Nền tảng Phân tích Khí hậu của EY

Nền tảng Phân tích Khí hậu của EY là một công cụ trực tuyến cung cấp thông tin về các rủi ro chi tiết liên quan đến khí hậu theo yêu cầu. Nền tảng này hỗ trợ các tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định và thị trường, cũng như tối ưu hoá việc bảo vệ tài sản và hoạt động trước những biến đổi của khí hậu.

Thách thức kinh doanh của doanh nghiệp

Tài sản, hoạt động và chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những rủi ro vật lý và rủi ro chuyển đổi ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Để đảm bảo tính liên tục và tuân thủ trong kinh doanh, các tổ chức nên tự trang bị để:

 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thị trường (Nhóm Đặc trách về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD), CDP và Phân loại Xanh của Liên minh Châu Âu)
 • Đánh giá các rủi ro liên quan đến khí hậu và ảnh hưởng tương ứng
 • Bảo đảm hoạt động bền vững trong tương lai và bảo đảm khả năng chống chịu của mạng lưới cung ứng

Lợi ích của giải pháp

Nền tảng Phân tích Khí hậu EY (EY CAP) có thể hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa rủi ro và đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng cách cung cấp:

 • Báo cáo, phân tích và công bố thông tin về rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, rủi ro chuyển đổi và rủi ro vật lý tích hợp theo yêu cầu
 • Phân tích tức thời và bao quát toàn diện về các nguy cơ, kỳ hạn, kịch bản và khu vực địa lý
 • Điều chỉnh nội dung báo cáo và công bố thông tin cho phù hợp với các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn hàng đầu của ngành

Phân tích rủi ro khí hậu và sự phù hợp với TCFD

EY CAP hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các rủi ro liên quan đến khí hậu, phù hợp với các khuyến nghị của TCFD. EY CAP giúp doanh nghiệp hiểu được tác động của các rủi ro vật lý và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu đối với mô hình kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Các tính năng và chức năng của giải pháp

EY CAP là một giải pháp sáng tạo trực tuyến, dễ sử dụng, mang tính học thuật, hướng tới tương lai:

 • Cho phép đánh giá cả rủi ro vật lý và rủi ro chuyển đổi
 • Dựa vào các kịch bản khí hậu IPCC đã được công nhận
 • Cung cấp các đánh giá rủi ro hướng tới tương lai đến năm 2100
 • Bao gồm tất cả các khu vực địa lý với độ phân giải không gian chi tiết
 • Bao gồm các hoạt động trực tiếp cũng như thượng nguồn chuỗi cung ứng
 • Đáp ứng các yêu cầu từ khung pháp lý và tiêu chuẩn thị trường

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm