Tăng trưởng toàn diện

Hiểu rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc kiến tạo tăng trưởng bền vững và giá trị lâu dài sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan – người lao động, các cổ đông và toàn xã hội.

Quá trình toàn cầu hóa và sự đột phá trong công nghệ đã khiến nhiều người cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Nhưng có cách để chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các chiến lược, chương trình và chính sách thúc đẩy tăng trưởng đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Hợp tác, đổi mới và tư duy dài hạn là rất quan trọng. Các doanh nghiệp cần chính phủ ban hành những chính sách mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ cần doanh nghiệp tạo việc làm mới và đầu tư vào đổi mới. Và cả hai bên đều cần xem xét lại các chỉ số được dùng để đánh giá giá trị kinh tế.

Xem thêm để tìm hiểu những gì bạn có thể làm để hỗ trợ tăng trưởng toàn diện hơn, khôi phục niềm tin vào doanh nghiệp, đo lường tác động của doanh nghiệp theo một cách mới và cuối cùng là cải thiện an ninh kinh tế cho một dân số rộng lớn hơn.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm