4 minuutin lukuaika 20 huhtik. 2023
Taivaanranta näkymä Detroitin kaupungista

Kuinka yrityksesi tulisi valmistautua tulevaan hiilirajamekanismiin

Kirjoittaja Juuso Stenius

Manager, Indirect Tax, EY Finland

Veroasiantuntija apunasi valmisteverotusta, tulleja ja arvonlisäverotusta koskevissa kysymyksissä. Verosuunnittelu, verotusprosessit ja hakemukset. Juridiikka ja urheilu lähellä sydäntä.

4 minuutin lukuaika 20 huhtik. 2023
Samankaltaisia aiheita Veropalvelut Vastuullisuus

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 18. huhtikuuta 2023 hyväksyneet hiilirajamekanismia koskevan asetuksen. Yritysten olisi viimeistään tässä vaiheessa tärkeä arvioida loppuvuodesta voimaan tulevien CBAM-velvoitteiden soveltuvuus ja vaikutukset.

Lyhyesti: 
  • Hiilirajamekanismi voi aiheuttaa velvoitteita ja kustannuksia lähtökohtaisesti kaikille mekanismin piirissä olevien tuotteiden tuojille.
  • Siirtymäajan velvoitteet käynnistyvät ovat käynnistymässä jo kuluvan vuoden lokakuussa, pääasiallinen sääntely on juuri vahvistettu EU-tasolla. 
  • Sääntely voi edellyttää muun muassa uusien tietojen keräämistä ja uusien raportointiprosessien järjestämistä. 

Osana kesällä 2021 esiteltyä Euroopan komission energia- ja ilmastolakipakettia (”Fit for 55”) EU-tasolla on valmisteltu uutta hiilirajamekanismia (Carbon Border Adjustment Mechanism = CBAM). Hiilirajamekanismi on osittain EU:n päästökauppaa – ja jossain määrin myös tuontitulleja – muistuttava järjestelmä, joka toteutuessaan tulee aiheuttamaan sekä raportointivelvoitteita että taloudellisia kustannuksia tiettyjen tullinimikkeiden alaisten tuotteiden tuojille EU:ssa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat juuri 18. huhtikuuta hyväksyneet päivitetyn ehdotuksen hiilirajamekanismin käyttöönotosta ja tätä koskevasta asetuksesta. Hiilirajamekanismi astuu siirtymäsäännösten kuten raportointivelvoitteiden osalta voimaan jo lokakuusta 2023 alkaen, taloudellisten velvoitteiden astuessa voimaan 2026–2027.

Mistä hiilirajamekanismissa on kyse?

EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjuntaan, johon liittyen yhdeksi instrumentiksi on valmisteltu hiilirajamekanismi ja tähän liittyen unioniin tuotavilta tavaroilta kannettava ”hiilimaksu”. Hiilirajamekanismilla on tarkoitus torjua hiilivuodoksi kutsuttua tuotantoon liittyvien päästöjen (mm. hiilidioksidin, typpioksiduulin ja perfluori-yhdisteiden) siirtymistä Euroopan (ja EU:n päästökaupan) ulkopuolelle sekä osaltaan myös välillisesti kannustaa EU:n ulkopuolisia maita ottamaan käyttöön päästökauppajärjestelmiä. Hiilirajamekanismilla pyritään asettamaan EU:n ulkopuolella valmistettavat tuotteet neutraalimpaan asemaan suhteessa EU:n päästökaupan alaiseen tuotantoon. Hiilirajamekanismin käyttöönottoon liittyy luonnollisesti myös taloudellinen elementti ja sillä odotetaan kerättävän myös rahoitusta EU:lle.

Hiilirajamekanismista on valmisteluvaiheessa ja julkisessa keskustelussa puhuttu myös hiilitullina, vaikka kyse ei ole varsinaisesti tullista tai verosta. CBAM:iin liittyvät velvoitteissa on kuitenkin paljon samoja piirteitä tulli- ja verovelvoitteiden kanssa ja tällä tulee olemaan vahva liityntä tullisääntelyyn muun muassa tuontimenettelyjen ja tuotteisiin sovellettavien tullinimikkeiden kautta. Lisäksi Suomen osalta Tullia on esitetty kansallisesti toimivaltaiseksi viranomaiseksi hiilirajamekanismiin liittyen, joskin esimerkiksi CBAM-raportointi tapahtuisi EU-tasolla komissiolle.

Hiilirajamekanismi tarkoittaa käytännössä sitä, että asetuksessa määriteltyjen tullinimikkeiden alaisten tuotteiden tuonnista CBAM-alueen ulkopuolelta (johon kuuluu EU-alueen lisäksi muun muassa Sveitsi ja Norja) on annettava CBAM-ilmoituksia tuotteiden tuotantoon sitoutuneista päästöistä, jonka lisäksi kyseiset päästöt on kompensoitava maksullisilla CBAM-todistuksilla. Raportoinnin toteuttamiseksi sekä CBAM-todistusten hankkimiseksi ja käyttämiseksi yritysten tulee selvittää tuomiinsa CBAM-tuotteisiin sitoutuneet, lainsäädännössä tarkennetulla tavalla määriteltävät suorat ja epäsuorat päästöt sekä tuotteiden alkuperämaassa sitoutuneista päästöistä mahdollisesti maksettu hiilidioksidin hinta. Esimerkiksi sisäistä ja ulkoista jalostusta hyödynnettäessä raportointiin liittyisi lisäksi erityissäännöksiä raportoitavien tietojen määrittelemiseksi.  Tämänhetkisten tietojen mukaan CBAM koskisi ainakin alkuvaiheessa pääasiassa seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvia, tarkemmin määriteltyjen tullinimikkeiden alaisia tuotteita:

  • sementti
  • teräs ja rauta
  • alumiini
  • lannoitteet
  • sähkö
  • vety.

CBAM-todistusten hinta tulee perustumaan EU:n päästökaupan päästöoikeuksien hintaan. Hiilirajamekanismilla odotetaankin olevan merkittäviä kustannusvaikutuksia, erityisesti päästöoikeuksien ilmaisjaon kiristyessä lähitulevaisuudessa. Hiilimaksuvelvollinen voisi kuitenkin CBAM-ilmoituksissaan vaatia palautettavien CBAM-todistusten määrän alentamista ilmoitetuista sitoutuneista päästöistä alkuperämaassa maksetun hiilen hinnan huomioon ottamiseksi.

Hiilirajamekanismin velvoitteiden noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä muun muassa niin sanottuja liikapäästösakkoja ja muita seuraamusmaksuja.

Kuka on CBAM-velvoitteiden piirissä?

Hiilirajamekanismi ja sen velvoitteet tulevat koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia, jotka tuovat sääntelyn piirissä olevia tuotteita unioniin vapaaseen liikkeeseen (tai poistettaessa tuotteita sääntöjenvastaisesti tullivalvonnasta) EU:n ulkopuolelta. Velvoitteita ei ole rajattu esimerkiksi vain tiettyjen alojen toimijoille, vaikka hiilirajamekanismi koskee vain tiettyjen tullinimikkeiden tuotteita.

Ainakaan tällä hetkellä CBAM-velvoitteille ei ole tarkoitus ottaa käyttöön esimerkiksi toimijakohtaisia kynnysarvoja, vaan velvoitteet voisivat koskea kaikkia maahantuojia. Hiilirajamekanismi ei kuitenkaan koskisi vähäarvoisia eli enintään 150 euron arvoisia lähetyksiä tai matkatavaratuomisia, eikä tiettyihin sotilaallisiin tarkoituksiin siirrettyjä tuotteita.

Hiilirajamekanismin aikataulu

Hiilirajamekanismia koskevat velvoitteet käynnistyvät siirtymäajan osalta lokakuussa 2023, josta alkaen yritysten on annettava komissiolle neljännesvuosittain tietoja tuontituotteiden määristä, tuotteiden suorista ja epäsuorista päästöistä, mahdollisesta lähtömaassa maksetusta hiilen hinnasta ja siitä saaduista kompensaatioista. Ensimmäiset ilmoitukset loppuvuotta 2023 koskien on annettava tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Myöhemmin siirtymäaikana CBAM-velvollisten tuojien on haettava toiminnalleen CBAM-ilmoittajan lupaa. Siirtymäajan jälkeen täysimääräiset CBAM-velvoitteet tulevat voimaan vuodesta 2026 alkaen, jolloin CBAM-velvollisten on annettava vuosittain CBAM-ilmoituksia ja myös hankittava sekä käytettävä CBAM-tuotteiden päästöjä vastaava määrä CBAM-todistuksia.

Mitä tulee huomioida tässä vaiheessa?

Jo tämän vuoden lokakuussa voimaan tulevaa järjestelmää silmällä pitäen yritysten olisi viimeistään nyt tärkeä arvioida tarkasti, voivatko CBAM-velvoitteet koskea yrityksen toimintaa ja millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan muun muassa raportointivelvollisuuksien ja kustannusten näkökulmasta. On hyvä huomioida, että hiilirajamekanismilla voi olla vaikutuksia yrityksen tuonteihin mihin tahansa EU:ssa, mutta mahdollisesti myös yrityksen toimiessa unioniin tuotavien CBAM:n alaisten tuotteiden toimitusketjussa myös muussa roolissa kuin tuojana.

Toimitusketjuista riippuen tarvittavien päästötietojen keräämiseen voi liittyä merkittäviäkin haasteita. Mikäli yritys tulee olemaan CBAM-velvoitteiden piirissä tai esimerkiksi sopimusten perusteella velvollinen vastaamaan esimerkiksi tuotteiden päästöihin liittyvien tietojen keräämisestä tai toimittamisesta, on myös valmistautuminen riittävän datan keräämiseen ja todentamiseen jo tässä vaiheessa ajankohtaista. CBAM-velvoitteisiin valmistautuminen edellyttää lisäksi huolellista raportoinnin järjestämistä ja mahdollisten CBAM:n edellyttämien tietojärjestelmämuutostarpeiden läpikäyntiä.

Hiilirajamekanismi ja sen velvoitteet voivat aiheuttaa muutostarpeita yrityksen sopimuksiin ja hankinta-/toimitusketjuihin. CBAM voi vaikuttaa välillisesti muun muassa erilaisten tullausmenettelyjen soveltamiseen sekä arvonlisä- ja tuloverolain tulkintamuutoksiin esimerkiksi toimitusketjuihin kohdistuvien muutostarpeiden myötä. 

Yhteenveto

Hiilirajamekanismi on viimein hyväksytty EU-tasolla sääntely tulee voimaan jo tämän vuoden aikana. Tämän uuden sääntelyn vaikutusten arviointi sekä valmistelevat toimenpiteet velvoitteiden noudattamiseksi ja vaikutusten kontrolloimiseksi nyt ajankohtaisia kaikille yrityksille.

Me EY:llä avustamme mielellämme hiilirajamekanismia koskevissa kysymyksissä ja autamme teitä valmistautumaan tuleviin muutoksiin.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Juuso Stenius

Manager, Indirect Tax, EY Finland

Veroasiantuntija apunasi valmisteverotusta, tulleja ja arvonlisäverotusta koskevissa kysymyksissä. Verosuunnittelu, verotusprosessit ja hakemukset. Juridiikka ja urheilu lähellä sydäntä.

Lisää aiheesta Veropalvelut Vastuullisuus