Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

29. januar 2021. godine

1. Uvodne odredbe

U cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Rukovalac sprovodi određene radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta 1 što podrazumeva i obradu određenih podataka o ličnosti Klijenta koji je fizičko lice, odnosno preduzetnik, zakonskog zastupnika Klijenta koji je pravno lice, zakonskog zastupnika Klijenta koji je lice stranog prava ili lice građanskog prava, kao i svakog drugog fizičkog lica koje u ime Klijenta uspostavlja poslovni odnos sa Rukovaocem („Lice koje zastupa Klijenta“).

Takođe, u cilju sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja Klijenta, Rukovalac obrađuje određene podatke o ličnosti fizičkog lica koje se u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („ZSPNFT“) smatra stvarnim vlasnikom Klijenta („Stvarni vlasnik Klijenta“).

Navedene podatke o ličnosti EY obrađuje u svojstvu Rukovaoca.

2. Obaveza davanja podataka o ličnosti Rukovaocu.

U slučaju ne davanja podataka o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta, Rukovalac je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga skine.

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka o ličnosti jeste namera Rukovaoca da sprovodi najbolju poslovnu praksu u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, što podrazumeva:

 • utvrđivanje i provera identiteta Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta;
 • vođenje evidencije o Klijentima („Evidencija o Klijentima“).

4. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti jeste legitimni interes Rukovaoca da obezbedi da posluje sa Klijentima koji ni u kom slučaju (direktno ili indirektno) nisu povezani sa radnjama pranja novca i finansiranja terorizma.

5. Podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje

Rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta:

 • ime i prezime;
 • datum i mesto rođenja;
 • adresa prebivališta ili boravišta;
 • JMBG;
 • vrsta i broj ličnog dokumenta.

Rukovalac pribavlja i kopiju ličnog dokumenta ili očitani izvod ličnog dokumenta Lica koje zastupa Klijenta.

Rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti Stvarnog vlasnika Klijenta:

 • ime i prezime;
 • datum i mesto rođenja;
 • adresa prebivališta ili boravišta.

Gore navedeni podaci o ličnosti Lica koje zastupa Klijenta i Stvarnog vlasnika Klijenta koje Rukovalac obrađuje, u daljem tekstu označeni su kao „Podaci“.

6. Primaoci Podataka

Podatke će koristiti isključivo Rukovalac za svoje potrebe, u skladu sa ZSPNFT i ZZPL.

Podatke prima zaposleni kod Rukovaoca sa kojim Klijent direktno sarađuje, kao i lica ovlašćena za poslove sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma kod Rukovaoca.

Podaci mogu biti otkriveni jedino nadležnim organima, na njihov zvaničan zahtev.

7. Način prikupljanja podataka o ličnosti

Rukovalac prikuplja Podatke:

 • iz Upitnika o utvrđivanju identiteta, koji popunjava Lice koje zastupa Klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i/ili u toku poslovnog odnosa sa Rukovaocem („Upitnik o utvrđivanju identiteta“);
 • iz ličnog dokumenta Lica koje zastupa Klijenta;
 • na drugi način od Lica koje zastupa Klijenta.

8. Način obrade podataka o ličnosti

Obrada Podataka sprovodi se ručno.

9. Period čuvanja prikupljenih podataka o ličnosti

Podaci i ostala dokumenta prikupljena od Klijenta, čuvaju se u periodu od 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa.

10. Prava lica na koje se Podaci odnose

Lica čiji se Podaci obrađuju imaju pravo pristupa, ispravke, dopune, brisanja ili ograničenja obrade Podataka, pravo prigovora na obradu Podataka i pravo na prenosivost Podataka u skladu sa ZZPL.

Lice na koje se Podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada Podataka izvršena suprotno odredbama ZZPL.

11. Kontakt podaci

Sva pitanja, žalbe i zahtevi za ostvarivanjem prava u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti kod Rukovaoca možete poslati na sledeću adresu elektronske pošte: data.protection@rs.ey.com.

 

1 Klijent jeste fizičko lice, preduzetnik, pravno lice, lice stranog prava   i lice građanskog prava koje uspostavlja/je uspostavilo poslovni odnos sa Ernst & Young doo Beograd („Klijent“)