Organisasjonsdesign

Stadig skiftende kundebehov og rammebetingelser krever hyppigere strategiske endringer enn før. En endring av din virksomhets organisasjonsdesign kan være helt sentralt for å være i stand til å levere på virksomhetens strategiske mål.

Relaterte temaer Workforce Rådgivning

Hva kan EY gjøre for deg

Organisasjonsdesign utgjør en sentral del av fagområdet «Organization and Workforce Transformation» i EY. Gruppen for organisasjonsdesign støtter kunder med å tilpasse sin organisasjon for å levere på sin strategi, og tilbyr hele prosessen fra utforming, design og implementering av nye organisasjonsmodeller. Organisasjonsdesignprosjekter er ofte en del av større transformasjons- eller transaksjonsprosjekter.

For å utforme og designe en organisasjon anbefaler vi å justere på følgende elementer: struktur, roller og ansvar og kompetanse og kapasitet. Ved å skru på dette kan vi designe struktur og roller basert på ledende praksis, identifisere nødvendig kompetanse og kapasitet, samt innplassere ansatte i rollene i tråd med gjeldende lover og regelverk.

EYs tilnærming til organisasjonsdesign  

Når EY implementerer nye organisasjonsdesign, hjelper vi kunder med å tilpasse elementene struktur, roller og ansvar og kompetanse og kapasitet til sin driftsmodell og strategi. EYs metodikk og verktøy er organisert i fire faser.

  1. Nåsituasjon: Denne fasen handler om å forstå driftsmodell og strategi og definere og forankre et faktagrunnlag av hvordan elementene struktur, roller og ansvar og kompetanse og kapasitet ser ut i dag. Videre kartlegges grensesnitt, systemer og styrker og svakheter ved dagens organisering.
  2. Overordnet design: Her defineres designprinsipper som angir de strategiske kravene som fremtidig driftsmodell og organisasjonsdesign må tilfredsstille for å anses vellykket. Deretter utforskes ulike overordnede organisasjonsdesign og et foretrukket alternativ besluttes.
  3. Detaljert design: I denne fasen detaljeres struktur, ledernivåer, kontrollspenn, roller og ansvar og nødvendig kompetanse og kapasitet. I tillegg defineres en styringsmodell som adresserer beslutningsstruktur, rollebeskrivelser og møtestruktur.
  4. Implementering: Til slutt utarbeides og gjennomføres en implementeringsplan for å sørge for at organisasjonen adapterer endringene og realiserer gevinstene som lå til grunn for prosjektet.

Hva gjør EY annerledes?

EYs tilnærming differensierer oss på følgende områder:

  1. Kunnskapsfokusert: Vi er en av verdens ledende leverandører av organisasjonsdesigntjenester, med en global rekkevidde og lang erfaring. Vi tilbyr industri- og funksjonsspesifikk kunnskap som hjelper ledere å forstå trender, ledende praksis og ta informerte beslutninger. Vår globale bredde hjelper oss å fange opp og forstå de siste trendene innen fagområdet.
  2. Teknologidrevet: Vi jobber hurtig, reduserer risiko og reduserer kostnadene ved store organisasjonsdesignprosjekter ved å benytte oss av teknologiske verktøy. Dette setter EY i stand til å håndtere de største og mest komplekse organisasjonene med visshet om at forventede gevinster realiseres.
  3. Vi tilbyr hele prosessen fra strategi til implementering: Vår tilnærming er ende-til-ende. Vi utvikler strategi, knytter dette sammen organisasjonens driftsmodell, utvikler organisasjonsdesign og kan videreføre dette ned på detaljert nivå i implementeringen.
  4. Samarbeidsevne: Vi jobber med kundenes ledere og prosjektteam, og setter dem i stand til å utvikle eierskap til organisasjonsdesignet, og dermed gå i front av prosessen og implementeringen. Vi bruker nyskapende styringsverktøy, kommunikasjonskanaler og arbeidsmetoder for å beholde både høy fart og engasjement.
  5. Vi sørger for gevinstrealisering: Vi lager ikke organisasjonsdesign som ikke kan implementeres. Vår tilnærming fokuserer også på hva som er realistisk, bærekraftig og hensiktsmessig for å nå definerte mål. Vi er pragmatiske, tilpasningsdyktige og bygger kompetanse hos kunden slik at definerte gevinster kan realiseres.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.