2 minuutin lukuaika 19 toukok. 2021
Miksi perheyritysten kannattaa kiinnostua omistajastrategiasta juuri nyt?

Miksi perheyritysten kannattaa kiinnostua omistajastrategiasta juuri nyt?

Kirjoittaja Jari Henttula

EY Finland, Partner, Family Enterprise Leader, KHT-tilintarkastaja

KHT-tilintarkastaja ja EY Family Enterprise Country Leader.

2 minuutin lukuaika 19 toukok. 2021
Samankaltaisia aiheita Perheyritys Kasvu

Onnistuneella omistajastrategialla luodaan kasvua, kehitystä ja vaurautta yrityksen kaikille sidosryhmille ja myös laajasti yhteiskuntaan.

Yritysten omistajastrategisilla asioilla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys työllisyyteen, verotuloihin sekä Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnille. Mutta miten perheyritysten toimintaa ja jatkuvuutta voidaan tukea, ja miksi se on ajankohtaista juuri nyt?

Samalla kun perhe- ja sukuyhtiöiden omistajat pohtivat yrityksen strategisen tiekartan vaihtoehtoja nopeasti muuttuvassa maailmassa mahdollisuuksineen, resurssitarpeineen ja riskeineen, he puntaroivat myös mitä hyvä ja onnellinen elämä heille ja tulevalle omistajasukupolvelle merkitsee.

Omistajat määrittävät oman arvopohjansa kautta reunaehdot toimintakulttuurille ja toimintatavoille yrityksessään ja antavat aktiivisella kasvollisella omistajuudella ohjausta myös pitkän aikavälin tavoitteiden asetantaan punniten mahdollisuuksien ja riskien suhdetta. Globaalissa taloudessa myös perheyritysten on asetettava rima riittävän korkealle ja tunnistettava markkinoiden hiljaisten signaalien tarjoamat mahdollisuudet ja taustalla vaikuttavat pitkäaikaiset megatrendit, kuten teknologinen kehitys ja ilmastonmuutos.

Strategisen polun vaihtoehtoja tulee pohtia myös kasvun vaatimien henkisten ja taloudellisten resurssien kannalta. Sotakassaa tarvitaan pahan päivän varalle ja omaisuuden hallinnan kannalta liian suuret riskit voivat vaarantaa suvun vuosikymmenten aikana luoman varallisuuden. Rahoitusmarkkinat, mukaan lukien arvopaperipörssit ja pääomasijoittajat, mahdollistavat kasvun luomisen, mutta kuitenkin perusteltavissa olevalla riskitasolla kaikkea jo saavutettua vaarantamatta. 

Juuri nyt, kun yritykset kohtaavat samaan aikaan pandemian tuomia merkittäviä lyhyen aikavälin haasteita ja voimakkaasti kasvavia odotuksia pitkän aikavälin arvonluomiseen, on strategian tarkastaminen ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Aktiivinen ja realistinen vaihtoehtojen pohdinta eri skenaarioilla on tarpeen, jotta kuva yrityksen kilpailukyvystä ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä markkinatilanteesta ja sen vaatimista muutoksista on selkeä. Tätä työtä on tärkeää tehdä säännöllisin väliajoin.

Organisaation ja omistajien osaaminen ja voimavarat ovat keskeisessä asemassa pohdittaessa tulevaisuuden strategisia vaihtoehtoja ja kehityspolkuja. Miten esimerkiksi työvoiman osaamista voidaan kehittää mahdollistamaan tulevat innovaatiot maailmassa, jossa aineettoman merkitys suhteessa aineellisiin resursseihin kasvaa koko ajan?

Omistajaperheiden ja -sukujen tulee pitkäjänteisesti huolehtia omistamisen evoluutiossa jatkuvuudesta. Jatkuvuus edellyttää uudelta sukupolvelta vahvaa sitoutumista omistajuuteen, jossa vaikutetaan yrityksen kautta myös yhteiskunnan toimintaedellytyksiin ja hyvinvointiin. Sitoutuminen vaatii aikaa, systemaattista perehtymistä, hyvää laaja-alaista koulutusta ja monesti työkokemusta myös perheyrityksen ulkopuolelta.

Yhteiskunnan tehtävänä on turvata osaltaan perheyritysten jatkuvuutta jatkossakin mahdollistamalla veropolitiikalla sukupolvenvaihdosten toteuttaminen yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvua vaarantamatta. 

Nykyisellään järkevällä verosuunnittelulla voidaan tehdä sukupolvenvaihdoksia ja myös järjestellä verotuksellisesti järkevällä tavalla esimerkiksi konsernirakenteita yrityksen strategisen tiekartan edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti.

Perheyhtiöiden jatkuvuus on yhteiskunnalle tärkeää, ja nimenomaan aktiivisena omistajuutena ja siihen kuuluvana järkevänä riskinottona. Entistä useammin on Suomessakin nähtävissä perheiden ja sukujen Family Office -yhtiöiden toiminta aktiivisena sijoittajana esimerkiksi erilaisissa kasvuyrityshankkeissa.

On upeaa, jos hyviä yhtiöitä voidaan omistaa useita sukupolvia, mutta tärkeää on myös laajasti varallisuuden aktiivinen kasvattaminen muodossa tai toisessa. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee yksityistä omistajuutta.

 

Yhteenveto

Yritykset kohtaavat nyt samanaikaisesti pandemian tuomia lyhyen aikavälin haasteita sekä voimakkaasti kasvavia odotuksia pitkän aikavälin arvonluomiseen. Strategian tarkastaminen on siten ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä onnistuneella omistajastrategialla luodaan kasvua, kehitystä ja vaurautta yrityksen kaikille sidosryhmille ja myös laajasti yhteiskuntaan.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Jari Henttula

EY Finland, Partner, Family Enterprise Leader, KHT-tilintarkastaja

KHT-tilintarkastaja ja EY Family Enterprise Country Leader.

Related topics Perheyritys Kasvu