Bản tin Thuế cập nhật tháng 2 năm 2021

1 thg 3 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật tháng 2 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  • Một số khoản mục chi phí thường không được khấu trừ
  • Một số chi phí đặc biệt cho năm nay
  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.