Praksisundersøkelsen

Regnskapsrapporteringen til de børsnoterte selskapene i Norge settes under lupen. Formålet er å skape oversikt over praktisk anvendelse av IFRS, tilstøtende regelverk og utviklingstrender.

Kontakt oss

Trær reflektert i moderne glasskledd bygning

Praksisundersøkelsen 2023

Bakgrunn

I EYs praksisundersøkelse ser vi på rapporteringspraksisen til de børsnoterte selskapene i Norge. Undersøkelsene har vært gjort gjennom en årrekke og gir en oversikt over praktisk anvendelse av IFRS i Norge og ser på utviklingstrender, samt bidrar til en bedre forståelse av aktuelle regnskapsmessige problemstillinger.

Temaer

Temaet for praksisundersøkelsen har i foregående år variert. Fjorårets undersøkelse fokuserte på effekten og omtalen av klimarelaterte forhold i regnskapet, aktivitets- og redegjørelsesplikten, informasjon om regnskapsprinsipper og formelle forhold som regnskapsspråk, regnskapsrapporteringsomfang og publiseringstidspunkt. 

I årets undersøkelse fortsetter klimafokuset, med spesiell oppmerksomhet på omtalen av klimarelaterte forhold i årsregnskapet. I undersøkelsen vurderes også nedskrivningspraksis og informasjon som gis om lånevilkår. 

Årets praksisundesøkelse er inndelt i tre artikler som hver for seg adresserer de nevnte temaene: 1) Klima i regnskapet, 2) Nedskrivninger og 3) Opplysninger om lånevilkår. 

Utvalg

Datagrunnlaget i årets praksisundersøkelse er hentet fra 2022-regnskapene (konsernregnskap for de som utarbeider det og selskapsregnskap for de få som ikke utarbeider konsernregnskap) til selskapene som utgjør Oslo Børs’ sin hovedaksjeindeks, OSEBX, som utgjør 67 selskaper. Selskaper som har blitt strøket etter årsslutt, selskaper som ikke hadde avlagt årsregnskap per 31. mai 2022 og selskaper med avvikende regnskapsår er utelatt. 

Årets praksisundersøkelse er aktuell og tematisk bred og bør ha interesse for både regnskapsprodusenter og -brukere. Ta gjerne kontakt om du har kommentarer eller spørsmål. God lesing!

Bidragsytere

  • Steinar S. Kvifte, Partner

  • Sindre Eltarvåg, Associate Partner  

  • Karoline Thu, Manager

  • Jørgen Mongstad Eriksen, Consultant

Praksisundersøkelsen 2022

I EYs praksisundersøkelse ser vi på rapporteringspraksisen til de børsnoterte selskapene i Norge. Undersøkelsene har vært gjort gjennom en årrekke og gir en oversikt over praktisk anvendelse av IFRS i Norge og se på utviklingstrender, samt å bidra til en bedre forståelse av aktuelle regnskapsmessige problemstillinger.

Temaer

Temaet for praksisundersøkelsen har i foregående år variert, men introduksjon av nye rapporteringsstandarder som IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, IFRS 9 Finansielle instrumenter, samt IFRS 16 Leieavtaler, har tidligere fått oppmerksomhet. Fjorårets undersøkelse sammenlignet rapporteringen på Euronext Growth med rapporteringen blant andre selskaper på Oslo Børs og omfattet blant annet en studie av praksis for nedskrivningsopplysninger, med fokus på informasjon om indikatorer og forutsetninger, herunder Covid-19 og klimarelaterte forhold. I tillegg dekket den flere formelle forhold som regnskapsspråk i selskapsregnskapene, valg av presentasjonsvaluta, regnskapsrapportenes omfang, publisering av regnskapsinformasjon i første kvartal, språkvalg og også utbredelsen av balanseførte utsatte skattefordeler.

I årets undersøkelse fortsetter klimafokuset, med spesiell oppmerksomhet rettet mot implikasjonene for verdifall og nedskrivninger og for øvrig informasjonsgivingen i både årsrapporten og årsregnskapet. Som i fjor dekker også årets undersøkelse formelle forhold som regnskapsspråk, regnskapsrapportensomfang og språk, samt også publiseringstidspunkt. I tillegg til at informasjon om regnskapsprinsipper, enkelte sider ved de nye reglene for lederlønnsrapportering og aktivitets- og redegjørelsesplikten knyttet til blant annet likestilling, lønn og bruk av deltid er undersøkt.

Årets praksisundesøkelse er publisert i fire artikler: 1) Klima i regnskapet, 2) Regnskapsstruktur og formelle forhold, 3) Aktivitets- og redegjørelsesplikten og 4) Informasjon om regnskapsprinsipper, skjønnsutøvelse og estimatusikkerhet.

Utvalg

Datagrunnlaget i årets praksisundersøkelse er hentet fra 2021-regnskapene (konsernregnskap for de som utarbeider det og selskapsregnskap for de få som ikke utarbeider konsernregnskap) til selskapene notert på Oslo Børs’ hovedliste. Selskaper som har blitt strøket etter årsslutt, selskaper som ikke hadde avlagt årsregnskap per 31. mai 2022 og selskaper med avvikende regnskapsår er utelatt. De 67 selskapene på OSEBX utgjør utvalget i den delen av undersøkelsen som gjelder regnskapsprinsipper, klimarapportering og aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Årets praksisundersøkelse er aktuell og tematisk bred og bør ha interesse for både regnskapsprodusenter og -brukere. Ta gjerne kontakt om du har kommentarer eller spørsmål. God lesing! 

Bidragsytere

  • Steinar S. Kvifte, Partner, 909 84 517
  • Sindre Eltarvåg, Senior Manager, 988 14 929
  • Helga Aune, Partner, 468 30 944
  • Inger Eline Romundgard, Manager, 415 58 295
  • Vegard Daltveit, Senior Consultant, 959 31 986
  • Jørgen Mongstad Eriksen, Consultant, 469 53 072

Tidligere rapporter