IFRS og god regnskapsskikk

På denne siden orienterer vi om siste nytt og aktuelle saker på regnskapsområdet. Våre internasjonale publikasjoner er også tilgjengelige via denne siden.

Bli med i samtalen
 

LinkedIn Twitter

God regnskapsskikk

God regnskapsskikk (GRS) bygger på regnskapsloven og er konkretisert gjennom norske regnskapsstandarder. Det er Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) som er ansvarlig for utarbeidelsen av disse regnskapsstandardene. NRS har utarbeidet en rekke regnskapsstandarder som utdyper hovedreglene i regnskapsloven. Det finnes i tillegg egne regnskapsstandarder som utdyper unntaksreglene for henholdsvis små foretak og foretak med begrenset regnskapsplikt, samt særreglene for ideelle organisasjoner. NRS har i tillegg gitt ut veiledninger på enkelte områder, eksempelvis pensjon og inntektsføring. GRS skiller seg fra IFRS på flere områder, som leieavtaler, inntektsføring, finansielle instrumenter, investeringseiendom og avskrivning av goodwill.

EY er representert i alle NRS’ organer, herunder Stiftelsesstyret, Fagorgan IFRS og Regnskapsstandardstyret, og vi har en aktiv holdning til endringer i regnskapsstandarder og tilstøtende lover og forskrifter gjennom høringssvar.

IFRS

International Financial Reporting Standards (IFRS) er utviklet av International Accounting Standards Board, standardsetterorganet til IFRS-stiftelsen. IFRS-stiftelsens mål er å utvikle IFRS-standarder som bringer global åpenhet, ansvarlighet og effektivitet til finansmarkedene. IFRS er tillatt eller pålagt anvendt i over 150 land, og bruken av IFRS har vært pliktig for børsnoterte selskaper i Norge siden 1. januar 2005.

For å sikre en konsistent forståelse og anvendelse av IFRS har EY et globalt IFRS-nettverk. Som en del av dette har vi egne fagnettverk for ulike områder, som blant annet inntektsføring, finansielle instrumenter og leieavtaler. Medarbeiderne i fagavdeling for regnskap har bred og sammensatt erfaring på ulike fagområder og bransjer. Fagavdelingen er en del av vår nordiske IFRS-desk. Flere av fagavdelingens medarbeidere deltar også i vårt internasjonale IFRS-nettverk.

Trær reflektert i moderne glasskledd bygning

Praksisundersøkelsen 2022

Få oversikt over praktisk anvendelse av IFRS, tilstøtende regelverk og utviklingstrender.

Les mer

 Ser du etter globalt IFRS-innhold? 

Besøk vårt globale innholdssenter for å få innsikt i de internasjonale standardene for finansiell rapportering. 

Besøk det globale IFRS-innholdssenteret nå (EN) 

Norske IFRS-publikasjoner

I tillegg til våre globalt anerkjente IFRS-publikasjoner og verktøyene "EY International GAAP®", IFRS Outlook, IFRS Developments, Anvendelse av IFRS og IFRS Core Tools, har vi også gitt ut en bok om IFRS på norsk.

 • IFRS i Norge – en håndbok

  IFRS i Norge - en håndbok (2018) er en av få bøker skrevet på norsk om IFRS og er forfattet av en rekke ressurspersoner i EY. Boken gis ut på Fagbokforlaget og er tilgjengelig for salg via forlagets nettside.

  Ved å bruke flere eksempler i artiklene, har 2018-utgaven av IFRS i Norge – en håndbok fått en mer praktisk tilnærming enn den mer regnskapsfaglige vinklingen i tidligere utgaver.

  Boken er en artikkelsamling som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig. Den faglige tilnærmingen til temaene kombinert med stiliserte og praktiske eksempler gjør at boken også er godt egnet som lærebok i finansregnskapskursene på masterstudiene i revisjon og regnskap.

  IFRS i Norge – en håndbok inneholder omtale av samtlige nye standarder som har trådt i kraft de senere årene i tillegg til et eget kapittel om den nye standarden for leieavtaler.

  Boken består av seks deler: Presentasjon, Interesser i andre selskaper, Verdsettelse og nedskrivning, Inntekter og kostnader, Finansielle instrumenter og Andre temaartikler. Hver del består av flere artikler om relaterte emner og standarder.

  Bakgrunn

  Selskaper med børsnoterte egenkapital- og gjeldsinstrumenter, og enkelte andre, utarbeider delårsrapporter og årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Finansiell rapportering etter IFRS medfører betydelige utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskapet. Formålet med IFRS i Norge er å redegjøre for sentrale standardtekniske og praktiske problemstillinger.

 • Praksisundersøkelsen

  I en årrekke har EY gjennomført praksisundersøkelsen, der regnskapsrapporteringen til de børsnoterte selskapene i Norge settes under lupen. Formålet er å bidra til å skape oversikt over praktisk anvendelse av IFRS og andre tilstøtende regelverk samt utviklingstrender knyttet til disse. Tema for praksisundersøkelsene varierer fra år til år, men sentrale endringer i regelverk, som for eksempel ikrafttredelse av nye regnskapsstandarder, får alltid oppmerksomhet.

  Praksisundersøkelsen 2021

  2020 var et år uten store endringer i regnskapsstandardene. Med dette som bakteppe omfatter årets undersøkelse en studie av praksis for nedskrivningsopplysninger, med fokus på informasjon om indikatorer og forutsetninger, herunder Covid-19 og klimarelaterte forhold. Videre har vi undersøkt opplysninger om utsatte skattefordeler og formelle forhold som regnskapsspråk, presentasjonsvaluta, språk, publiseringstidspunkt, rapportomfang og delårsrapporteringsformat. Opplysninger om utsatte skattefordeler får også oppmerksomhet i årets undersøkelse. For mange av forholdene har vi sammenlignet praksis på Euronext Growth med tilsvarende praksis for andre selskaper på Oslo Børs. 

  Les mer om Praksisundersøkelsen 2021 og last ned rapporten her.

  Praksisundersøkelsen 2020

  Praksisundersøkelsen 2020 omfatter en studie av opplysningene om Covid-19-effekter i førstekvartalsrapporteringen i 2020. I tillegg så vi på utvalgte emner fra 2019-regnskapene knyttet til anvendelsen av leieavtale- og inntektsføringsstandardene, regnskapsoppstillingene og regnskapsstruktur og innhold, herunder opplysninger om klima og miljø.

  Les mer om Praksisundersøkelsen 2020 og last ned rapporten her.

  Praksisundersøkelsen 2019

  I Praksisundersøkelsen 2019 rettet vi søkelyset mot IFRS 16 Leieavtaler. Med utgangspunkt i årsregnskapene for 2018 og delårsregnskapene for første kvartal 2019 så vi nærmere på hvordan selskaper opplyste om effektene av IFRS 16, og hvilke valg selskapene gjorde i forbindelse med overgangen. Vi så også nærmere på hvordan foretakene tilpasset bruken av alternative resultatmål. Som en del av undersøkelsen så vi også på utvalgte temaer knyttet til presentasjon i regnskapene.

  Undersøkelsen kan lastes ned her (pdf). 

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Abonner

Kontakt oss