Financial Accounting Advisory Services

I Assurance

Selv om vi ser tegn til bedring, er dagens økonomi fortsatt usikker. Selskaper fortsetter arbeidet med å skape vekst i etablerte markeder og på områder med hurtig vekst, men det er fremdeles nok av utfordringer.

Relaterte temaer Assurance

Hva EY kan gjøre for deg

EYs FAAS-avdeling kan hjelpe din virksomhet med å navigere i et landskap preget av stadige forandringer og komplekse problemstillinger.

Alle virksomheter må passe nøye på kostnadene og  kontantstrømmene. I tillegg står de overfor en stadig mer kompleks og raskt skiftende lovgivning, hvor endringer i regnskapsprinsipper kan påvirke beslutningsprosesser som gjelder både drift, regnskapsavleggelse og finansiell rapportering.

FAAS er et tverrfaglig team med medarbeidere fra regnskap, skatt og IT med grundig bransjespesifikk erfaring i å håndtere implementeringen av regnskapsmessige endringer – fra enkel regnskapsveiledning til full prosjektplanlegging og global implementering av IFRS. Vi hjelper økonomisjefer, revisjonsutvalg, regnskapssjefer og andre medarbeidere i økonomiledelsen med å forstå de endringene som kommer og vurdere påvirkningen det vil ha på deres virksomheter.

FAAS tilbyr assistanse med viktige problemstillinger som følger av endringer i regnskapsstandarder og lovkrav, nye forretningsområder og virksomhetsovertagelser.

 • Vi hjelper virksomheter med å implementere komplekse, nye regnskapsstandarder og-regler.
 • Vi hjelper med å planlegge og implmentere best-in-class finansiell rapportering.
 • Vi hjelper virksomheter med å utnytte deres IT-systemer, for å støtte deres regnskapsprosesser og rapporteringskrav.
 • Vi støtter virksomheter med å utvikle infrastrukturen rundt deres finansielle rapportering på vei mot en børsnotering.
 • Vi hjelper med å tilpasse virksomhetens finansielle rapportering til sektorstandarder og øker fortrolighet hos investorer.
 • Vi hjelper virksomheter med å nå deres mål ved å rådgi de rundt de regnskapsmessige konsekvensene ved en transaksjon.
 • Forbedret finansiell rapportering

  Det primære formålet med forbedret finansiell rapportering er å forklare tilbydere av finansiell kapital hvordan din organisasjon skaper verdier over tid. Du ønsker å overbevise investorer om at selskapet ditt vil generere bærekraftig verdi. Selskaper som rapporterer etter ledende praksis i bransjen gir sine lesere et klart bilde av hvordan de ulike verdidriverne i virksomheten er knyttet til hverandre ved hjelp av en årsrapport som er godt strukturert og lett å navigere gjennom. Både ledelsens årsberetning og regnskap med noteinformasjon er klare og konsise, og gir et tydelig budskap uten forstyrrende støy.

  For å hjelpe deg med å ta del i og utøve ledende praksis hva gjelder ekstern finansiell rapportering, kan vi bistå gjennom et forbedringsprosjekt knyttet til din delår; og helårsrapportering. Prosjektet består blant annet av en vesentlighetsvurdering, og forslag til forbedring gjennom redusering «av støy» i informasjonen og  omarbeiding og struktur i noteinformasjon med henblikk på å få frem mer relevant informasjon til eksterne brukere som i tillegg til etterlevelse (compliance) henger mer sammen med selskapets verdiskapning. 

  Som eksterne konsulenter vil vi kunne lese årsrapporten med nye øyne, og være i stand til å være kritisk og konstruktiv og gi deg forslag og ideer til forbedringer av rapporteringen. Vi kan også yte bistand internt i bedriften gjennom å fasilitere workshops med dine ansatte om emner som forretningsmodell, strategi og risikohåndtering. Når de ansatte forstår forretningsmodellen, vil den bli bedre kommunisert i årsrapporten, og investorer vil ha en bedre forståelse av hvordan din bedrift vil skape verdier i fremtiden.

 • Prosessforbedring innenfor finansiell rapportering

  Vi hjelper deg å oppnå økt effektivitet og kvalitet for å forbedre regnskapsavslutningsprosessen, finansiell rapportering og økonomifunksjonen. Våre tjenester omfatter:

  • Effektivisere og forbedre rapporteringsprosessen for å frigjøre ressurser til mer verdiskapende aktiviteter, for eksempel analyse og ledelsesstøtte
  • Kartlegge, evaluere, utvikle og strømlinjeforme aktiviteter og prosesser innen finansiell rapportering
  • Evaluere årsavslutningsprosessen basert på vår Closing Excellence-undersøkelse med over 150 store nordiske selskaper
  • Analysere risiko og tilpasse internkontroll for å oppnå et effektivt kontrollmiljø
  • Utforme ledelsesrapportering, og rådgi ved implementering av relevante finansielle nøkkeltall for å sikre en hensiktsmessig rapportering
  • Bistå i endring og tilpasning av prosesser, personell og systemer knyttet til økonomifunksjonen
 • Klargjøring for børsnotering (IPO)

  En vellykket børsnotering kan ta virksomheten din til neste steg i sin vekstreise. Det å bestemme hvordan og når man skal gå offentlig, samt sikre at selskapet er forberedt for dette, er en krevende prosess. Nøkkelen til suksess er riktige forberedelser, erfaren veiledning og effektiv gjennomføring. I reisen fra den private sfære til det offentlige markedet, vil ledelsen møte på en rekke utfordringer. Det er ledelsens ansvar å finne den rette balansen mellom å utføre IPO transaksjonen og samtidig håndtere den daglige driften av selskapet.

  Våre rådgivere trekker på vårt globale nettverk, markedsledelse, faglig ekspertise og innsikt for å veilede deg under og gjennom børsnoteringsprosessen slik at din bedrift når sitt potensial. Ved notering av selskapets aksjer eller gjeld på børs stilles det krav til selskapets evne til rask og presis finansiell rapportering og kunne etterleve lover og forskrifter for børsnoterte foretak. En “Klar for børs-analyse” identifiserer områder konsernet og selskap i gruppen må forbedre for å kunne bli børsnotert og operere som børsnotert foretak. Våre rådgivere kan bistå deg med blant annet følgende:

  • Gjennomgå virksomhetens status for å kunne operere i et børsnotert miljø ved å kartlegge områder som må forbedres, og utvikles, samt gi veiledning til prioritering, kompetanse- og ressursbehov
  • Kartlegge og implementere påkrevde endringer i finansiell rapportering
  • Vurdere internkontroll somsikrer rask og presis finansiell rapportering
  • Bistå med å utarbeide rutiner for risikorapportering
  • Bistå med strukturering og interne omorganiseringer i forkant av IPO
  • Bistå med å kartlegge og løse skattemessige problemstillinger.
  • Forbedre og implementere Sorbanes Oxley Act, 404
 • Transaksjonsstøtte og -strukturering

  Planlegger du å kjøpe eller selge en bedrift, eller inngå en avtale som i betydelig grad påvirker din virksomhet og finansielle rapportering? Hvis ja, er det avgjørende at mulige løsninger og transaksjonens innvirkning på virksomhetens regnskaper er nøye analysert på et tidlig stadium i prosessen. Våre rådgivere kan bistå deg i å strukturere transaksjonen gjennom å tilby følgende: 

  • Rådgi hvordan avtalen kan struktureres for å legge til rette for å oppnå de kommersielle målene for deg og din motpart og samtidig unngå uventede og uheldige regnskapsmessige konsekvenser
  • Avgjøre den mest hensiktsmessige regnskapsmessige  behandlingen  basert på identifiserte mulige avtalestrukturer, regnskapsmessige alternativer og kritiske faktorer
  • Vurdere virkningen på dine finansielle nøkkeltall og KPI’er - og simulere innvirkning på prognose
  • Identifisere viktige faktorer som kan påvirke verdien av virksomheten og hvordan man best kan kommuniserer disse i regnskapene
 • GAAP konverteringer

  Gjennom årenes løp har våre rådgivere spesialisert seg på å hjelpe kunder med GAAP konverteringer. Vi gjør dette på flere måter, ved å ta utgangspunkt i dine behov.

  • For tiden er det stor usikkerhet knyttet til hvordan fremtidig norsk god regnskapsskikk vil se ut. For enkelte selskaper kan det være hensiktsmessig å konvertere direkte til IFRS- i stedet for å tilpasse seg og implementere endringer i norsk god regnskapsskikk.  Vi kan bistå deg med konsekvensutredning, som gir klarhet i om det vil være gunstig for deg og ditt selskap å konvertere direkte til IFRS.
  • Hvis du allerede har bestemt deg for å gjøre en GAAP konvertering, kan vi hjelpe deg med å identifisere de viktigste konsekvensene og vurderingene for regnskapet. Vi kan vurdere behovet for å oppdatere systemer og prosesser , hjelpe deg med å utforme dine nye regnskapsprinsipper, lære opp dine nøkkelpersoner, samt utarbeide et skjelett for ditt nye finansregnskap - og en rapport som ivaretar dine rapporteringsbehov .
  • En GAAP konvertering medfører mange beslutninger knytet til regnskapsprinsipper og vil påvirke dine finansielle tall. Vi kan bistå med en benchmark-analyse som sammenligner deg mot en relevant referansegruppe og bidra med å vurdere hvordan kontrakter eventuelt kan endres for å tilpasses et nytt regnskaps-rammeverk.
 • Offentlig sektor

  Vi tilbyr rådgivning med fokus på finansiell rapportering i offentlig sektor. Vi bistår kundene med å forbedre sin finansielle og driftsmessige rapportering, samt tilhørende prosesser. Tjenestespekteret inneholder blant annet bistand i forbindelse med implementering av nye regnskapsstandarder, forbedringer knyttet til regnskapskvalitet og internkontroll i finansiell rapportering, økonomisk styring, budsjettering, rapportering og opplæring.

  Vi kan bidra til mer effektive prosesser knyttet til regnskap, rapportering og budsjettering, bedret internkontroll og regnskapskvalitet, analyser, utvikling av gode rapporter og rapporteringsrutiner i henhold til virksomhetens krav, og andre oppgaver som i hovedsak vil ligge innenfor økonomidirektør/-sjef sitt ansvarsområde. Vi hjelper virksomhetene å få en bedre forståelse og oversikt over økonomistyringen.

 • Kurs og opplæring

  Vi tilbyr rådgivning med fokus på finansiell rapportering i offentlig sektor. Vi bistår kundene med å forbedre sin finansielle og driftsmessige rapportering, samt tilhørende prosesser. Tjenestespekteret inneholder blant annet bistand i forbindelse med implementering av nye regnskapsstandarder, forbedringer knyttet til regnskapskvalitet og internkontroll i finansiell rapportering, økonomisk styring, budsjettering, rapportering og opplæring.

  Vi kan bidra til mer effektive prosesser knyttet til regnskap, rapportering og budsjettering, bedret internkontroll og regnskapskvalitet, analyser, utvikling av gode rapporter og rapporteringsrutiner i henhold til virksomhetens krav, og andre oppgaver som i hovedsak vil ligge innenfor økonomidirektør/-sjef sitt ansvarsområde. Vi hjelper virksomhetene å få en bedre forståelse og oversikt over økonomistyringen.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.