Bản tin nhanh về Luật tháng 07 năm 2020

23 thg 7 2020
Phân loại Bản tin Luật
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Luật này cung cấp các thay đổi quan trọng được ban hành trong Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020, sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, thay thế Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này, xin liên hệ với đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin này.