Bản tin Luật cập nhật tháng 12 năm 2020

10 thg 12 2020
Phân loại Bản tin Luật
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Luật cập nhật tháng 12 năm 2020 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  • Những thay đổi quan trọng trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
  • Các yêu cầu đối với các nhà đầu tư nước ngoài để được chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Luật cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.