Gransking- og integritetsstjenester

EY Forensic & Integrity Services hjelper din virksomhet med å håndtere komplekse problemstillinger vedrørende misligheter, etterlevelse av regulatoriske krav og tvister i næringslivet.

Relaterte temaer Forensics

Hva EY kan gjøre for deg

Globalt er EY Forensics representert med over 5 000 medarbeidere i over 80 land. Vi har et utstrakt samarbeid over landegrensene og kan ved behov raskt etablere internasjonale team som kan yte bistand i de fleste land med vår kunnskap om blant annet nasjonal lovgivning og kultur.

Vårt team i Norge består av erfarne fagspesialister med bakgrunn fra blant annet revisjon, internkontroll, dataanalyse, compliance, advokatvirksomhet, etterretning, krisehåndtering og beredskap, politi og påtalemyndighet. Med vårt tverrfaglige team, erfaring på tvers av bransjer og dybdekompetanse innenfor ulike fagfelt, kan vi tilpasse vår bistand etter behov. Vi benytter hele EYs breddeerfaring når det gjelder kunnskap om markeder og bransjer, samt annen spesialkompetanse.

Granskingstjenester

En gransking vil gi en uavhengig og objektiv fremstilling av relevante fakta og hendelsesforløp og som gir et forsvarlig grunnlag for videre beslutninger, eksempelvis ved:

 • mistanke om straffbare og andre kritikkverdige forhold
 • brudd på interne retningslinjer
 • spesialrevisjoner i forbindelse med tilskudd/subsidier, bistandsmidler mv.
 • andre hendelser som fordrer kartlegging

Vi bistår private og offentlige virksomheter med undersøkelser av alle typer hendelser hvor det er behov for å avklare faktiske forhold og analysere årsak. Vanligvis vil et granskingsoppdrag også omfatte forslag til tiltak.

Grunnkravene i vår granskingsmetodikk er at vi skal gjennomføre prosessen rettferdig, åpen og uavhengig. Prinsippene bidrar til at granskingens primære formål oppnås; å finne det objektive faktum.

Integritetstjenester

Misligheter er en operasjonell risiko som kan true måloppnåelse og ha en negativ omdømmeeffekt. Vi kan tilby følgende forebyggende og avdekkende tiltak:

 • Varslingskanal for virksomheter som ønsker bistand til å motta og/eller følge opp varsler i henhold til arbeidsmiljølovens krav samt tilleggsmodul for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingslovens krav
 • Mislighetsanalyser og risikovurderinger for å avdekke svakheter i internkontrollen på områder som eksempelvis salg, innkjøp og lønn
 • Forensic Data Analytics og eDiscovery – analyse av store datamengder, sikring og analyse av tekniske spor samt informasjonssikkerhet
 • Etablere og/eller vurdere compliance-rammeverk for å sikre at rammeverket er tilpasset virksomhetens risikoeksponering med hensyn til forebyggende, avdekkende og reaktive kontrolltiltak
 • Integritets- og bakgrunns­undersøkelser (IDD) for virksomheter som er eksponert for tredjepartsrisiko i form av samarbeidspartnere, leverandører og agenter
 • Screening, risikoevaluering og oppfølging av leverandørkjeder for å sikre etterlevelse av kravene i åpenhetsloven
 • Kartlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
 • Samfunnssikkerhet og beredskap; herunder krisehåndtering, beredskapsplanlegging og øvelser
 • Kurs/seminarer for trening og opplæring, eksempelvis etikk- og dilemmatrening
588269192

Kartlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø


Få klarhet i det du trenger å vite om arbeidsmiljøet.

Les mer

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.