Bản tin Thuế cập nhật tháng 03 năm 2019

5 thg 5 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 03 năm 2019.

  • Nghị định 13/2019/NĐ-CP với nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  • Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ.
  • Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.
  • Công văn 310/TCT-DNL của Tổng Cục Thuế trả lời kiến nghị của các công ty chứng khoán về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay.