Dẫn dắt quá trình tái cấu trúc và xoay chuyển trong khủng hoảng

Tái cấu trúc một tổ chức mang lại nhiều thách thức bên cạnh những yêu cầu hàng ngày của việc điều hành một doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ hoạt động lãnh đạo doanh nghiệp trong các tình huống khó khăn và phức tạp để thực hiện tái cấu trúc và thay đổi kết quả. 

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Có ba yếu tố quan trọng để dẫn đến tái cấu trúc hoặc quay vòng thành công:

 • Tốc độ
 • Sự tự tin
 • Chấp hành

Chia sẻ kinh nghiệm, công cụ và khả năng lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi làm việc với bạn để nhanh chóng xác định các giải pháp và tạo sự hiểu biết và liên kết để có được sự hỗ trợ cho việc tái cấu trúc từ các bên liên quan bên trong và bên ngoài. Sau đó, chúng tôi có thể hỗ trợ các nhóm của bạn cung cấp cơ cấu lại hoặc làm việc với bạn với tư cách là người quản lý tạm thời, ví dụ như là Giám đốc Tái cấu trúc.

Những thách thức chung

 • Hoạt động và tài chính kém hiệu quả và xói mòn giá trị
 • Mất tập trung
 • Mất nhân tài
 • Uy tín yếu với các bên liên quan
 • Thiếu thanh khoản
 • Thiếu sự rõ ràng xung quanh hiệu suất và tin tưởng vào các con số (lợi nhuận và tiền mặt)
 • Quản lý quá sức
 • Thiếu kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp để giải quyết các vấn đề
 • Không đạt được các mốc quan trọng

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn

 • Hỗ trợ và lãnh đạo hội đồng quản trị: Từ làm cố vấn tài chính đến hỗ trợ thực hành, chẳng hạn như tham gia các cuộc hẹn cấp ủy ban (ví dụ: giám đốc tái cơ cấu trưởng). Chúng tôi cung cấp hướng dẫn và sự rõ ràng về tư duy rút ra từ những hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi về tái cấu trúc hàng đầu trong hơn 40 năm.
 • Ổn định: Tạo không gian thở và nền tảng để giải quyết các thách thức thông qua can thiệp nhanh, tập trung vào tốc độ và tác động để tạo ra sự nắm bắt và kiểm soát cần thiết, đồng thời đảm bảo sự hiểu biết và mua vào của các bên liên quan bên trong và bên ngoài.
 • Xoay chuyển: Làm việc với ban quản lý để xác định và ưu tiên tạo giá trị, bảo vệ giá trị và cơ hội phục hồi giá trị cũng như các nguồn lực, sự nghiêm ngặt và các kế hoạch từng bước cần thiết để cung cấp các kế hoạch này. Tư vấn về tái cấu trúc tài chính cần thiết để các kế hoạch được củng cố bởi cơ cấu vốn bền vững.
 • Chuyển đổi: Tạo và duy trì động lực - từ các sáng kiến can thiệp ban đầu và quay vòng do phương pháp tái cấu trúc mang lại, để xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo giá trị và chiến lược trung hạn đến dài hạn, thông qua việc thực hiện cuối cùng và thực hiện giá trị.

Webcast ngày17 tháng 4 năm 2020: Quan điểm của CEO: COVID-19 đang tác động đến mục đích kinh doanh như thế nào

Xem lại ngay

Webcast ngày 19 tháng 3 năm 2020: COVID-19 và sự kiên cường của doanh nghiệp: làm thế nào để vượt qua sự không chắc chắn

Xem lại ngay

Giới thiệu về EY-Parthenon

Hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chiến lược chuyển đổi nhằm tạo dựng các giá trị lâu dài.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.