19 minuutin lukuaika 10 maalisk. 2021
Miten corporate governance voidaan valjastaa tukemaan pitkän aikavälin arvonluontia?

Miten corporate governance voidaan valjastaa tukemaan pitkän aikavälin arvonluontia?

Kirjoittajat
Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.

Mikko Järventausta

EY Finland Assurance Leader

EY:n Suomen varmennusliiketoiminnan johtaja. Ernst & Young Oy:n hallituksen jäsen ja EY Nordic Assurancen johtoryhmän jäsen.

19 minuutin lukuaika 10 maalisk. 2021

Näytä

  • Will there be a ‘next’ if corporate governance is focused on the ‘now’? (pdf)

    Lataa 7 MB

Yritykset tasapainoilevat tällä hetkellä lyhyen ja pitkän aikavälin haasteiden ristiaallokossa. Miten katse saadaan käännettyä pitkän aikavälin arvoa luoviin tavoitteisiin?

Covid-19-epidemia aiheuttaa laajasti yrityksille vaikeuksia, kun samaan aikaan on tarpeen edistää pitkän aikavälin arvon luomista. Mutta miten organisaation katse saadaan käännettyä pitkän aikavälin arvoa luoviin tavoitteisiin?

Esimerkiksi yritysten suorat ja välilliset ilmastovaikutukset ovat nousseet entistä voimakkaammin hallitusten ja johtoryhmien työpöydälle. Odotukset yritysten toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ovat kasvaneet eri sidosryhmien - sijoittajien, asiakkaiden, työntekijöiden kuin yhteiskunnankin - suunnalta. Odotukset kohdistuvat myös aikaisempaa laajempaan joukkoon yrityksiä ja ovat tärkeässä roolissa luottamuksen rakentamisessa sidosryhmien kanssa. Ja luottamus – sitä vaaditaan, jotta organisaatio saa esimerkiksi rahoitusta ja riveihinsä parhaita osaajia.

EY Aallonharjalla -keskustelusarjan tässä jaksossa syvennymme yritysten pitkän aikavälin arvonluonnin nykytilanteeseen ja haasteisiin. Vieraina ovat EY:n asiantuntijat Heikki Ilkka, EY Nordics Regional Assurance Managing Partner ja Johanna Grönroos, Partner, Head of Financial Accounting Advisory Services sekä Leena Linnainmaa, Directors' Institute Finlandin pääsihteeri.

Vaikka tilanne keskellä pandemiaa on organisaatioille vaikea, ovat monet toimijat onnistuneet löytämään strategian, jossa tasapainoillaan tämänhetkisessä tilanteessa, mutta samalla pystytään toteuttamaan pitkän aikavälin arvonluontiin tähtäävää strategiaa. Kriisin hopeareunuksena voidaan nähdä, että nopeatkin muutokset organisaatioiden toiminnassa ovat mahdollisia.

EY:n tutkimus Long-Term Value and Corporate Governance Survey selvitti yli 100 eurooppalaisen yritysjohtajan näkemyksiä kestävän, osallistavan kasvun edistymisestä ja haasteista. 

Näytä

  • Lataa englanninkielinen EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey

Tutkimus osoittaa, että yritysten hallitusten ja toimitusjohtajien tulee keskittyä erityisesti neljään tekijään onnistuakseen pitkän aikavälin arvon luomisessa ja sidosryhmien odotuksien kohtaamisessa:

  1. Hallituksen dynamiikka ja koostumus. Hallitus on avainasemassa varmistamassa, että yrityksellä on pitkän tähtäimen visio, ja että määritellyssä suunnassa pysytään. Hallitusjäsenten monimuotoisuudesta on etua riskien tunnistamisessa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. On myös huomattu, että vapaa keskustelukulttuuri, joka sallii erilaisten näkökulmien tuomisen esille, edistävää pitkän aikavälin arvon luomista.
  2. Palkitseminen. Vanha totuus – sitä saa mitä mitataan – pitää paikkansa. Keskipitkän ja pitkän aikajänteen tuominen osaksi palkitsemisjärjestelmiä kannustaa pitkän aikavälin huomioivaan ajatteluun.
  3. Mittaaminen. Yrityksen suoriutumista tulee tarkastella muidenkin kuin ainoastaan taloudellisen tuloksen mittareiden kautta. Ei-taloudellisiin mittareihin voi nostaa esimerkiksi tasa-arvoiseen palkkaukseen, terveyteen ja turvallisuuteen, koulutukseen ja ympäristöön liittyviä strategisia tavoitteita. Näiden mittareiden edistymistä seurataan ja edistymisestä myös viestitään.
  4. Vuorovaikutus. Hallituksen tulee olla avoin pitkän aikavälin arvon luomiseen liittyvästä strategiasta ja sitä tukevista toimenpiteistä. Aktiiviset keskustelut sijoittajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa rakentavat luottamusta ja auttavat ymmärtämään odotuksia.

Pitkän aikavälin arvon luomisen haasteista merkittävimpinä tutkimuksessa nousivat esille sijoittajien lyhyen aikavälin tuotto-odotukset ja niihin kytketty johdon palkitseminen.

Tutkimustulokset vahvistavat, että huoli yritysten toiminnan lyhytjänteisyydestä voidaan taklata rakentamalla hallinnointijärjestelmät vahvistamaan oikeasuuntaista pitkäjänteistä tekemistä. Tämä on kuitenkin mahdollista jo nykyisen sääntelyn puitteissa, eikä edellytä uutta lainsäädäntöä.

EY:n tutkimuksesta käy ilmi, että eurooppalaisista yritysjohtajista jo nyt 69 % kertoo asettavansa organisaatiolle muihin kuin taloudellisiin mittareihin perustuvia tavoitteita. Vastaajista 80 % nostaa esille, että yhtenäisistä globaaleista viitekehyksestä ja standardeista olisi hyötyä. Vastaavaa viestiä tulee myös rahoituslaitosten suunnalta, jotka sitoutuvat seuraamaan yhä tarkemmin sijoituskohteiden pitkän aikavälin arvonluontia ja ympäristövaikutuksia.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin haasteena on raportointinormien kirjo. Yksi yhteinen norminantaja ja raportointitapa hyödyttäisivät kaikkia osapuolia. Toivottavaa olisikin, että näkisimme ei-taloudellisessa raportoinnissa samanlaisen konvergenssikehityksen kuin taloudellisessa raportoinnissa IFRS:n saavutettua nykyisen asemansa 2000-luvulla.

EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey

69 %

eurooppalaisista yritysjohtajista kertoo asettavansa organisaatiolle muihin kuin taloudellisiin mittareihin perustuvia tavoitteita

80 %

nostaa esille, että yhtenäisistä globaaleista viitekehyksestä ja standardeista ei-taloudelliseen raportointiin olisi tukea

Kehitys, mitä nyt näemme organisaatioiden pitkän aikavälin arvon luomisessa, osoittaa, että pystymme menemään jatkossa yhä pidemmälle – erityisesti, kun organisaatiot huomioivat hallintomallissaan edellä mainitut onnistumiseen vaadittavat tekijät. Tarvitsemme kuitenkin vuoropuhelua ja yhteistyötä organisaatioiden, sääntelyviranomaisten, sijoittajien ja rahoituslaitosten kesken, jotta voimme saavuttaa mahdollisimman suuren vaikutuksen taloudellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksesi. 

Lue lisää englanninkielisestä artikkelista Will there be a ‘next’ if corporate governance is focused on the ‘now’?

Näkökulmia

EY:n tavoitteena hiilinegatiivisuus vuoden 2021 loppuun mennessä

EY pyrkii saavuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä hiilinegatiivisuuden vähentämällä merkittävästi päästöjään ja kompensoimalla enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin yrityksen toiminta tuottaa.

28 tammik. 2021 Helsinki FI

Yhteenveto

EY:n tutkimus Long-Term Value and Corporate Governance Survey osoittaa, että yritysten hallitusten ja toimitusjohtajien tulee keskittyä erityisesti neljään tekijään onnistuakseen pitkän aikavälin arvon luomisessa. Tutkimustulokset vahvistavat, että huoli yritysten toiminnan lyhytjänteisyydestä voidaan taklata rakentamalla hallinnointijärjestelmät vahvistamaan oikeasuuntaista pitkäjänteistä tekemistä. Tämä on mahdollista jo nykyisen sääntelyn puitteissa, eikä edellytä uutta lainsäädäntöä.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Heikki Ilkka

EY Nordics Regional Assurance Managing Partner

Johtaa lähes 4 000 rahoitus- ja taloushallintoammattilaisen tiimiä Pohjoismaissa. Tilintarkastuspartneri pääasiassa rahoitusalalla. Satoja tilintarkastus- ja konsultointiasiakkaita 20 vuoden ajan.

Mikko Järventausta

EY Finland Assurance Leader

EY:n Suomen varmennusliiketoiminnan johtaja. Ernst & Young Oy:n hallituksen jäsen ja EY Nordic Assurancen johtoryhmän jäsen.