5 minutters lesing 28 jun. 2023
Oval skulptur med landskap i bakgrunnen

Beregning og rapportering av KPIer

Skrevet av
Ingunn Borlaug

Manager, CCaSS, EY Norge

Manager med bakgrunn fra både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Ingunn bistår selskaper med å vinne tillit i samfunnet gjennom deres bærekraftsrapportering.

Malin Opedal Meland

Senior Consultant, CCaSS, EY Norge

Seniorkonsulent med erfaring fra finansiell og ikke-finansiell rapportering. Malin hjelper kunder med bærekraftattestasjon og forbedring av bærekraftrapportering for tillit i markedet.

5 minutters lesing 28 jun. 2023

Finn ut hvordan ditt selskap kan beregne og rapportere KPIer relevant for taksonomien.

Oppsummert:

 • Ifølge taksonomien må ikke- finansielle foretak gi kvantitativ informasjon gjennom tre KPIer for hver aktivitet, i tillegg til en kvalitativ redegjørelse for prosess og beregning
 • Ikke- finansielle foretak truffet av taksonomien må rapportere på de tre KPIene omsetning, investeringsutgifter (CapEx) og driftsutgifter (OpEx)

EU-taksonomien er det to former for opplysningskrav – ikke- finansielle foretak skal gi kvantitativ informasjon gjennom tre KPIer (omsetning, investeringsutgifter (CapEx) og driftsutgifter (OpEx)) for hver aktivitet, i tillegg til en kvalitativ redegjørelse for prosess og beregning. Opplysningskravene fremgår av artikkel 8 i taksonomiforordningen. Veiledning til utregning av KPIene fremgår av Annex I i Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178.

Beregning av KPIer

Rapporteringen av KPIene bør gjenspeile rapporterte tall i årsregnskapet for samme periode. I en god rapport vil kartleggingen av selskapets aktiviteter mot EU-taksonomien forklares opp mot årsregnskapet til selskapet (1). Dette vil være med å tydeliggjøre at bærekraftrapporteringen henger tett sammen med den finansielle rapporteringen. Ved utarbeidelse av en konsolidert bærekraftrapport skal f.eks. konserninterne salg og omsetning fra eget forbruk ekskluderes, slik at beregningen av KPIene tar utgangspunkt i omsetningen som fremgår av konsoliderte tall i den finansielle rapporteringen.

Ikke-finansielle foretak skal opplyse om regnskapsprinsippene som ligger til grunn for beregningen av KPIene. EU-taksonomien bygger i utgangspunktet på IFRS, men det er lov å bruke et annet regnskapsspråk hvis selskapet ikke benytter IFRS i sitt årsregnskap. Det er viktig å ha med seg EU-taksonomiens definisjon av KPIene ved beregning av disse. En oppsummering av EU-taksonomiens definisjon av omsetning, investeringsutgifter (CapEx) og driftsutgifter (OpEx) finnes i vedlegg til artikkelen, se vedlegg 1 Kvantitativ rapportering av KPIer.

Platform on Sustainable Finance presiserer at Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178 ikke tillater bruk av estimater ved rapportering på EU-taksonomien, uavhengig av aktivitetens størrelse (2). Det vil for eksempel si at det er faktisk omsetning knyttet til en aktivitet som skal allokeres til aktiviteten, ikke en estimert andel. Dersom en eiendel brukes i flere aktiviteter så kan en ikke estimere hvor mye investeringsutgifter (CapEx) som skal allokeres til hver aktivitet, en må finne faktiske data på hvor mye av investeringsutgiftene (CapEx) tilknyttet eiendelen som tilhører hver aktivitet. Europakommisjonen nevner i en FAQ antall enheter produsert av en maskin som et eksempel på verifiserbar data som kan benyttes til å fordele en maskins investeringsutgift (CapEx) mellom aktiviteter (3). Flere selskaper opplever at beregning av investeringsutgifter (CapEx) er utfordrende, ettersom eiendelene ikke nødvendigvis kun benyttes for én enkelt aktivitet, men gjerne brukes i flere aktiviteter. Her blir det viktig å passe på at en unngår dobbeltelling. Ikke- finansielle foretak skal forklare hvordan de har gått frem for å unngå dobbeltelling ved beregning av KPIene. Dobbelttelling vil også være viktig å unngå dersom selskapets virksomhet dekkes av flere aktiviteter i EU-taksonomien.

Flere selskaper opplever at KPIen driftsutgifter (OpEx) er mindre intuitiv enn de to andre KPIene og således er vanskeligere å beregne, ved at f.eks. faste utgifter eller utgifter knyttet til ansatte som opererer en maskin ikke inkluderes. Driftsutgifter (OpEx) er nært knyttet til vedlikeholds- og reparasjonsutgifter. EU-kommisjonen har gjennom en FAQ forsøkt å klargjøre hvilke utgifter som skal inngå i driftsutgifter (OpEx) og hvilke som skal ekskluderes. Se faktaboks «Tydeliggjøring av OpEx». Dersom driftsutgifter (OpEx) er uvesentlig kan selskaper unnlate å rapportere på denne KPIen, men må i så tilfelle gi en kvalitativ begrunnelse på hvorfor driftsutgifter (OpEx) er vurdert uvesentlig.

Tydeliggjøring av OpEx4

Inkluderes

Ekskluderes

 • Vedlikeholdsmateriell
 • Utgifter ved at en ansatt reparerer en maskin
 • Utgifter ved at en ansatt rengjør en fabrikk
 • IT dedikert til vedlikehold
 • Overhead
 • Råvarer
 • Utgift ved at en ansatt drifter en maskin
 • Utgift ved at en ansatt leder forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Elektrisitet, væsker eller reagenser som trengs for å drifte eiendom, anlegg og utstyr

Rapportering av KPIer

EU har utviklet en rapporteringsmal som selskaper skal benytte for å rapportere KPIene. Rapporteringsmalen fremgår av Annex II til Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178, jf. Artikkel 2 i Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178. Rapporteringsmalen skiller mellom taksonomiomfattede og taksonomikompatible aktiviteter. Selskaper skal, på aktivitetsnivå, rapportere på KPIene for både omfattede og kompatible aktiviteter hver for seg. Eksempelvis må foretaket ved rapportering av konstruksjon av nybygg fylle inn i malen hvor mye omsetning, investerings- og driftsutgifter tilknyttet denne aktiviteten som oppfyller kravene til miljømål 1 bekjempelse av klimaendring og de tilhørende tekniske screening kriteriene. Se vedlegg 2 for forklaring av hvordan fylle ut EUs rapporteringsmal.

Informasjonen fra utfyllingen av KPI-malene gir foretaket mulighet til å dele opp sine aktiviteter etter hva som er bærekraftig og ikke. I figuren «Eksempel illustrasjon» viser vi et eksempel på hvordan dette kan illustreres ved bruk av kakediagrammer. Omsetning, investeringsutgifter (CapEx) og driftsutgifter (OpEx) skal rapporteres i tall og prosent, og dette kan derfor være en effektiv måte for foretak å vise sitt bærekraftarbeid i kvartals- og årsrapporter til sine interessenter.

Eksempel illustrasjon
Konstruksjon av nybygg
 • Vedlegg 1

  Kvantitativ rapportering av KPIer

  Omsetning

  Omsetning som definert i IAS 1, paragraf 82(a). Hovedprinsippet er at det kun er omsetning fra drift som kan inkluderes. Inntekter som legges på egne linjer i resultatregnskapet, skal som hovedregel ekskluderes.

  Investeringsutgifter (CapEx)

  CapEx dekker brutto tilganger gjennom kjøp og gjennom virksomhetssammenslutninger iht. IFRS eller tilsvarende regnskapsstandard. Dette innebærer at CapEx skal vurderes før avskrivninger, nedskrivninger og justeringer av virkelig verdi. IAS 16, paragraf 73(e) pkt. (i) og (iii), IAS 38, paragraf 118(e) pkt. (i), IAS 40, paragraf 76(a) og (b) samt paragraf 79(d) pkt. (i) og (ii), IAS 41, paragraf 50(b) og (e) samt IFRS 16, paragraf 53(h) må vurderes ved beregning av CapEx.

  Det er tre hovedkategorier av CapEx som kan inkluderes:

  • CapEx som knytter seg til den økonomiske aktiviteten,
  • CapEx som er en del av en plan for å øke andelen «eligible» økonomiske aktiviteter eller muliggjøre at «eligible» økonomiske aktiviteter blir «aligned» innen fem år, og
  • Kjøp av sluttprodukt fra taksonomiomfattede aktiviteter eller individuelle tiltak for å muliggjøre at ens egen aktivitet blir taksonomiomfattet eller taksonomikompatibel innen 18 måneder. Med individuelle tiltak menes individuelle tiltak for å forbedre energieffektiviteten, som er inkludert i EU-taksonomien. Utgifter til eiendeler eller prosesser som kan bidra til å forbedre energieffektiviteten, men som ikke er eksplisitt nevnt i Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2139 skal ikke inkluderes.
  Driftsutgifter (OpEx)

  OpEx skiller seg fra de andre to KPIene, ved at det i EU-taksonomien ikke er en direkte link til IFRS. Dette skyldes at OpEx-definisjonen i EU-taksonomien er veldig snever, hvor det kun er ikke-kapitaliserte utgifter relatert til anleggsmidler og immaterielle eiendeler som i hovedsak er inkludert. OpEx er nært knyttet til vedlikeholds- og reparasjonsutgifter.

  Det er tre hovedkategorier av OpEx som kan inkluderes:

  • OpEx knyttet til den økonomiske aktiviteten,
  • OpEx som er en del av en CapEx plan for å øke andelen «eligible» eller «aligned» aktiviteter innen fem år, og
  • Kjøp av sluttprodukt fra «eligible» aktiviteter eller individuelle tiltak for å muliggjøre at ens egen aktivitet blir «eligible» eller «aligned» innen 18 måneder. Se beskrivelse av «individuelle tiltak» under «CapEx».
    
 • Vedlegg 2

  Forklaring av mal på KPI - Omsetning

  Forklaring av mal på KPI - Omsetning
Forklaring av de ulike cellene som skal fylles

A: Liste av både taksonomiomfattede og taksonomikompatible aktiviteter under EU-taksonomien

B: Liste av taksonomiomfattede, men ikke-taksonomi kompatible aktiviteter under EU-taksonomien.

C: Andel av omsetning av en gitt økonomisk aktivitet av foretakets totale omsetning

D: Andel av omsetning av en gitt aktivitet som betydelig bidrar til et av de seks miljømålene. Her er det bare forventet at kun en celle fylles ut.

E: Dersom aktivitet ikke utgjør noen vesentlig skade (DNSH) på de andre miljømålene og er i overenstemmelse med sosiale minimumskrav hukes det av Y (lik Yes= Ja)

F: Andel av omsetning som er taksonomiomfattet («eligible») for en gitt aktivitet

G: Totalen av alle taksonomiomfattede aktiviteter

H: Totalen av alle taksonomikompatible aktiviteter inkludert alle taksonomiomfattede aktiviteter som ikke besto taksonomikravene for å defineres som bærekraftig aktivitet

I: Samme verdi som i oppnås i punkt G

J: Alle ikke- omfattede aktiviteter under EU-taksonomien

K: Andel av omsetning av alle ikke- omfattede aktiviteter under EU-taksonomien

L: Foretakets totale omsetning i prosent som er summen av H og K og skal alltid resulteres i 100%

M: Kategorisering basert på om en aktivitet er i en overgangsperiode (kun gjeldende for miljømål 2 klimatilpasning) eller kan muliggjøres over tid

Sammendrag

Artikkelen forklarer hvordan selskap kan beregne og rapportere relevante KPIer for å dekke EU- taksonomiens to opplysningskrav: kvantitativ informasjon gjennom 3 KPIer for hver aktivitet, og en kvalitativ redegjørelse for prosess og beregning av disse.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Ingunn Borlaug

Manager, CCaSS, EY Norge

Manager med bakgrunn fra både finansiell og ikke-finansiell rapportering. Ingunn bistår selskaper med å vinne tillit i samfunnet gjennom deres bærekraftsrapportering.

Malin Opedal Meland

Senior Consultant, CCaSS, EY Norge

Seniorkonsulent med erfaring fra finansiell og ikke-finansiell rapportering. Malin hjelper kunder med bærekraftattestasjon og forbedring av bærekraftrapportering for tillit i markedet.