Hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng   

Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng công việc của EY chỉ xoay quanh những báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và dịch vụ tư vấn. Trong ba thập kỷ phục vụ và hỗ trợ sự phát triển tại Việt Nam, EY đã tạo ra những sự khác biệt đầy ý nghĩa và là một tổ chức góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. 

Contribution to community

Contribution to community

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)