Climate Change and Sustainability Services

- Tilintarkastus

Yhteiskuntavastuun merkitys yrityksille, yhteiskunnalle ja hallituksille kasvaa jatkuvasti. Muuttuvat vaatimukset tuovat uusia haasteita yritysten toimintaan ja raportointiin, mutta toisaalta luovat organisaatioille mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien toimintaan ja avoimuuteen.

Liittyviä aiheita Konsultointi Tilintarkastus

Miten EY voi auttaa?

Tehokas raportointi tarkoittaa paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista. Perinteisesti huomiota on kiinnitetty vain ja ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Trendinä kuitenkin on, että yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös muun kuin taloudellisen informaation perustella.

Paineet muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportointiin tulevat sekä lakisääteisesti että markkinoiden suunnalta. Muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportointi sidosryhmille mahdollistaa yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisen menestyksen arvioinnin entistä tehokkaammin. Esimerkiksi vastuullisuusraportointi antaa taloudellisten tunnuslukujen lisäksi sekä numeerista että laadullista tietoa yhtiön ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta.

EY:n yritysvastuupalvelut auttavat asiakasyhtiöiden hallituksia ymmärtämään paremmin yhtiön kannalta tärkeimpien taloudellisten tunnuslukujen ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Tilintarkastusyhteisönä, taloushallinnon-  ja vastuullisuuskonsulttina ymmärrämme, kuinka toimintamme vaikuttaa paitsi palvelemiimme yhtiöihin mutta myös ympärillämme eläviin ihmisiin ja yhteisöihin, ja haluamme auttaa muitakin saavuttamaan tavoitteensa.

 • Yritysvastuun johtaminen

  Tukeeko yrityksesi vastuullisuusstrategia ydinliiketoiminnan tavoitteita?

  Vankka yritysvastuustrategia tukee yrityksen kokonaisstrategiaa. Se keskittyy sekä nykyisiin tarpeisiin että tulevan kehityksen hallitsemiseen.

  Autamme asiakkaitamme tunnistamalla liiketoiminnalle olennaiset vastuullisuuskysymykset sekä luomalla niille johtamiskäytännöt ja tavoitteet. Vastuullisuuskysymykset kartoitetaan sidosryhmäanalyysin avulla ja ne priorisoidaan määrittämällä niihin liittyvät potentiaaliset taloudelliset vaikutukset. Nämä vaikutukset voivat sisältää yritysvastuualoitteiden tuomia säästöjä, vastuullisuusriskien toteutumisesta johtuvia kustannuksia tai uuden vastuullisen liiketoiminnan tuottamia tuloja.

  Yritysvastuun linkittäminen taloudelliseen tulokseen luo mahdollisuuden integroida yritysvastuukysymykset osaksi tulosjohtamista ja liiketoiminnan suunnittelua.

  Voimme tukea teitä mm. seuraavissa asioissa:

  • Vertaisarviointi
  • Sidosryhmädialogi
  • Olennaisuusanalyysi
  • Yritysvastuuohjelmat ja -politiikat
  • Tavoitteiden ja mittarien kehittäminen
  • Organisaation monimuotoisuus- ja tasa-arvoasiat
 • Riskienhallinta

  Miten yrityksellesi olennaisia vastuullisuusriskejä tunnistetaan ja hallitaan?

  Vaikka useiden organisaatioiden johto ja hallitukset ovat tunnistaneet vastuullisuuden arvon, on heillä harvemmin relevanttia tietoa vastuullisuuteen liittyvistä liiketoimintariskeistä. Tämä liittyy erityisesti riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan liittyviin rooleihin ja vastuisiin.

  Autamme organisaatiosi johtoa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti vastuullisuuteen liittyviä strategisia ja operatiivisia riskejä sekä hallitsemaan niitä proaktiivisesti. Toimipa yrityksesi kotimaisilla tai kansainvälisillä markkinoilla, voimme auttaa sinua kehittämään strategian, joka hallitsee yrityksen erityiset riskit ja tukee liiketoiminnan tavoitteita.

  Kansainväliset organisaatiot kuten YK ja OECD sekä EU:n muita kuin taloudellisia tietoja koskeva direktiivi suosittelevat yritysvastuukysymyksiä kartoittavien due diligence -tarkistusten tekemistä. Tämä tarkoittaa prosessia, jolla systemaattisesti tunnistetaan, kvantifioidaan ja hallitaan yritysvastuuriskejä.

  Myös hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu voi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Edelläkävijäyritykset laskevat sisäisen ja ulkoisen hinnan hiilidioksidipäästöilleen ja arvioivat eri sijoitusvaihtoehtojen riskejä ja mahdollisuuksia ulkoisvaikutusten kautta. Myös sijoittajat mittaavat ja raportoivat portfolioidensa hiilijalanjälkeä ja arvioivat kriittisesti omistustensa hiiliriskiä.

  Voimme tukea teitä mm. seuraavissa asioissa:

  • Yritysvastuuriskien arviointi
  • Hiiliriskin hallinta ja hiilen hinnoittelumekanismit
  • ESG (ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallinnointiasioiden) due diligence
  • TCFD (Task Force for Climate Related Financial Disclosures) -raportointi
  • Lakisääteinen määräystenmukaisuus (REACH, RoHS, konfliktimineraalit, UK:n Anti-Slavery Act)
 • Tulosten seuranta ja mittaaminen

  Tukeeko yrityksesi johtamisjärjestelmä vastuullisuustavoitteitasi?

  Vastuullisuuden vieminen käytäntöön edellyttää, että sille määritellyt tavoitteet löytävät tiensä strategiaesityksistä jokapäiväiseen tekemiseen.

  Edelläkävijäyritykset mittaavat ja johtavat myös toimintaa, joka jää perinteisten taloudellisten parametrien ulkopuolelle. Taloudellisten tunnuslukujen ulkopuolista tietoa seuraamalla voidaan reagoida ajoissa markkinamuutoksiin ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  Liittyivätpä tärkeimmät haasteesi työturvallisuuteen, energiatehokkuuteen tai toimitusketjun vastuullisuuteen, on ensisijaisen arvokasta, että sinulla on käytettävissäsi oikea-aikaista ja tarkkaa tietoa näistä haasteista. Tulosten seuraaminen tukee johdon päätöksentekoa ja lisää sijoittaja- ja sidosryhmäuskottavuutta.

  Autamme olennaisiin yritysvastuukysymyksiin liittyvien relevanttien KPI-mittareiden määrittämisessä, tulosten seurantaan liittyvien prosessien optimoinnissa ja raportointistandardien toimeenpanossa.

  Muita palvelujamme:

  • Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
  • Hiili- ja vesijalanjälkilaskelmat
  • Tuotekohtaiset elinkaarianalyysit ja tuloskortit
 • Raportointi ja varmennus

  Vastaako yrityksesi raportointi tärkeimpien sidosryhmien odotuksiin?

  Yhä useampien yritysten odotetaan tuottavan laadukasta raportointia ja vastaavan jopa useiden eri kansainvälisten ohjeiden ja toimialakohtaisten standardien vaatimuksiin. EU-direktiivi muun kuin taloudellisen tiedon sekä monimuotoisuutta koskevan tiedon raportoinnista vahvistaa suurten yritysten osalta vaatimusta nostaa kestävän kehityksen asiat ylimmän johdon agendalle.

  Oikean valinnan tekeminen eri standardien, ohjeiden ja raportointiviitekehysten joukosta on monille yrityksille haasteellista. Me autamme asiakkaitamme tässä päätöksenteossa sekä tehokkaan raportointiprosessin luomisessa.

  Yhteistyössä IT-asiantuntijoidemme kanssa voimme tukea myös yritysvastuutietoa keräävien järjestelmäratkaisujen hankinnassa ja mittareiden määrityksessä.

  Tarjoamme myös riippumatonta varmennuspalvelua, jonka avulla taataan yritysvastuutiedon laatu ja oikeellisuus. Varmennus lisää raportoinnin uskottavuutta ja antaa vahvemman perustan parantaa toiminnan tuloksia.

  Voimme tukea teitä mm. seuraavissa asioissa:

  • Raportointiviitekehysten implementointi (esim. GRI, TCFD, integroitu raportointi)
  • Raportoinnin gap-analyysit
  • Tiedonkeruuprosessien ja kontrollien kehittäminen
  • Riippumaton varmennus
 • Vastuullinen toimitusketju

  Onko yritykselläsi oikeat menetelmät hallita toimitusketjun vastuullisuushaasteita?

  Yritysten toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Samalla yrityksiltä vaaditaan vastuullista toimitusketjujen hallintaa sekä läpinäkyvää raportointia koskien toimitusketjujen sosiaalisia, eettisiä ja ympäristövaikutuksia. Erityisen huomion kohteena ovat yritykset, joiden toimitusketju ulottuu joko suorien tai epäsuorien toimittajien kautta maihin, joissa työolosuhteet ovat heikommalla tasolla kuin esimerkiksi Pohjoismaissa.

  Toimittajien valintaan vaikuttavat kuitenkin vastuullisten toimintatapojen lisäksi myös saatavuus, toimitusvarmuus, hinta ja laatu. Tästä syystä edelläkävijäyritykset siirtyvät toimitusketjujen osalta pelkästä riskienhallinnasta ja valvonnasta yhteiseen kehittämiseen ja toimittajien kapasiteetin vahvistamiseen.

  Voimme tukea teitä mm. seuraavissa asioissa:

  • Toimitusketjun riskianalyysit
  • Code of Conduct -ohjeistojen kehittäminen
  • Koulutus vastuulliseseen hankintaan liittyen
  • Toimittajien auditointiprosessit
  • Toimittajasuhteiden hallintajärjestelmät
 • Vastuullinen sijoittaminen

  Mitä vaikutuksia investoinneillasi on?

  Vastuullinen sijoittaminen on käsite, joka tarkoittaa ESG-tekijöiden (environmental, social and governance) korostamista sijoituspäätöksissä. Se voi tarkoittaa joko tiettyjen yritysten tai toimialojen poisrajaamista sijoitusvaihtoehdoista tai sellaista sijoitusstrategiaa, joka tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi myös mitattavia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia.

  Vastuullinen sijoittaminen näkyy strategiana erityisesti institutionaalisilla ja pääomasijoittajilla, mutta vastuullisuuskriteerit otetaan huomioon yhä useammin myös yritysjärjestelyissä.

  Voimme tukea teitä mm. seuraavissa asioissa:

  • Vastuullisen sijoitusstrategian tai -ohjelman kehittäminen
  • ESG due diligence
  • Portfolion vastuullisuusarviointi
  • KPI-mittareiden kehittäminen
  • Tulosten seurantaraportointi
 • Ihmisoikeudet

  Kaikella yritystoiminnalla voi olla suoria ja epäsuoria ihmisoikeusvaikutuksia. Jokainen yritys koostaan tai toimialastaan huolimatta kohtaa toiminnassaan ihmisoikeusliitännäisiä kysymyksiä ja ongelmia.

  Yritysten tulisi ymmärtää toimintansa ja ihmisoikeuksien välinen suhde. Samalla tavalla yritysten tulisi pyrkiä tunnistamaan ihmisoikeuksiin liittyvät riskit ja vaikutukset toimitus- ja jakeluketjuissaan. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet kehottavat yrityksiä tunnistamaan, mittaamaan, vastaamaan ja ennakoimaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Me voimme selkeyttää yrityksille mitä ihmisoikeudet ovat ja ennen kaikkea auttaa selvittämään yritysten omaan toimintaan liittyvät ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit. 

  Palvelujamme:

  • Human rights due diligence
  • Ihmisoikeusvaikutusarvioinnit
  • Ihmisoikeusriskianalyysit
  • Ihmisoikeuskoulutukset ja -konsultointi
  • Projektit liittyen toimeentulon turvaavaan palkkaan (living wage)

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.