sisäisten tiedonkeruu- , säilytys- sekä raportointiprosessien toimeenpanoa, viimeistään nyt on syytä aloittaa. Koska direktiivin velvoitteet ovat monitahoiset, on tässä prosessissa syytä käyttää laajasti niin informaatioteknologista, juridista kuin verotuksellista apua. Mikäli yrityksessä on ylipäänsä epäselvää, koskeeko direktiivi sitä tavalla tai toisella, on hyvä tehdä selvitys pikimmiten, etteivät velvoitteet tule täysin yllätyksenä, kun on jo myöhäistä.

Seuraukset raportointivelvollisuuden olennaisesta laiminlyönnistä voivat valtiosta riippuen olla hyvinkin ankaria. Mikäli teillä herää yrityksessänne pientäkin epävarmuutta siitä, oletteko direktiivin tarkoittama alustaoperaattori tai kenties myyjä, jonka tulisi tietoja alustalla myynnin jatkumisen varmistamiseksi tarjota, suosittelemme, että olette yhteydessä EY:n asiantuntijoihin. Me kykenemme tarjoamaan laaja-alaisesti apua direktiivin vaatimusten täyttämisessä, niitä koskevien sisäisten prosessien toimeenpanemisessa sekä raportointi-ilmoitusten tekemisessä.

Yhteenveto

DAC7 on laaja kokonaisuus, johon liittyvät velvoitteet vaativat niin alustaoperaattoreilta kuin myyjiltä huolellisuutta ja ennakoivia toimia.

Me EY:llä olemme valmiita tarjoamaan laaja-alaista palvelua DAC7:n moninaisten vaatimusten täyttämiseksi ja raportoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Olemme tarvittaessa tukenanne jokaisessa edellä kuvatun prosessin vaiheessa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Eija Tannila

Senior Manager, Indirect Tax, EY Finland

Pitkän kokemuksen omaava arvonlisäveroasiantuntija. Kokenut luennoitsija. Auttaa löytämään arvonlisäveroasioihin parhaat ratkaisut.

Related topics Veropalvelut