3 jun. 2022
Bilde av Hvorfor bør CBAM («karbontoll») være øverst på din agenda?

Hvorfor bør CBAM («karbontoll») være øverst på din agenda?

Av Delphine Poirot

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Entusiast for en bærekraftig verden. Tidligere eliteorienteringsløper som brenner for sport og natur.

Bidragsytere
Lokal kontakt

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Entusiast for en bærekraftig verden. Tidligere eliteorienteringsløper som brenner for sport og natur.

3 jun. 2022

Formålet med Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) er å nå EUs klimamål ved hjelp av internasjonale handelstiltak.  

Oppsummert

  • CBAM er en del av EUs klimapakke “Klar for 55” (Fit-for- 55) hvor målet er å redusere utslippene av klimagasser med 55 % fra 1990 innen 2030.
  • CBAM vil påvirke norske selskaper som importerer CBAM varer til EU (innførsel av varer fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits til EU skal ikke omfattes av CBAM).
  • CBAM vil ikke gjelde for midlertidig innførsel av varer for bearbeiding i EU under tollprosedyre «Inward Processing Relief».
Local Perspective IconEt lokalt perspektiv
Siste oppdatering
  • 12. desember 2022, har EU-parlamentet vedtatt at CBAM-regelverket innføres med virkning fra 1. oktober 2023 og ikke fra 1. januar 2023 som opprinnelig foreslått. I tillegg til dette er hydrogen lagt til i vareomfanget.
  • Fra 1. oktober 2023 etableres en overgangsordning som kun vil innebære at det blir en rapporteringsplikt for importører av varer som omfattes av regelverket.Tidspunktet for når importørene også skal begynne å beregne og innbetale karbonavgiften, vil først bli endelig avgjort når den pågående revisjonen av EUs Emission Trading System er fullført.
  • Den nye avtalen må formelt godkjennes av Europarådet og EU-parlamentet før den kan implementeres. Det uvisst om dette vil skje før utgangen av 2023.

Local contact

Delphine Poirot
Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Over hele verden tar både EUs klimapakke og andre lignende initiativer for å redusere klimagassutslippene gradvis form. De forventede endringene vil få en betydelig effekt for karbonintensive industrier ikke bare i Europa, men også for globale produksjonskjeder. 

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

I juni 2021 presenterte Europakommisjonen en forslagspakke kalt «Fit-for-55». Målet med pakken er å nå EUs 2030-miljømål, noe som vil bli et springbrett for å oppnå klimanøytralitet.

Et av nøkkelelementene i "Fit-for-55"-klimapakken er Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) som vil pålegge en karbonpris på import av et målrettet utvalg produkter. Målet er å sikre at ambisiøse klimatiltak i Europa ikke fører til «karbonlekkasje», dvs. at produksjon flyttes til land med mindre etablert klimapolitikk.  Den første listen over målrettede produkter inneholder utvalgte produkter innen segmentene som elektrisitet, gjødsel, jern, stål og aluminium.

Import av CBAM-varer vil i de fleste tilfeller bli dyrere og vil medføre betydelige rapporteringsforpliktelser. Totalt sett vil markedsprisen på varer som er underlagt ETS ‘Emission Trading System’ eller CBAM, samt eventuelle derivatprodukter øke – med mindre virksomheter reduserer sine klimagassutslipp. Europaparlamentet reagerte på klimapakken fra Europakommisjonen, i en rapport som kom i desember 2021. Rapporten fra Europaparlamentet viser at intensjonen er både å utvide omfanget av CBAM, og å framskynde implementeringen.

Den 15. mars 2022 inngikk Rådet for Den Europeiske Unionen en avtale om CBAM. Rådet forventer at det vil bli etablert en minsteterskel som må overskrides før det oppstår CBAM-forpliktelser. Rådet foreslo også at forsendelser som har en verdi under EUR 150 vil være unntatt fra CBAM-forpliktelser. Bakgrunnen for dette forslaget var for å redusere den administrative byrden, samt at denne typen import representerer en ubetydelig del av klimagassutslippene av den totale importen til EU.

Nøkkelpunkter fra Europaparlamentets anbefalinger

Europaparlamentets anbefaling legger vekt på at den politiske intensjonen er at CBAM skal implementeres som planlagt eller til og med på et tidligere tidspunkt.

Fremskynding av implementeringstidspunkt: I rapporten til Europaparlamentet klargjøres det at overgangsfasen skal være fra 1. januar 2023 frem til 31. desember 2024, som innebærer en overgangsfase på over 24 måneder. I overgangsperioden vil mekanismen kun gjelde som rapporteringsplikt uten beregning og innbetaling av avgiften. I realiteten vil dette gi virksomheter mindre enn 12 måneder til å forberede seg på rapporteringsforpliktelsene, som muligens vil starte allerede 1. januar 2023.

Nye produktgrupper innlemmes i det opprinnelige vareomfanget: Europaparlamentet foreslår å utvide CBAM-vareomfanget for å inkludere organiske kjemikalier, hydrogen og polymerer. Videre anbefaler Europaparlamentet at CBAM skal gjelde for «indirekte utslipp» ved produksjon av strøm (som for eksempel brukes i produksjonen av en CBAM-vare) og andre varer lenger ned i verdikjeden.

Nye produktgrupper som skal innlemmes i det endelige vareomfanget: CBAM bør dekke alle produkter som er dekket av EU ETS. Dette inkluderer et bredt spekter av varer, inkludert råolje, raffinerte petroleumsprodukter, jern- og jernholdige malmer, oljer/fett, stivelse, sukker, malt, tekstilfibre, papirmasse, papp, fargestoffer, pigmenter, grunnleggende legemidler, keramikk og mye mer.

Konsekvenser av CBAM - rapportering

Selskaper som skal importerer varer omfattet av CBAM, må være registrert hos CBAM-myndighetene. Det kan være begrensninger på hvem som kan opptre som importør av slike varer, eksempelvis krav til norske selskaper om å være etablert i EU. Fra 2023 må import av CBAM-varer rapporteres kvartalsmessig.

Beregning av Co2 utslippene for CBAM-varer vil i utgangspunktet være basert på faktiske produksjonsutslipp. I tilfeller hvor denne informasjonen ikke er tilgjengelig, vil beregningen i stedet foretas med utgangspunkt i etablerte standardverdier. Disse standardverdiene vil enten være basert på produkttype og opprinnelsesland, eller på etablerte standardverdier basert på utslippene til de 10 % av EU-installasjonene med høyest utslipp for den aktuelle varetypen.

Konsekvenser av CBAM – innbetaling av avgift

Selskaper som importerer CBAM produkter, må som nevnt over registrere seg og åpne en konto hos CBAM-myndighetene. De vil også måtte kjøpe CBAM-sertifikater  basert på forventet import og Co2-utslipp. Utgangspunktet for fastsettelsen av prisen for slike sertifikater vil være den gjennomsnittlige auksjonsprisen per uke for kvoter på det europeiske karbonmarkedet, og selskapene må da rapportere totale utslipp og de importerte produktene innen 31. mai påfølgende år. Rapportert utslippsmengde vil deretter sammenliknes med CBAM-sertifikater selskapet har kjøpt.

Endelig lovverk

Det er forventet at hele lovgivningsprosessen knyttet til innføring av CBAM vil ta mellom åtte måneder og ett år. Det betyr at den endelige teksten kan bli godkjent og publisert i EUs offisielle tidsskrift allerede innen utgangen av 2022.

Forberedelse

Det er nå mindre enn 12 måneder for å vurdere virkningen og implementere tiltak for å overholde CBAM forpliktelsene som sannsynligvis kommer 1. januar 2023. Din bedrift må tenke på å starte beregningen av bedriftens karbonavtrykk og vurdere virkningen av CBAM på inntekter og internasjonal konkurranseevne.

Hva er det neste konkrete steg for din bedrift?

En gjennomgang av bedriftens globale forsyningskjeder bør utføres. Det vil være viktig å diskutere kostnadsoptimalisering og velge strategi for å redusere utslipp og overgang til alternative produkter. 

Til slutt er det viktig å merke seg at CBAM vil introdusere en administrativ byrde som din bedrift allerede nå bør begynne å forberede seg på. Det er hensiktsmessig å finne ut hvilke dataelementer som blirnødvendige for å oppfylle de forventede CBAM-samsvarsforpliktelsene. 

Vær oppmerksom på at rapporteringsforpliktelsene antagelig vil iverksettes fra 1. januar 2023, men at det antagelig ikke vil oppstå en plikt til å beregne og innbetale avgift for CBAM-varer før 2026.

Sammendrag

CBAM er en del av EUs klimapakke “Klar for 55” (Fit-for- 55), hvor målet er å redusere utslippene av klimagasser med 55 % fra 1990 innen 2030. Det er nå mindre enn 12 måneder for å vurdere virkningen og implementere tiltak for å overholde CBAM-forpliktelsene som sannsynligvis kommer 1. januar 2023. Din bedrift må tenke på å starte beregningen av bedriftens karbonavtrykk og vurdere virkningen av CBAM på inntekter og internasjonal konkurranseevne.

Om denne artikkelen

Av Delphine Poirot

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Entusiast for en bærekraftig verden. Tidligere eliteorienteringsløper som brenner for sport og natur.

Bidragsytere
Lokal kontakt

Manager, Global Trade, Indirect Tax, EY Norge

Entusiast for en bærekraftig verden. Tidligere eliteorienteringsløper som brenner for sport og natur.