Bản tin Thuế cập nhật 11 năm 2020

10 thg 11 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế này của chúng tôi cập nhật những điểm chính sau đây:

  • Nghị định mới hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế.
  • Nghị định mới quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.
  •  Trích khấu hao cho tài sản cố định tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.