Foto av Helga Aune
Like muligheter til utdanning og arbeid er menneskerettigheter i praksis.

Helga Aune

Partner og advokat, EY i Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Fokusområder Jus
Kontor Oslo, NO

Helga tiltrådte som partner i EY i januar 2020 med særskilt ansvar for arbeidsrett, utdanningsrett og likestilling.  Som leder for EYs arbeidsrettslige avdeling har hun tett kontakt med revisorer og konsulenter og god innsikt i arbeidslivsproblematikk. Hun er en del av EYs globale arbeidsrettsnettverk, som koordinerer prosjekter på tvers av landegrenser. Som rådgiver for kommunale, statlige og private virksomheter har Helga bistått ledere i arbeidsrettslige spørsmål fra arbeidsforholds begynnelse til slutt, inkludert planlegging og gjennomføring av endringsprosesser. Hun har erfaring fra både den individuelle og den kollektive arbeidsretten.  

Helga har 9 års erfaring som advokat og 15 års erfaring som forsker ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo. Hun er også medlem av EU-kommisjonens ekspertnettverk innen arbeidsrett.

Helga er redaktør for kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven, og har ledet flere utredningsarbeider for myndigheter. Hun disputerte for doktorgraden med avhandlingen «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag» i 2009. 

Building a better working world – Slik utgjør Helga en forskjell

Helga er en hyppig brukt foredragsholder og underviser ved flere universiteter og høyskoler. Hun har også skrevet bøker og artikler om like arbeidsmuligheter for deltidsansatte og midlertidig ansatte. Hun er opptatt av at barn skal ha like muligheter til utdanning, fordi læringsmulighetene man har som barn avgjør hvilke muligheter man får i arbeidslivet som voksne. Hennes siste bok, Like læringsmuligheter for jenter og gutter i barnehage og skole, ble utgitt høsten 2019. I boken gis praktiske eksempler på lek og læring som kan sikre barn like muligheter til å lære.

Ved å spre kunnskap om hvordan rettsreglene skaper trygge og forutsigbare rammer for styring, gir Helga et viktig bidrag til EYs formål “Building a better working world”. 

Kontakt Helga