Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019 của EY 

Cung cấp những hiểu biết chuyên sâu, số liệu và thông tin thực tế, các ví dụ điển hình, Báo cáo đánh giá toàn cầu của chúng tôi phản ánh những câu chuyện của chúng tôi trong năm 2019. Báo cáo cho thấy cách chúng tôi đang áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm hàng ngày của mình để xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn thông qua các dịch vụ cho khách hàng, qua cách chúng tôi phát triển các nhà lãnh đạo, qua lòng tin chúng tôi mang lại cho thị trường vốn cũng như qua những hỗ trợ chúng tôi mang đến cho cộng đồng xung quanh. 

Hiển thị văn bản

  • Tải Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019 của EY (tiếng Anh)

Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019 của EY  

Truy cập để tìm hiểu thêm về Báo cáo đánh giá toàn cầu năm 2019 của chúng tôi

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)