Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 6 năm 2021

Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-update-customs-and-global-trade-jun-2021-vn.pdf

Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan và Thương mại quốc tế tháng 5 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây: 

  • Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Vương Quốc Anh Và Bắc Ai-Len (UKVFTA) giai đoạn 2021-2022.
  • Thông tư 02/2021/TT-BCT  ngày 11/06/2021 quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định UKVFTA.
  • Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC (Thông tư 219) hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.