Corporate Responsibility

EY's formål er å bygge en bedre arbeidsverden. Innsikten og tjenestene vi tilbyr bidrar til å skape langsiktig verdi for kunder, mennesker og samfunnet, samt bygge tillit i kapitalmarkedene.

Ta kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Marita Hagerup Vogt!

Ta kontakt

Menneskerettigheter i EY Norge

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2024

Last ned redegjørelse

Mens vi inngår langsiktige forpliktelser – oppnå netto nullutslipp av karbon, øke mangfold, likestilling og inkludering i arbeidsstyrken, og bidra til velstand i samfunnene der vi opererer – er det avgjørende å måle forbedring og resultater fra handlingsplanen for å oppnå disse forpliktelsene. Bare ved å måle kan vi sammenligne fremskritt, forbedre beslutningstaking og ansvarlighet, og øke tillit.

Vår tilnærming til bærekraft er organisert rundt fire søyler:

High-level ambition Være det mest pålitelige revisjons- og rådgivningsselskapet
FY 2025
Target and focus areas
 • Code of Conduct og kurs/trening i antikorrupsjon - 100%
 • Signert CoC & Independence - 100%
 • Leverandører sagt seg enig i Supplier Code of Conduct - 100%
Action
 • Kreve årlig trening i Code of Conduct og årlig bekreftelse på uavhengighet fra alle EY-ansatte i Norge
 • Styrke aktsomhetsvurderinger i norsk or nordisk verdikjede i samarbeid med EY Global Supply Chain services
Results FY 2022
 • 94% fullført trening i Code of Conduct
 • 99% av alle ansatte har signert Code of Conduct confirmation
 • 100% har bekreftet uavhengighet
 • Publisert den første globale Human Rights statement**
 • Startet å følge opp leverandørers praksis i henhold til ESG**
 • Startet lokal aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter

*Nordiske mål

**Initiativer drevet av EY Global

Innsiktene og kvalitetstjenestene EY leverer bidrar til å bygge tillit og trygghet i næringslivet og kapitalmarkedene. Vi ivaretar samfunnets interesser ved å levere høykvalitets, analysebaserte revisjoner basert på uavhengighet, integritet, objektivitet og faglig skepsis.

EYs tilnærming til forretningsetikk og integritet er nedfelt i den globale EY-koden for atferd og andre retningslinjer. Vår atferdskodeks gir klare standarder som veileder våre handlinger og forretningsatferd.

EY streber etter å overholde de høyeste etiske standardene, inkludert beskyttelse av menneskerettigheter, opprettholdelse av internasjonale arbeidsstandarder, beskyttelse av miljøet og motarbeiding av korrupsjon og bestikkelser i alle former.

Vi implementerer anti-korrupsjonstiltak på tvers av EY, og partnere og ansatte er forpliktet til å gjennomføre årlig opplæring. Vi hjelper kundene med å styrke sine integritets- og etterlevelsesrammeverk og samarbeider med eksterne nettverk og grupper i kampen mot korrupsjon.

Vi er forpliktet til å integrere United Nations Global Compact (UNGC) sine ti prinsipper og FNs bærekraftsmål (SDG-er) i EYs strategi, kultur og operasjoner.

Våre forventninger knyttet til miljø, menneskerettigheter og sosiale forhold gjelder også for våre leverandører, som må verifisere sin etterlevelse og standarder i henhold til vår leverandørkodeks.

"Åpenhetsrapporten" avslører våre interne kontrollsystemer, etiske verdier, hvordan vi gjennomfører revisjoner, kvalitetsrutiner og uavhengighet. Den er utarbeidet i samsvar med kravene i den norske revisorloven.

 

High-level ambition Beskytte planeten og støtte behovet til nåværende og fremtidige generasjoner
FY 2025
Target and focus areas
 • Oppnå Net Zero innen FY25 (SBTi)
 • Klimagassutslipp scope 1, 2 & 3*, -40% vs. 2019
 • Begrense EY Nordics’ utslipp fra flyreiser 6,000 tCO2e per år*
 • Redusere total mengde avfall og andel restavfall

 

Action
 • Implementere EY seven-point action plan for å nå Net Zero in FY25**
 • Implementere ISO 14001:15 EMS-system
 • Iverksette nye EY Nordics retningslinjer for reiser
 • Forbedre søppelhåndtering på alle kontorer
Results FY 2022
 • EY er karbonnegativt**
 • Scope 2 (fysisk perspektiv) - 29%
 • Scope 3 - 79% (vs. 2019)
 • Begrenset utslipp grunnet Covid-19 restriksjoner
 • Totalt utslipp: 3702 tonn Co2e
 • Søppel fra Oslo, Bergen and Stavanger, -3% (vs. 2021)
 • Andel resirkulerbart avfall - 55%

*Nordiske mål

**Initiativer drevet av EY Global

EY har satt mål om å betydelig redusere absolutte utslipp og fjerne eller kompensere for mer karbon enn vi slipper ut hvert år, slik at EY når netto nullutslipp innen 2025.

Vi vil redusere våre absolutte utslipp med 40% innenfor scope 1, 2 og 3 sammenlignet med en referanseverdi fra regnskapsåret 2019, i tråd med et vitenskapelig forankret mål om 1,5°C, godkjent av initiativet Science Based Targets (SBTi).

For å nå våre reduksjonsmål har EY definert syv tiltak som gjelder for hele EY, inkludert reduksjon av forretningsreiser, redusert strømforbruk på kontorene og anskaffelse av 100% fornybar energi for gjenværende behov. Vi bruker også naturbaserte løsninger og karbonreduksjonsteknologier for å fjerne eller kompensere for mer karbon enn det som slippes ut hvert år. Vi gir EY-teamene verktøy for å beregne og deretter arbeide med å redusere mengden karbon som slippes ut i forbindelse med kundeprosjekter. Vi krever at våre største leverandører har satt vitenskapelig forankrede mål, og vi investerer i EY-tjenester og -løsninger som hjelper kundene med å skape verdi gjennom avkarbonisering av virksomheten og tilbyr løsninger på andre bærekraftsutfordringer og -muligheter.

 

High-level ambition Empower EY people to build their own exceptions EY experience
FY 2025
Target and focus areas
 • Even gender distribution, 40%-60% either way
 • Exceptional experience at EY, 80% of EY people
Action
 • Ensure a fair representation in promotion and recruitment rate
 • Support competence development
 • Implement programs to build resilience and monitor working hours to support wellbeing
Results FY21
 • All employees: Women 45% - Men 55%
 • Leadership: Women 43% - Men 57%
 • Partners: Women 22% - Men 78%
 • Board of Dierctors: Women 50% - Men 50%
 • 83% of EY people agree that they have an expectional experience at EY - an increase of 14pp.compared to FY21.
 • Nmb of EY Badges awareded: 280 in FY22, accumulated 920.
 • Avg. 43 training hours/employee

At EY, our people are instrumental when it comes to realizing our purpose of building a better working world. Our exceptional people address the opportunities and the challenges our clients face, and for them to perform at their best, we need to provide them with exceptional experiences by:

 • Having a culture where treating everyone with dignity and equality is the clear norm
 • Developing their skills for the future demands in our profession and in accordance with their individual development aspirations
 • Looking after their health and wellbeing without compromising the integrity of the individual.

In EY, we are deeply committed to creating an environment where differences are not only accepted but are truly valued. With a diverse workforce, we are better equipped to utilize the power of different opinions, perspectives and cultural references, which will help us set the highest performing teams. We see diversity and inclusiveness as vital to our business success and continued growth.

Our overall priority is to ensure gender equality at all levels in the organization, and we aim to ensure that our activities promote our talent pool to become even more diverse and better balanced.

 

High-level ambition Skape en bedre arbeidsverden i samfunnene hvor vi lever og jobber
FY 2025
Target and focus areas
 • Eksepsjonelle tjenester
 • 1000 frivillige deltakere i EY Ripples*
 • Ha en positiv påvirkning på 900 000 liv gjennom EY Ripples (EYs frivillighetsprogram) innen 2025
Action
 • EY Global’s 3-års forpliktelse til å investere 10 mrd USD i revisjonskvalitet, innovasjon, teknologi og mennesker**
 • Engasjere og promotere EY Ripples for å få flere prosjekter og deltagere
 • Legge til rette for flere lokale prosjekter og deltakelse i alle prosjekter
Results FY 2022
 • EY Global har investert 8 mrd USD**
 • 215 deltagere i EY Ripples
 • Påvirket mer enn 15 000 liv positivt gjennom EY Amplifier, "Sammen om en jobb" og "Arbeid med Handikapforbundet"

*Nordiske mål

**Initiativer drevet av EY Global

En bedrifts verdi gjenspeiles i økende grad i immaterielle eiendeler og verdifaktorer utenfor balansen, som er knyttet til økonomisk og sosial fremgang.

Gjennom EY Ripples-programmet utvider vi verdien av EYs kunnskap og nettverk til mennesker og steder vi ellers kanskje ikke ville nådd. Det gir EY-medarbeidere muligheten til å bruke tiden sin på prosjekter som fokuserer på bærekraftsmål (SDG) og som anvender deres ferdigheter i ulike sammenhenger. Dette hjelper dem med å utvikle seg som mer inkluderende ledere med en dypere forståelse for utfordringene som samfunn over hele verden står overfor. Jo flere EY-medarbeidere som lærer å sette pris på den sosiale verdien av ferdighetene de bruker hver dag, jo mer blir skaping av langsiktig verdi for samfunnet forankret i vår kultur.

Sammen med kunder og andre organisasjoner med samme visjon bruker EY-medarbeidere sine unike ferdigheter til å bringe om positiv endring innenfor tre fokusområder:

 

498239253
 • Code of Conduct

  The EY Global Code of Conduct provides an ethical framework for our behavior. It draws on our shared values and builds on our purpose and our ambition. 

  Our Global Code of Conduct is organized into five categories containing guiding principles that should be used by everyone within EY to guide behavior across all areas of our activity.

 • Supplier Code of Conduct

  EY’s Global Supplier Code of Conduct outlines, among other things, our expectations concerning environment, human rights and social conditions and asks suppliers to verify their adherence and standards.

  In addition, we monitor supplier performance through our EY Supplier Portal where suppliers complete a self-assessment questionnaire on their social and environmental policies, practices and certifications.

  As part of EY’s Carbon Ambition, we require 75% of EY suppliers, by spend, to set science-based targets by no later than FY25.

  As part of EY's Carbon Ambition, we require

  75%

  of EY suppliers, by spend, to set science-based targets by no later than FY 25

 • UN Global Compact

  EY has been a global signatory to the UN Global Compact (which aims to align worldwide business strategies and operations with universal principles on human rights, labour, environment and anti-corruption) since 2009 and we continue our pledge to support and advance its principles.

 • Nordic Environmental Policy

  At EY, we encourage the global transition to a low-carbon and climate-resilient economy and work to minimize the environmental impact of our business, in line with EY’s global carbon ambition. 

  Download our policy (pdf)

 • EY Global Human Rights Statement

  The EY Global Executive has signed this statement to demonstrate its commitment to uphold and promote human rights.

  Read more