Sunset Silhouettes Playing Altinho Futebol Beach Football Brazil

Menneskerettigheter i EY

EY Norge forplikter seg til å opprettholde og fremme menneskerettigheter i tråd med åpenhetsloven. Vi mener at respekt for menneskerettigheter er grunnleggende for å fremme vår visjon om å «building a better working world».

EY i Norge utfører regelmessig aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjede i henhold til kravene i åpenhetsloven. Basert på gapsanalyse og risikovurdering har vi identifisert aktuelle menneskerettigheter EY må være særskilt oppmerksom på. Respekt for menneskerettighetene er forankret i EY globalt og hos ledelsen og styret i EY Norge. 

I egen virksomhet har vi identifiserer tre områder hvor risikoen for negativ påvirkning er størst:

  • Rett til rettferdige og gode arbeidsvilkår (herunder hvile, fritid og rimelig begrensning av arbeidstid) 
  • Retten til helse (fysisk inaktivitet i arbeidsdagen, mental helse knyttet til høy arbeidsintensitet og stressnivå)
  • Retten til ikke å bli utsatt for diskriminering og trakassering 

De samme risikoene som over samt retten til forsamlings- og foreningsfrihet ble også identifisert for EYs globale tjenestesentere.

For å sikre at vi inkluderer eventuelle endringer i EY Norges risikobilde har vi inkludert en ny risikovurdering som ledd i årets aktsomhetsvurdering; denne gangen i nærmere samarbeid med EYs globale innkjøpsavdeling.

I fjor prioriterte vi åtte selskaper i leverandørkjeden med medium eller høy risiko for brudd på menneskerettigheter basert på vurdering av bransje, råvarer i leverandørkjeden og tilgjengelig informasjon om modenhet i arbeidet med menneskerettigheter. I tillegg har EYs globale innkjøpsavdeling identifisert 24 ytterligere globale leverandører i risikobransjer som vil inkluderes i EYs oppfølging av leverandører i 2024. I alt har vi identifisert 13 rettigheter særlig relevant for vår verdikjede fra råmateriale til endelig vare/tjeneste. 

EY Norge har gode prosesser på plass for å sikre menneskerettigheter i egen virksomhet og vi har videreført de tiltak og prosesser vi beskrev i redegjørelsen i 2023. Basert på årets aktsomhetsvurdering har vi identifisert nye tiltak for det kommende året som vil styrke arbeidet for å sikre rettighetene ytterligere i EY Norge og for våre leverandører. 

Menneskerettigheter i EY Norge

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2024

Last ned redegjørelse

Tilgang til informasjon

Etter åpenhetsloven § 6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett til informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske eller potensielle brudd på menneskerettigheter. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt eller en tjeneste som tilbys av virksomheten.

Slike forespørsler til EY i Norge kan rettes til Marita Hagerup Vogt.