Tin nhanh về Thuế - Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

5 thg 8 2021
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-alert-government-s-support-to-employers-and-employees-impacted-by-covid-19-vn.pdf

Tin nhanh về Thuế -  Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đề cập đến nội dung chính sau:

  • Chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp
  •  hính sách hỗ trợ cho Người lao động
  • Chính sách hỗ trợ Kinh phí công đoàn
  • Chính sách hỗ trợ về việc nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế 
  • Các chính sách khác về quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.