EY Value Realized FY21

Års- og bærekraftsrapport 2020/2021

Administrerende direktør har ordet

Regnskapsåret 2021 har vært et godt, men annerledes år for EY i Norge. Fra hjemmekontorer over hele landet har vi levert en samlet topplinjevekst på 7 %. Det gode resultatet beviser at våre ledere og ansatte har mestret en heldigital arbeidshverdag. Nå rigger vi oss for fremtiden, med vår nye hybride arbeidsmodell.

EY er et av verdens ledende kompetansehus innen revisjons- og rådgivningstjenester. Vårt overordnede formål er sammenfattet i «Building a Better Working World» — et grunnleggende element i vår felles strategi som binder våre 312 000 kollegaer i over 150 land sammen til et globalt kunnskapsnettverk. Dette bidrar til å skape samhandling og tillit internt og eksternt — som for våre kunder betyr en leveranse av høy kvalitet hvor langsiktig verdiskaping er et vesentlig element.

I Norge er vi om lag 2000 kolleger fordelt på 27 geografiske lokasjoner. Våre kunder utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi med virksomheter innen de fleste sektorer. 

Resultatet for regnskapsåret 20/21 har vært godt, men året har samtidig vært utfordrende og annerledes. Selv om vi gradvis har kunnet gjenåpne kontorene, har hjemmekontoret vært en primær arbeidsplass for de fleste dette året. Det har vært utfordrende ikke å kunne treffe kolleger fysisk. Samtidig har vi lært å mestre digitalt samarbeid på et helt nytt nivå. Denne digitale akselerasjonen blir en viktig grunnsten i å ønske velkommen det som kommer: EYs satsing på å bygge fremtidens arbeidsplass. 

Like før sommeren lanserte vi våre planer for en hybrid arbeidsmodell. Dette er en fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsmodell, basert på tillit og respekt for at mennesker har forskjellige ønsker og behov — også på en arbeidsplass. EYs hybride arbeidsmodell vil gi våre ansatte, i samarbeid med sine team, betydelig frihet og fleksibilitet i den nye hverdagen etter COVID-19.

Det er ingen tvil om at bærekraft er en vesentlig del av markedet fremover for EY — og noe vi ønsker å være kjent for. Gjennom våre tjenesteleveranser støtter vi våre kunder i å nå sine mål gjennom verdiskapende rådgivning. Det var derfor en flott anerkjennelse da vi vant prisen for Årets Konsulentprosjekt med «Vestlandsscenarier 2020».

Jeg er veldig stolt av at vi som selskap har forpliktet oss til klimamål i henhold til 1,5 graders målet og har kommunisert vårt mål om å bli net-zero innen 2025. Det er store forventninger til at vi lokalt bidrar til å nå dette målet. Det er et tøft mål, som blant annet vil påvirke vårt reisemønster og hvordan vi jobber sammen, kombinert med krav til kontorbygg; Powerhouse Telemark og EY Oslos fremtidige kontor Stortorvet 7 (S7) er gode eksempler på steg vi tar mot net-zero, samtidig som eksempelvis alle strømavtaler skal sikre 100 % grønn kraft.

Gjennom vårt globale program for samfunnsansvar, EY Ripples, setter vi fokus på innovasjon og sosialt entreprenørskap ved å bistå med vår erfaring og kompetanse. I løpet av 2021 har nesten 70 EY-ansatte i Norge deltatt i forskjellige pro-bono prosjekter. Blant annet har vi bidratt gjennom 100 mentors hvor våre medarbeidere svarer på spørsmål fra studenter rundt i verden. I samarbeid med SHE Community publiserte vi den fjerde utgaven av SHE Index Powered by EY — hvor kjønnsbalanse på ledernivå er i fokus.

Vi mener at mangfold og inkludering er veien til et både bedre fungerende arbeidsliv og økt lønnsomhet. EY var blant de første til å skrive under på ODA/MAK CEO Commitment, eller Lederløftet, som forplikter oss til å prioritere mangfold og inkludering på strategisk nivå. Inkludering er spesifikt nevnt i vårt verdigrunnlag, og arbeidet med å sikre mangfold på arbeidsplassen er en del av selskapets strategi.

Våre ansattes helse og velvære har alltid vært høyt på vår agenda, men i løpet av det siste året har det vært enda viktigere enn noen gang å skape den rette balansen mellom jobb og fritid. Gjennom dette annerledesåret har vi hatt flere tiltak for å ivareta og støtte våre medarbeidere på en god måte. Som eksempel lanserte vi «Cuckoo Workout» — en treningsapp med korte fysiske øvelser, vi har hatt digitale Yogatimer, samt sørget for at de som ønsket har hatt det hjemmekontorutstyret de behøver. Som en påskjønnelse for en særdeles god innsats gjennom et krevende år, fikk alle våre ansatte betalt påskeferie. 

Års- og bærekraftsrapporten gir en oppsummering av vårt samlede arbeid og danner det vi anser som et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Innovasjon, endring og utvikling er ikke over med Covid-19. Dette vil være viktige bærebjelker i tiden fremover, slik at vi kan fortsette å skape bærekraftig verdi for våre kunder, våre ansatte, vårt selskap og for samfunnet som sådan.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle gode kolleger. Det er dere som har gjort alt dette mulig.

God lesning!

Gitt ut av Christin E. Bøsterud

Country Managing Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Års- og bærekraftsrapport 2020/2021

Last ned rapporten her (pdf)

 

Samlet vekst i Norge på

7 %

i regnskapsåret 2020/21

Timer brukt på CSR

2500

timer brukt i 2021 på EY Ripples-prosjekter

Forfremmelse av kvinner i lederstillinger

46 %

i FY21

Likestilling i ledelsen

39 %

kvinner i lederstillinger

Læringsmuligheter

211

EY Badges gjennomført og tildelt EY-ansatte

Skal redusere utslippene fra forretningsreiser med

50 %

innen 2025 mot basisår 2019

Skal ha

100 %

grønn kraft innen 2025

Forretningsetikk og integritet

100 %

av ansatte har gjennomført opplæring i EYs Global Code of Conduct

Uavhengighet

100 %

av ansatte har signert erklæring på uavhengighet

Clients: Business woman standing factory balcony

Tillit

Sentralt i alt arbeid EY er involvert i, står tillit. Vi jobber for at våre kolleger, kunder og samarbeidspartnere skal se og oppleve at vi står for de verdiene vi fronter – og at vi har høy integritet i det vi jobber med. Nettopp tillit er noe av det som holder verden «i gang», og vi ønsker å være sterke bidragsytere her.

Vår hybride arbeidsmodell er sterkt basert på tillit: Vår medarbeiderundersøkelse, Pulse, viser at flertallet ønsker å jobbe fra kontoret to til tre dager per uke. Vi vet at det ikke finnes én arbeidsmåte som passer for alle. Vi ønsker å bygge vår hybride arbeidsmodell på tillit, og unngå strenge retningslinjer og policyer som begrenser den enkeltes fleksibilitet og individuelle behov. Vi tror på at de mest fornøyde arbeidstakerne er de som får tillit.

Klima

I 2021 ble EY karbonnøytrale og allerede i Oktober fiskalår 2022 er vi karbonnegative – noe som vil si at EY globalt kompenserer for mer karbondioksid enn hele organisasjonen genererer. Dette målet når vi blant annet ved å investere i verdensomspennende prosjekter som kompenserer eller fjerner karbon gjennom skogplanting, regenerativt landbruk og biokull. Den karbonnegative statusen vår må vi hele tiden jobbe for, slik at vi kan innfri på dette målet hvert år.

Blant tiltakene EY Norge har iverksatt, er en reduksjon i utslipp fra forretningsreiser – I Norge og Norden vil vi redusere reising med 50 % sammenlignet med 2019. For utslipp knyttet til kontorlokaler reduserer vi antall kvadratmeter og EY Norge sørger for at alle nye leieavtaler vi inngår er i bygninger som er blant de aller beste med hensyn til klima og miljø; de er LEED-/BREEAM-sertifisert eller tilsvarende. I tillegg skal det benyttes 100 prosent fornybar energi for gjenværende behov. 

Clients: Business woman standing factory balcony
Clients: Business woman standing factory balcony

Samfunnsansvar

 
EYs globale program for samfunnsansvar, EY Ripples, forener EYs globale nettverk for et mål om å påvirke en milliard menneskeliv positivt innen 2030. I løpet av 2021 bidro ansatte fra EY Norge med over 2500 timer på flere Ripples-initiativer både globalt og lokalt. Nesten 70 EY-ansatte i Norge har deltatt i forskjellige pro-bono prosjekter. Blant annet har vi bidratt gjennom «100 mentors», hvor våre medarbeidere svarer på spørsmål fra studenter rundt i verden og i samarbeid med SHE Community publiserte vi den fjerde utgaven av SHE Index Powered by EY — hvor kjønnsbalanse på ledernivå er i fokus.

Mangfold og inkludering 

Mangfold og inkludering har lenge vært et uttalt satsingsområde i EY, både globalt og lokalt. EY har en global mangfold- og inkluderingserklæring som setter standard for dette arbeidet. I tillegg har aktivitets- og redegjørelsesplikten bidratt til en ytterligere forankring i organisasjonen lokalt. Vi har som klar målsetning å speile samfunnet i vår organisasjon på alle nivåer, og med en mangfoldig arbeidsstyrke er vi bedre rustet til å dra nytte av verdien som kommer fra det å ha forskjellige meninger, perspektiver og kulturelle referanser, noe som igjen vil hjelpe oss i å skape gode team.

EY Norge har i løpet av 2021 utviklet og ferdigstilt et digitalt verktøy som skal bidra til ytterligere fokus og struktur i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. EY Norge vil ta i bruk Equality & Diversity Assessment Tool som en del av det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering hos oss og for kunder.

Dame står inni sirkel lagd av fargekart og tenker

Vis ressurser

EYs veikart for bærekraft 

For enkelt å kunne presentere hvordan EY arbeider med langsiktig verdiskaping gjennom vår strategi NextWave, har vi oppsummert våre hovedtemaer og fokusområdene i et veikart for bærekraft. Dette gir alle våre interessenter et godt helhetsbilde av vårt «Bærekraftskompass».

Oversikt som viser vårt veikart for bærekraft