27 sie 2019
EY - Wybierasz

Wybierasz instytucję do PPK? Nie zapomnij o konsultacjach ze związkami i pracownikami

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

27 sie 2019

Już tylko miesiąc pozostał na zawarcie przez największych pracodawców porozumienia z przedstawicielami pracowników co do wyboru instytucji do PPK. 

T
ermin upływa 25 września 2019 r. Czas kolejnych, zatrudniających poniżej 250 osób też się szybko kurczy. Jak prowadzić konsultacje, aby dojść do porozumienia i nie narazić się na zarzut nierzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy?

Konsultacje czas start

Coraz mniej czasu pozostało pracodawcom na wyłonienie najkorzystniejszej instytucji finansowej, która będzie inwestowała pieniądze ich pracowników w PPK. Zanim jednak dokonają ostatecznego wyboru, muszą przejść przez cały proces decyzyjny. Istotnym jego etapem są konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników.

Najwięksi pracodawcy, wprowadzający PPK jako pierwsi, mają już tylko miesiąc na zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników – dla nich termin ustawowy upływa 25 września 2019 r. Z kolei pracodawcy objęci reformą w kolejnych etapach, powinni zacząć już przygotowywać się do konsultacji, aby bez zbędnego pośpiechu i rzetelnie przeprowadzić cały proces i w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wybrać najlepszego partnera, któremu powierzą pieniądze swoich pracowników.

Obowiązek ustawowy

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u tego pracodawcy lub, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, z reprezentacją osób zatrudnionych (tu ważne: obejmującą również zleceniobiorców, czy inne osoby, których dotyczy ustawa o PPK) wyłonioną w trybie przyjętym w firmie. Co w przypadku, kiedy u pracodawcy działa kilka zakładowych organizacji związkowych? Czy ma znaczenie tutaj fakt reprezentatywności danej organizacji? Niestety ustawodawca nie daje w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi.

Dodatkowo, wątpliwość tą może potęgować reforma ustawy o związkach zawodowych, która z początkiem 2019 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie podmiotów mogących zrzeszać się z związkach zawodowych.

Brak porozumienia

A co jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii wyboru instytucji finansowej? Otóż w takiej sytuacji na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli dla podmiotów objętych reformą w pierwszym etapie, będzie to data 25 września 2019 r.), pracodawca dokonuje wyboru instytucji samodzielnie. Wybiera tę instytucję, która – w jego ocenie po uwzględnieniu przesłanek wskazanych przez ustawodawcę – oferuje najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK.

Istota konsultacji

Pracodawca powinien prowadzić konsultacje w taki sposób, aby w razie ewentualnych zarzutów nierzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK mógł wykazać, że porozumienia nie osiągnięto, mimo licznych prób przez niego podejmowanych. Dlatego, choć ustawodawca nie nakłada na pracodawcę obowiązku pisemnego dokumentowania etapów konsultacji, należy rozważyć wprowadzenie takiej zasady, po to aby wykazać należytą staranność w procesie konsultacji z pracownikami. Warto zadbać o to aby pracownicy mieli realną możliwość podzielenia się informacjami co do preferowanych instytucji.

  • Jak więc rzetelnie przeprowadzić konsultacje, aby spełnić wszystkie wymogi określone w przepisach, a jednocześnie nie ugrząźć podczas wielogodzinnych spotkań i dyskusji nieprowadzących do konkluzji?
  • Jak może w tym pomóc zewnętrzny doradca – facylitator?
  • Jak powinna być przeprowadzona analiza aby nie narazić się na zarzut nieuwzględnienia interesu pracowników?
  • Jakie organizacje pracowników należy uwzględnić podczas wyłaniania kręgu podmiotów uprawnionych do konsultacji?
  • Czy porozumienie można zawrzeć, jeśli jeden związek popiera wybór pracodawcy, a drugi jest mu przeciwny?
  • Co, jeśli u pracodawcy nie działają związki zawodowe?

My już znamy odpowiedzi na powyższe pytania! Chcesz poznać je i TY?

Podsumowanie

Pomimo tego, że obowiązek zawarcia porozumienia ma charakter czysto konsultacyjny, to pracodawca nie powinien go sprowadzać jedynie do jednego z punktów do odhaczenia na swojej liście etapów wprowadzania PPK. Obowiązku tego nie należy lekceważyć, pomijać, bądź uważać za mało istotny. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)