5 minuutin lukuaika 10 tammik. 2019
Light bulbs in darkness

Onko aika uudistaa miten laskemme ja raportoimme yhtiöiden arvoa?

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

5 minuutin lukuaika 10 tammik. 2019
Samankaltaisia aiheita Konsultointi Tilintarkastus

Sijoittajille raportoiminen on ja tulee aina olemaan tärkeä osa yritysjohtajien tehtäviä. Yrityksien tulee antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oikeanlaista tietoa siitä, miten yritys luo taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa myös pitkällä tähtäimellä (eng. ”Long-term value”, LTV). 

Viime aikoina on nähty uusia raportointikehyksiä, joiden tarkoituksena on edesauttaa myös pitkällä tähtäimellä arvon ja hyödyllisyyden luomista raportoinnissa, esimerkkinä IR-viitekehys (integrated reporting).

Näistä kehitysaskeleista huolimatta yrityksien taloudellinen raportointi ei aina tuo esiin niitä tekijöitä, jotka oikeasti luovat pitkän tähtäimen arvoa. Lisäksi aineettomien hyödykkeiden osa arvonluomisessa jää usein liian pieneksi tai jopa huomioimatta. Tämän päivän raportoinnissa näkyy seuraavat perushaasteet tai ongelmat:

  1. Kirjanpidollinen tulos ja tuotto osakkeenomistajille ovat irrallisia toisistaan. Osakkeenomistajille menevä tuotto huomioi nopeasti myös lyhytaikaiset muutokset myynnissä ja kustannuksissa, mutta ei välttämättä ota huomioon pitkän aikavälin investointeja. Tämä saattaa johtaa lyhytaikaisen tuoton tavoittelemiseen pitkäaikaisen voiton kustannuksella. Lisäksi pitää muistaa, että on olemassa sidosryhmiä kuten eläkevakuutusyhtiöitä, jotka sijoittavat nimenomaan pitkällä tähtäimellä ja tämä menetelmä ei palvele näiden sidosryhmien tavoitteita.

  2. Koska yritykset valitsevat mittareita, jotka ovat helposti mitattavia, raportoidaan helposti vääriä asioita. Tämä on valitettavan usein käytäntö kun puhumme aineettomista hyödykkeistä, vaikka aineettomien hyödykkeitten osa yritysten markkina-arvosta on tänä päivänä jopa 50 % monissa yrityksissä.

    Yritysten kyky vastata kasvaviin haasteisiin ESG-kentässä (Environmental, Social, Governance) on ratkaiseva tekijä kuluttajien luottamuksen tavoittelussa. Näiden haasteiden seurauksena viranomaiset ja lainsäätäjät ovat vaatineet yrityksiä raportoimaan entistä enemmän suorituskyvystään, mikä on johtanut seuraavaan ongelmaan:

  3. Raskas säätely ja lisääntyneet vaatimukset ovat vähentäneet raportoinnin selkeyttä.

Yllä mainittujen asioiden ratkaiseminen vaatii selkeämpää ja johdonmukaisempaa raportointia yrityksien suorituskyvystä myös pitkällä tähtäimellä. Tämä tulisi tehdä tavalla, joka täyttää kaikkien sidosryhmien vaatimukset tekemättä raportoinnista liian monimutkaista. Kokeiltuja ratkaisuja ovat esimerkiksi integroitu raportointi, raportointistandardien kehittäminen ja vaihtoehtoisten mittaus-menettelyjen kehittäminen. Nämä eivät kuitenkaan osoittautuneet riittäväksi, tästä johtuen EY esittää uudessa raportointimallissaan ratkaisuja näihin perushaasteisiin. Pitkän tähtäimen raportoinnin malli (Long Term Value model) on monen eri yhteistyötahon lopputulos. Malli on kansainvälisen projektin "The Embankment Project for Inclusive Capitalism" lopputulos.

Projekti on tuonut yhteen yli 30 maailman johtavaa yritystä ja sijoittajaa, jotka yhdessä edustavat noin $30 biljoonan dollarin varallisuutta. Vaikka osallistujat edustavat useaa eri yritystä monelta eri alalta, osallistujat olivat samaa mieltä siitä, mitkä projektin avainalueet tulisivat olla. Näin projektin avainalueiksi muodostui henkilöstö ja lahjakkuus, innovaatio, kuluttajien kehityssuuntaukset, yhteiskunta ja ympäristö ja hyvä hallintotapa.

Näitä alueita on pidetty hyvin abstrakteina ja vaikeasti raportoitavana, mutta EY:n pitkän tähtäimen malli antaa työkaluja myös vaikeasti konkretisoitavien asioiden raportointiin, sillä malli:

  • ottaa huomioon miten yritykset luovat arvoa pitkällä tähtäimellä ja viestivät tästä kaikille olennaisille sidosryhmille
  • asettaa raportoinnin oikeanlaiseen kontekstiin varmistaakseen, että yritykset ovat realistisia pyrkimyksissään ja luotettavia viestinnässään
  • vähentää raportoinnin sääntelytaakkaa tarjoamalla rakenteen, joka kommunikoi organisaation ydintä turvautumatta massiiviseen raportointiin tai määräyksiin
  • mahdollistaa ja varmentaa uusien data-lähteiden käytön yritysten viestinnässä ja parantaa kuvausta siitä, miten arvoa luodaan pitkällä tähtäimellä ottaen huomioon eri sidosryhmät
  • kehittää jo kehitettyjä menetelmiä kuten integroitu raportoiminen, aineettomien hyödykkeiden raportointi ja strategisten hyödykkeiden raportointi

Lue lisää EY:n Long Term-mallista täältä:

Yhteenveto

Yrityksien tulee antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oikeanlaista tietoa siitä, miten yritys luo taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa myös pitkällä tähtäimellä (eng. ”Long-term value”, LTV). 

Tästä artikkelista

Kirjoittaja EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Related topics Konsultointi Tilintarkastus