16 minuutin lukuaika 18 maalisk. 2020
Kuva koronavirussolusta

Millaisia vaikutuksia COVID-19- pandemialla on yritysten tuloksentekoon ja selviytymiseen?

16 minuutin lukuaika 18 maalisk. 2020

Näytä

 • How companies can reshape results and plan for COVID-19 recovery (pdf)

  Lataa 311 KB

Kansainvälisten yritysten kamppaillessa musta joutsen -ilmiön kanssa, on aika keskittyä viiteen avaintekijään, jotka auttavat yli epävakaiden aikojen.

Vuonna 2007 Nassim Nicholas Taleb – rahoituksen professori, kirjailija ja entinen Wall Streetin meklari – kirjoitti kirjan aiheesta, jonka hän nimesi musta joutsen -ilmiöksi. Talebin mukaan musta joutsen on erittäin epätodennäköinen tapahtuma, jota on mahdoton ennustaa ja jolla voi olla katastrofaalisia seurauksia. Juuri seurausten vuoksi yritysten tulee pitää musta joutsen -ilmiöitä mahdollisina ja tehdä niitä varten asianmukaiset suunnitelmat.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan COVID-19 on muuttunut epidemiasta maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Koronaviruksesta on tullut musta joutsen -ilmiö, joka vaikuttaa yksilöihin, yhteiskuntiin ja yrityksiin ennenäkemättömällä tavalla. Yritykset maailmanlaajuisesti tuntevat kriisin vaikutukset, kun tehtaat joutuvat sulkemaan ovensa kokonaan tai osittain, toimitusketjut häiriintyvät, työvoimasta on pulaa ja kassavirta vähenee.

Meneillään olevan kriisin aikana yritysjohtajilla on käytettävissään joukko avainkysymyksiä ja -toimenpiteitä liiketoiminnan muokkaamiseksi ja elvytyssuunnitelman laatimiseksi.

Viisi tapaa vähentää koronaviruspandemian vaikutuksia

Globaalien yritysten on ennakoitava ja oltava aktiivisia päätöksenteossaan toiminnan jatkuvuuden säilyttämiseksi ja sietokyvyn kasvattamiseksi. 

1. Aseta etusijalle ihmisten turvallisuus 

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistaminen on yrityksen toiminnan perusehto. Ihmiset odottavat ohjeistuksia ja linjauksia niin työnantajalta, yhteisöiltä kuin hallituksilta ja heidän huoliensa käsitteleminen avoimesti ja läpinäkyvästi sitouttaa työntekijöitä pitkäaikaisesti ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Yritysten tulee ottaa laajasti käyttöön joustavia työskentelymalleja ja muita käytäntöjä, jotka mahdollistavat työskentelyn etäyhteydessä ja turvallisesti. Yritykset organisoivat tiimejä ja kohdentavat resursseja uudelleen, perustavat työntekijöiden hyvinvointiohjelmia ja käytäntöjä, jotka turvaavat työympäristöä. Tämän lisäksi yritysten tulee tuottaa säännöllistä viestintää, joka on linjassa hallituksen ja terveysviranomaisen käytäntöjen kanssa sitouttaakseen henkilöstöään kriisiaikana.

Tasapaino uusien toimintatapojen löytämisessä ja normaalin toimintaympäristön säilyttämisessä häiriöiden minimoimiseksi on hiuksen hieno. Jos etäyhteydet tai joustavat työskentelytavat eivät ole mahdollisia, on työnantajan tärkeää tehdä tartuntojen torjumistoimenpiteitä.

Tasapaino uusien toimintatapojen löytämisessä ja normaalin toimintaympäristön säilyttämisessä häiriöiden minimoimiseksi on hiuksen hieno.

Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta osa yrityksistä tulee kärsimään työvoimapulasta. Kiinassa toimiville yrityksille, erityisesti teollisuusyrityksille tämä on huomattava haaste. Työvoimapula ja lisääntyneet kustannukset, jotka johtuvat eri valtioiden ja paikallishallintojen viranomaisten asettamista liikkuvuusrajoituksista vaikuttavat voimakkaasti yrityksiin. Ne kohtaavat ainutlaatuisia haasteita, joihin voi joutua kysymään tukea ja neuvoja paikallisilta hallituksilta. Useat hallitukset ovat ottaneet käyttöön tukiohjelmia sellaisille aloille, joihin COVID-19 vaikuttaa voimakkaasti kuten matkailuala.

2. Muuta liiketoiminnan strategiaa

Suurin osa yrityksistä kokee merkittäviä häiriöitä toiminnassaan ja kohtaavat tehottomuutta koko COVID-19-kriisin ajan ja erityisen alttiina ovat Kiinassa toimivat tai sen teollisuudesta riippuvaiset yritykset. Nämä yritykset kokevat häiriöitä toimitusketjuissaan ja tuotantositoumuksissaan, samalla kun kuluttajien vaatimuksiset ja käyttäytyminen muuttuu merkittävästi.

Auttaakseen vastaamaan näihin haasteisiin yritysten täytyy:

 • Arvioi lyhyenajan likviditeetti. Yritysten täytyy seurata lyhyen aikavälin kassavirtaa, jonka avulla voidaan ennakoida sinne kohdistuvaa painetta ja puuttua siihen ajoissa. On myös hyvä ylläpitää käyttöpääoman kurinalaisuutta erityisesti saamisissa ja varaston hallinnassa. Lisäksi on tärkeää proaktiivisesti puuttua toimintapääoman kiertoon. Riskien tunnistamiseksi kannattaa pitää yhteyttä toimittajiin koko kriisin ajan. 
 • Arvioi taloudelliset ja operatiiviset riskit ja reagoi nopeasti. Yritysten on seurattava suorien kustannusten nousua ja niiden vaikutusta kokonaistuotemarginaaleihin tarvittaessa puuttumalla ja neuvottelemalla niistä uudelleen. Yritykset, jotka reagoivat hitaasti tai jotka eivät pysty neuvottelemaan uusista ehdoista voivat altistua taloudelliselle paineelle, jolla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia.

Samalla kun yritysten on tarkkailtava sisäisiä heikkouksiaan, niiden on myös seurattava paineita, jotka saattavat vaikuttaa heidän asiakkaisiinsa, toimittajiin, urakoitsijoihin tai muihin kumppaneihin. Erityisesti on syytä kiinnittää huomio ensimmäisen ja toisen tason toimittajiin, joihin yritys voi vaikuttaa. Tämä on erityisen tärkeää aloilla, kuten autoteollisuus ja lääketeollisuus, jotka ovat riippuvaisia kolmansien osapuolien toimijoista.

 • Harkitse vaihtoehtoisia toimitusketjuja. Yritysten, jotka hankkivat osia tai materiaaleja alueilta, joihin COVID-19 vaikuttaa merkittävästi, kannattaa etsiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi japanilainen teollisuusvalmistaja harkitsee kaupallisten ilmastointilaitteiden kokoonpanon siirtämistä Malesiaan Wuhanista, joka on edelleen eristettynä. Samoin maailmanlaajuinen vaatetusalan yritys aikoo siirtää tuotteittensa tuotantoa Wuhanin tiloista Vietnamiin ja Indonesiaan. Tällaiset nopeat muutokset luovat väliaikaisen kyvyn vastata asiakasvelvoitteisiin. Yritysten, joilla on ketterät järjestelyt tuotantolaitosten kanssa tehdä ostopäätöksiä tai joilla on löysät sopimusjärjestelyt eri palveluntarjoajien ja logistiikan tarjoajien kanssa, tulisi pohtia kriisin jälkeisiä skenaarioita kysynnän nousun mahdollistamiseksi.
Läpinäkyvästi ja avoimesti toimivilla organisaatioilla on luontaisia etuja, kun tapahtumat vaativat nopeaa reagointia ja muuntautumista.
Christopher Mack
EY Asia-Pacific Reshaping Results and EY Japan Restructuring Leader

Miten yritykset voivat vastata muuttuvien toimitusketjujen haasteisiin?

Lue lisää (EN)

 • Selvitä koronaviruskriisin vaikutukset budjettiin ja liiketoimintasuunnitelmiin. Yritysten on hyvä testata useiden skenaarioiden rahoitussuunnitelmia ymmärtääkseen mahdollisia vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja arvioidakseen vaikutusten kestoa. Jos vaikutus on merkittävä, yritysten tulisi uusia rahoitus- ja liiketoimintasuunnitelmiaan. Kannattaa esimerkiksi harkita toimimista työvoiman, toimijoiden, toimitilojen ja teknologian vähimmäisvaatimusten puitteissa.

Jatkuvan liiketoiminnan kannalta lyhytaikaiset pääomavaatimukset voivat muodostua haasteeksi. Arviointien perusteella yritysten tulee tutkia vaihtoehtoja lyhytaikaisen pääoman hankkimiseen, velkojen uudelleenrahoitukseen, pankkien tai sijoittajien ylimääräiseen luottotukeen tai hallitukseen poliittisiin tukipaketteihin. Samaan aikaan yritysten täytyy pitää silmällä toimintakustannuksiaan ja pohdittava, miten kuluja voisi vähentää tai hidastaa. 

Näytä

3. Kommunikoi sidosryhmille 

Selkeä, läpinäkyvä ja hyvin ajoitettu viestintä nousee tärkeään rooliin, kun luodaan alusta liiketoiminnan muutoksille ja varmistetaan asiakkaiden, työntekijöiden, toimittajien, velkojien, sijoittajien ja viranomaisten tuki.

 • Asiakas. Yritysten tulee tiedottaa asiakkaitaan kaikista kriisin vaikutuksista tuotteeseen tai palveluun. Jos sopimusvelvoitteita ei voida täyttää liiketoiminnan häiriöiden vuoksi, on tärkeää pitää keskustelulinja auki ja tarvittaessa vedota ”ylivoimaiseen esteeseen” toimituksissa. Tällainen ennakoiva toiminta helpottaa myös mahdollisia velvoitteita ja rangaistuksia, jotka liittyvät asiakasvelvoitteiden täyttämättä jättämiseen. 
 • Työntekijä. Työpaikkaviestinnässä tulisi yrittää löytää tasapaino varovaisuuden ja normaalin liiketoiminnan ylläpitämisen välillä.
 • Toimittaja. Yritysten on pidettävä säännöllisiä yhteyksiä toimittajiin pysyäkseen ajan tasalla niiden kyvystä toimittaa tavaroita ja palveluita COVID-19-kriisin aikana ja elvytyssuunnitelmista, jotta yritys voi harkita vaihtoehtoisia toimitusketjuja ajoissa.
 • Velkojat ja sijoittajat. Lainasopimusten ehdot kannattaa tarkistaa tunnistaakseen ne velat, jossa voi olla riskejä teknisiin lainrikkomuksiin. Näillä tarkistuksilla on se lisäetu, että ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden ennakoida vuoropuhelua ja viestintää velkojien kanssa ja vaikuttaa voimassa oleviin ehtoihin tai jälleenrahoitusjärjestelyihin tarvittavista muutoksista.
 • Hallitus ja viranomainen. Sidosryhmien kanssa kommunikoidessa on syytä keskustella lainopillisten neuvonantajien kanssa mahdollisista vastuista ja liiketoimintayksiköiden kanssa siitä, miten viestiä mahdollisesti meneillään olevista rikkomuksista ja hallita mahdollisesti tarvittavien todisteiden keräämistä.
Yritysten on kysyttävä itseltään, onko niillä oikea toimitusketju ja ketteryyttä kestää kolmen kuukauden häiriöt.
Ignatius Tong
EY Asia-Pacific Leader, EY-Parthenon

4. Maksimoi hallituksen tukipakettien käyttö

Useat keskus- ja paikallishallinnot ovat julkaisseet taloudellisia, sosiaaliturva- ja verotuksellisia tukia yrityksille.

Yritysten on seurattava näitä ja muita tukimahdollisuuksia niiden hyödyntämiseksi. On tärkeää myös huomioida, että tuki voi vaihdella mm. toimialan mukaan. Yritysten tulisi tunnistaa ja ymmärtää jokainen tukimahdollisuus ja määriteltävä, mikä voisi olla hyödyllisin organisaatiolle.

5. Rakenna joustavuutta, kun valmistelet uusia käytäntöjä

Kun yritykset ovat tehneet ja testanneet uudet strategiat, ja viestineet sidosryhmilleen uudet suunnat, on aika alkaa toteuttaa strategiaa jatkuvasti tilannetta tarkkaillen. Ylimmän johdon täytyy havaita ja ilmoittaa suunnitelmasta poikkeavat tapaukset ajoissa, jotta yhtiöt voivat optimoida ja tehdä lisätoimia kielteisten vaikutusten välttämiseksi.

Kun koronavirus on hallinnassa, yritysten kannattaa tarkistaa ja uudistaa liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelmia jälleen. Arvioida, kuinka nykyiset suunnitelmat toimivat ja jos puutteita löytyy, on syytä tehdä perusteellinen selvitys syistä, olivatpa ne infrastruktuurin puutteesta, oikea-aikaisuudesta, työvoimapulasta tai ulkoisesta ympäristöstä johtuvia. Tämän jälkeen harkintaan tulee uusien sisäisten ohjelmien asettaminen opittujen kokemusten pohjalta ja kiinteiden valmiussuunnitelmien tekeminen, joilla rakennetaan kestävyyttä ja valmiutta tuleviin kriiseihin.

Rahoituspalveluyrityksillä on eettinen mahdollisuus kehittää ketterämpiä käyttöpääomaan ja lyhytaikaisiin lainoihin liittyviä tuotteita talouden tukemiseksi.
Daryn Saretzki
Partner, Strategy and Transactions Ernst & Young LLP

Tee suunnitelma kriisin ratkaisemiseksi nyt, ei myöhemmin 

Musta jouten -ilmiötä, COVID-19 oli mahdoton ennustaa tavallisilla ennustetyökaluilla. Kun kriisi on ohi, yritykset voivat ottaa siitä opikseen ja analysoida omia toimintatapojaan.

Sillä välin yritysten tulisi tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimiin kriisin ylittämiseksi pitäen kuitenkin mielessä kriisin jälkeinen aika. Kun se koittaa, nähdään, mitkä yritykset kykenevät joustavasti ja ketterästi muuttamaan liiketoimintastrategiaansa myös tulevaisuudessa.

Pidemmällä aikavälillä yritysten on pohdittava, kuinka vakaina liiketoiminta, johtoryhmä ja aloitteet pysyivät kriisin edessä. 

Kun tilanne on lieventynyt, yritysten tulisi uudelleenarvioida, kuinka vakaa yritysjohtajuus oli kriisin edessä, ja analysoida vaihtoehtoja vastustaakseen tulevia haasteita entistä paremmin.
Maggie Cui
EY Greater China Mining and Metals Sector TAS Leader
Neljä toimenpidettä joustavuuden lisäämiseksi ja tulosten muuttamiseksi

Yhteenveto

Yritykset ympäri maailmaa kokevat, miten koronavirus (COVID-19) vaikuttaa heidän liiketoimintaansa. Vaikka riskit ovat huomattavat, kriisi paljastaa myös alueet, joilla yritykset voivat kasvattaa joustavuutta ja vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiinsa.

Tästä artikkelista