Globalna pravila poslovnog ponašanja

EY Globalna pravila poslovnog ponašanja („Globalna pravila“) pružaju etički okvir za naše ponašanje. Ona ističu naše zajedničke vrednosti i nadgrađuju našu svrhu i ambiciju. Globalna pravila predstavljaju temelj naših vrednosti i naših verovanja i utkana su sve što radimo.

Naša Globalna pravila psolovnog ponašanja (pdf) organizovana su u pet kategorija koja sadrže osnovne principe koje bi svi trebalo da koristimo u okviru EY-a kao osnovnu smernicu za naše ponašanje u svim oblastima naše aktivnosti. One su:

  1. Kako sarađujemo jedni s drugima
  2. Kako sarađujemo sa klijentima i trećim licima
  3. Kako nastupamo sa profesionalnim integritetom
  4. Kako održavamo našu objektivnost i nezavisnost
  5. Kako čuvamo podatke, informacije i intelektualnu svojinu.

Čineći kako Globalna pravila nalažu, štitimo i naglašavamo važnost ugleda kompanije EY i igramo ključnu ulogu u stvaranju boljeg poslovnog sveta za naše zaposlene, naše klijente i zajednice u kojima poslujemo.