4 minutters lesing 20 mar. 2024
Kuva: Moderne grønn park i en by.

ESG – Hva er det og hvordan er det et konkurransefortrinn i fremtiden?

Skrevet av
Anna Andersen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Økonom med tro på at bærekraftige selskaper skaper bærekraftige samfunn.

Malene Tangen-Pedersen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Siviløkonom spesialisert i bærekraftig finans. Er opptatt av bærekraftig finans som en viktig nøkkel for ansvarlig næringsliv.

4 minutters lesing 20 mar. 2024

En bedrifts ESG-arbeid kan være et konkurransefortrinn i møte med interessenters forventninger og nye EU-reguleringer. 

Oppsummert:
  • ESG – miljø, sosiale forhold, og forretningsstyring – står sentralt i næringslivet.
  • Aktører som integrerer ESG i daglig drift og strategi kan oppnå bedre lånebetingelser, tiltrekke investorer og ansatte, og øke tilliten i markedet.
  • Verktøy og rammeverk som EU-taksonomien, CSRD og Åpenhetsloven gir klare regler for ESG-rapportering og fremmer transparens.

ESG-begrepet er av sentral betydning i næringslivet og er tradisjonelt brukt mye av finanssektoren. Bærekraft og bærekraftig utvikling er definert som: «… en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine egne behov» fra Bruntland-kommisjonen i 1987. For en bedrift vil dette si hvordan produktene og tjenestene deres påvirker på miljø, sosiale forhold og forretningsstyring, men også sammenhengen mellom disse for å få til en bærekraftig utvikling. Bærekraft og ESG henger tett sammen og er viktige begreper i næringslivet.

Den miljømessige dimensjonen tar for seg natur og klima, den sosiale dimensjonen handler om hvordan virksomheten tar seg av de ansatte og samfunnet rundt, og den siste dimensjonen, forretningsstyring, ser på hvordan virksomheten blir ledet og styrt. Figuren under viser ulike faktorer for en virksomhet som skaper påvirkninger, risikoer eller muligheter (IRO – Impacts, Risks and Opportunities) på individ- og samfunnsnivå.

Når en virksomhet evalueres fra et bærekraftsperspektiv, kombineres disse tre dimensjonene. Denne tilnærmingen gir et mer omfattende perspektiv enn kun den finansielle risikovurderingen for en virksomhet. I denne prosessen er det avgjørende å kartlegge og vurdere hele verdikjeden grundig for å forstå de ulike påvirkningene, risikoene og mulighetene som eksisterer innen miljømessige, sosiale og forretningsmessige styringsforhold i virksomheten.

Rammeverk og verktøy for selskapers ESG-arbeid

Det har blitt etablert flere verktøy og rammeverk for å sikre mer transparente og sammenlignbare analyser av bedrifters bærekraftspraksis. FN har introdusert Principles for Responsible Investment (PRI), et rammeverk som implementeres av virksomheter globalt. Dette rammeverket omfatter ESG-kriterier, som bedrifter frivillig kan rapportere på. I tillegg har det blitt introdusert flere drivere som krever økt fokus på ESG. EUs grønne giv er et av de mest omfattende, og handlingsplanen for bærekraftig finans inkluderer blant annet EUs taksonomi og regler for offentliggjøring.

EU-taksonomien er et klassifiseringssystem delt inn i seks miljømål som brukes til å definere om de økonomiske aktivitetene til et selskap kan kalles bærekraftige. Taksonomien inneholder detaljerte screeningkriterier for hver bransje for å kunne klassifisere hvilke aktiviteter som anses som «grønne» i Europa.

Bedrifter må gi investorer tilstrekkelig informasjon for at det skal være mulig å finansiere den grønne omstillingen. Et eksempel er EUs nye bærekraftsdirektiv (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), som bringer med seg de europeiske standardene for bærekraftsrapportering som blir lovpålagt i Europa (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). De første norske selskapene pålegges å rapportere i henhold til disse standardene fra regnskapsåret 2024. Rapporteringen krever bekreftelse på at gjennomføringen er riktig, og dermed beveger ESG-rapportering seg fra å være frivillig og uregulert, til å bli underlagt klare og konkrete krav.

I Norge vil bedrifter også merke at det kommer økte krav til ansvarlig styring og drift gjennom Åpenhetsloven og en forsterket likestillingslov.

Hvordan er det et konkurransefortrinn i fremtiden?

Å integrere bærekraft i forretningsstrategien kan gi bedre konkurransekraft på flere områder. Selskapets lånebetingelser kan bedres og flere investorer anser gode ESG-strategier som attraktivt. Ifølge EYs undersøkelser ønsker 78% av investorer at ESG inkorporeres i selskapets drift, selv om profitten reduseres på kort sikt. Samtidig vil et godt omdømme hjelpe bedriften med å differensiere seg i markedet.

Arbeidssøkere har vist seg å foretrekke å jobbe i selskaper som tar ESG på alvor, samtidig som flere ønsker å bli værende i slike selskaper. Videre stiller både kunder og bransjenettverk strengere krav til en god ESG-profil, og muligheten for gode avtaler og relasjoner vil øke, som EYs Sustainable Value Study underbygger. En bærekraftig forretningsstrategi bidrar med å skape tillit i markedet.

I tillegg hjelper det å ligge i forkant av nye ESG-krav i et marked med stadig nye lovendringer og rapporteringsplikter som må overholdes. Ved å ta en helhetlig tilnærming til måling og rapportering av verdiskapning, som inkluderer å avdekke fremtidige påvirkninger, risiko og muligheter, kan en oppnå bedre beslutninger og økonomiske resultater i selskapet.

Sammendrag

ESG og bærekraft er to begreper som gjerne brukes om hverandre. Det har blitt etablert flere verktøy og rammeverk for å sikre mer transparente og sammenlignbare analyser av bedrifters bærekraftspraksis. Investorer, ansatte og forbrukere vurderer stadig oftere selskapers ESG-profil, og bedrifter som integrerer ESG i sin forretningsstrategi kan oppleve bedret konkurransekraft. En god ESG-profil kan bidra til bedre lånebetingelser og økt tillit i markedet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Anna Andersen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Økonom med tro på at bærekraftige selskaper skaper bærekraftige samfunn.

Malene Tangen-Pedersen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Siviløkonom spesialisert i bærekraftig finans. Er opptatt av bærekraftig finans som en viktig nøkkel for ansvarlig næringsliv.