Bản tin Thuế cập - Hải quan tháng 12 năm 2020

6 thg 1 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật tháng 12 năm 2020 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  •  Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức được ký kết ngày 15/11/2020
  • Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về phòng vệ thương mại
  • Thông tư 43/2020/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 04/12/2020 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
  • Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  • Nghị quyết 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ thống nhất đề nghị miễn thuế cho hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng được giao doanh nghiệp khác gia công
  •  Một số công văn hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan (TCHQ) và Hải quan địa phương

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.