Photographic portrait of  Tu Thi Cam Pham

Phạm Thị Cẩm Tú

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Dày dạn kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn kinh doanh cho nhiều loại hình doanh nghiệp và ngành nghề. Chuyên gia IFRS.

Phạm Thị Cẩm Tú, Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, EY Việt Nam

Bà có khoảng 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và công ty đa quốc gia lớn, bao gồm các công ty niêm yết, tập đoàn mẹ, công ty con đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Bà cũng tham gia cung cấp dịch vụ trong nhiều ngành khác nhau tại Việt Nam như sản xuất và hàng tiêu dùng, công nghệ cũng như bất động sản và khách sạn 

Bà Tú đã và đang thực hiện nhiều dự án khác nhau bao gồm tư vấn về sự hội tụ của các chuẩn mực kế toán trong nước với các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho các doanh nghiệp, tư vấn kế toán đặc biệt, chuyển đổi IFRS và công tác đào tạo.

Bà Tú có hiểu biết sâu sắc về IFRS và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. 

Bà Tú là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia).

Bà Tú đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào:

Bà Tú là nhân tố quan trọng cho sự thành công của quá trình chuyển đổi từ VAS sang IFRS của nhiều khách hàng doanh nghiệp. Bà giúp thúc đẩy việc đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thế giới. Cốt lõi trong niềm tin của bà là mong muốn đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như giải quyết các thách thức phức tạp đối với hoạt động của họ.

Liên hệ với bà  Tú