Arbeidsrett

I Jus

Våre erfarne advokater hjelper deg med arbeidsrett. Vi kombinerer arbeidsrettslig ekspertise med strategisk og kommersiell innsikt for å hjelpe deg å oppnå dine forretningsmål og etterleve arbeidsrettslige regler. Vi jobber tett med våre klienter for å finne praktiske og forretningsorienterte løsninger til deres arbeidsrettslige utfordringer.

Relaterte temaer Jus Skatt

Hva EY kan gjøre for deg

Våre advokater samarbeider med kollegaer med annen fagekspertise og fra andre forretningsområder i EY for å sikre at vår bistand treffer dine praktiske behov. Med hjelp fra vårt globale nettverk kan vi raskt og effektivt gi deg råd om internasjonale og grenseoverskridende arbeidsrettsforhold.

Arbeidsrettslig rådgivning og compliance

  • Løpende rådgivning knyttet til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven, permitteringsloven og pensjonslovgivningen.
  • Bistand ved nasjonale og internasjonale ansettelser, innleie og utleie, arbeidstid og arbeidstidsordninger, utsending av ansatte, ferie- og sosiale rettigheter, permitteringer, individuelle og kollektive oppsigelser, sluttavtaler mv., herunder spesielle forhold som følger av tjenestemannsloven og skipsarbeidsloven.
  • Utarbeidelse av insentivordninger, herunder bonusordninger og opsjonsordninger.
  • Bistand knyttet til overholdelse av arbeidsgivers ansvar for personvern og innsyn, etikk, helse og sikkerhet, mobbing, varsling, diskriminering og mangfold.
  • Risikoanalyser knyttet til virksomhetens overholdelse av arbeidsrettslige regler (compliance) og implementering av tiltak som reduserer risikoen for lovbrudd.
  • Rådgivning knyttet til kollektive arbeidsavtaler, herunder forholdet mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, reglene om inngåelse og opphør av tariffavtaler, tolking av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og mekling i interessetvister.

Bistand ved transaksjoner

  • Arbeidsrettslig støtte i forbindelse med virksomhetsoverdragelse ved fisjoner, fusjoner og oppkjøp av virksomheter (M&A), herunder due diligence gjennomgåelser, gjennomføring av drøftelser og overføring av ansatte.

Omstilling, nedbemanning og restrukturering

  • Arbeidsrettslig støtte i forbindelse med omorganiseringer og nedbemanninger som følge av restruktureringer, utsettelse av drift (outsourcing) og andre virksomhetsendringer.

Tvisteløsning

  • Bistand i forhandlinger og i tvister for domstolene.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.