Blir Vestlandet verdens fremste region?

19 jan. 2021
Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

19 jan. 2021
Relaterte temaer Rådgivning

Vestlandsscenarioene har hentet frem et veikart for hvordan fylket kan lykkes med bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Da korona rammet Vestland, reagerte fylket raskt. De søkte felles kompetansegrunnlag for å kunne navigere tryggere mot en ønsket fremtid. 

EY har samlet og analysert fakta om næringsliv, akademia, kunnskapsklynger og særtrekk ved Vestland, opp mot fylkets uttalte målsettinger. Utviklingstrekk regionalt, nasjonalt og globalt ble lagt til, samt påvirkningen av Covid-19, for å si noe om muligheter og risiko.

Analysen tydeliggjør hva Vestland er gode på og hvor fylket er sårbart. Scenarioene har en horisont på 1-3 år, 4-7 år og 15-30 år. Innsikt knyttet til verdiskaping, sysselsetting og eksportmuligheter er avgjørende for en region som ønsker å ha den grønne ledertrøyen på. Vestland vil være et nullutslippsfylke innen 2030.

Regionen har naturgitte forutsetninger for å ta en ledende posisjon. Ni verdikjeder og 24 forretningsmuligheter ble identifisert, som ved realisering kan resultere i økt verdiskapning på 100 milliarder og mange tusen nye arbeidsplasser. Noen av de sentrale verdikjedene er hydrogen, havvind, CCS (carbon capture and storage), mineralutvinning på havbunnen og CCU (carbon capture and utilization). Kunnskapsklynger og kompetansen fra olje- og gassindustrien vil bli en avgjørende for å gjennomføre energiomstilling og skape vekst i nye næringer.

Vestlandsscenarioene ble gjennomført over syv uker, initiert av Vestland fylkeskommune i spissen for en bred allianse av NHO, LO, KS, NAV, Bergen Næringsråd, Næringsalliansen i Hordaland, Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen kommune og Atheno.

Kvaliteten på leveransen Vestlandsscenarioene ble anerkjent med nominasjon og seier i Årets konsulentprosjekt 2020.

Les om scenarioene ved å laste ned rapporten.

Sammendrag

Vestland var første fylke ut med egen analyse etter utbruddet av Covid-19. For regionen haster det med å omstille til en grønn og sirkulær økonomi. Om de lykkes vil det ha nasjonal betydning. Syv av næringene er eksportutsatt. Disse næringene representerer 34 % av verdiskapningen, 22 % av fylkets sysselsetting og 19 % av norsk fastlandseksport. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Rådgivning