Bản tin Thuế cập nhật tháng 12 năm 2019

9 thg 1 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 12 năm 2019.

  • Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
  • Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại nhưng không thực hiện thông báo hợp đồng gia công với cơ quan hải quan.
  • Xử lý thuế khi thuê nước ngoài gia công nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.