7 minutters lesing 10 mar. 2022
Hvorfor CFOer er nøkkelen til bærekraftig finans?

Hvorfor CFOer er nøkkelen til bærekraftig finans

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

7 minutters lesing 10 mar. 2022
Relaterte temaer Finansielle tjenester

Finansnæringen har en viktig rolle i å hjelpe virksomheten med å bygge en mer bærekraftig fremtid. I denne artikkelen undersøker vi hvorfor CFOer må ta en ledende rolle i å håndtere bærekraftutfordringene og argumentere for fordelene med en mer bærekraftig forretningsmodell.

Oppsummert

 • Finansnæringen er som en katalysator for bærekraftig utvikling. Foretakene er nødt til å være pådrivere i det «grønne skiftet» for å imøtekomme økte regulatoriske krav og markedets forventninger. 
 • Ledende selskaper på bærekraft vil ha et konkurransefortrinn ved få tak i de mest bærekraftige og lønnsomme kundene og ved få bedre tilgang på det internasjonale kapitalmarkedet.
 • Vi utforsker fordelene ved en mer bærekraftig forretningsmodell. 
 • Les hvilken rolle økonomifunksjonen kan ta på seg for å få til en vellykket bærekraftig transformasjon.

Bank- og finansnæringen i Norge har over lengre tid blitt møtt med strengere reguleringer og tiltak som et resultat av EUs handlingsplan «Green Deal». For norske finansforetak er dette per i dag regulert i regnskapsloven § 3-3c hvor det stilles krav til foretakenes redegjørelse om samfunnsansvar. Som medlem av EØS-avtalen vil det regulatoriske arbeidet som skjer i EU treffe det norske markedet, men med noen forsinkelser.  

Dagens EU- regnskapsdirektiv for bærekraft, Non Financial Reporting Directive («NFRD»), er delvis gjennomført i § 3-3c. EU-kommisjonen kom i fjor med forslag til å oppdatere «NFRD» med Corporate Sustainable Reporting Directive («CSRD»), og EU- foretak må rapportere i henhold til det nye direktivet fra 1. januar 2024.  Norske myndigheter kan modifisere lovteksten i et direktiv, og det er ukjent hvordan CSRD skal innlemmes i norsk rett. En EU-forordning skal derimot tas inn ord for ord, og like før jul ble det kjent at implementeringen av ny lov om bærekraftig finans i Norge ble utsatt til 1. halvdel av 2022. Den nye loven gjenspeiler EU-forordningene om offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren («offentligjøringsforordningen») og et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet («taksonomiforordningen»).  

Det er ingen tvil om at endringene i § 3-3c og den nye opplysnings- og rapporteringsplikten i norsk lov om bærekraftig finans vil gi et enda større «push» til finanssektoren om å arbeide med bærekraft i sin virksomhet. Verden går i en bærekraftig retning. Foretakets kunder, leverandører, ansatte og investorer etterspør en fremoverlent bærekraftstrategi. Strategien i seg selv vil derimot ikke bidra til langsiktig verdiskapning. Det viktigste er etterlevelse av strategien og faktiske resultater, og at fokuset skiftes fra kortsiktig avkastning til langsiktige gevinster. 

Markedsaktører vil ha et sterkere søkelys på langsiktig verdiskapning

Et av de viktigste tiltakene for å lykkes med «Green Deal» er at finansbransjen bidrar til å flytte kapitalstrømmen fra «brune» til «grønne» investeringer. Vi ser at klimaendringer og bærekraft tvinger folk til å tenke annerledes, og markedesaktørene endrer sine prioriteringer. I EY sin globale investorrapport fra november 2021 (pdf) ser vi at investorene i enda større grad enn tidligere etterspør langsiktig verdiskapning. Et voksende antall investorer rundt om i verden legger større vekt på ESG-ytelse i sine beslutninger. Det blir tydeligere at «ikke-finansiell» informasjon i større grad vil påvirke selskapsverdien fremover. CFOen kan dermed sikre lønnsom vekst ved å, sikre tilgang på det “grønne” kapitalmarkedet. Når man først innser at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, det er da foretaket er på rett vei. 

CFOens rolle i det «Grønne skiftet»

CFOer har tradisjonelt vært ansvarlige for å forvalte økonomiske verdier og rapportering til sentrale markedsaktører. Fremover vil CFOer ha en viktig rolle i å støtte organisasjonen i å navigere i utvidede synspunkter og forventninger rundt verdiskaping, og svare på markedets krav om mer innsikt i ESG. For å lykkes, kreves det at ESG-prinsipper innlemmes i en helhetlig strategi. Vi mener at CFOer og finansfunksjonen bør ta en ledende og aktiv rolle i utarbeidelse av foretakets bærekraftstrategi, og sørge for at arbeidet med ESG blir integrert på tvers av alle forretningsfunksjoner. 

Integrere bærekraft inn i forretningsmodellen

I vår dialog med CFOer ser vi at bærekraft begynner å ta en mer naturlig plass i CFO-universet. Vi i CFO Advisory-teamet har utarbeidet en oppsummering av våre innsikter og perspektiver i figuren under: 

Våre innsikter og perspektiver om bærekraft

Figuren over viser at interne retningslinjer, prosesser og data må oppdateres for at foretaket skal bli forberedt på en ny bærekraftig arbeidshverdag. Ansvaret for ekstern kommunikasjon i form av regulatorisk rapportering og investorrelasjon vil fortsatt ligge hos finans- og økonomifunksjonen, men bærekraft må være en naturlig del av dette arbeidet. Videre er finans – og økonomiavdelingen en støtteressurs for resten av selskapet og må involvere seg i det strategiske arbeidet. For å lykkes, må de øke sin kompetanse på bærekraft.

En forretningsmodell bygget på bærekraft endrer ikke fundamentalt rollen til økonomi- og finansfunksjonen, men den tradisjonelle rollen utvides.  Eksempelvis vil treasury-funksjonen kunne bistå selskapet med å innhente grønne finansieringsprodukter og Business Controller kan bistå med koblingen av lønnsomhetsvurderinger mot ESG-KPI`er. Finansfunksjonen må bygge videre på den ekspertisen og erfaringen de har innen arbeid med finansielle tall og internkontroll, og overføre denne kompetansen i bærekraftsarbeidet. Det betyr at alle i en finansavdeling må utøve sine oppgaver gjennom «bærekraftslinsen».

Vi ønsker å argumentere hvorfor selskapene bør investere i dag for å kunne møte de fordelene som vil komme med en ny og bærekraftig forretningsmodell. Vi oppsummerer seks gode grunner til hvorfor foretakene vil oppnå positiv gevinst ved å oppgradere sin forretningsmodell:  

 1. Økt investortillit
  • Tilgang på lavere kapitalkostnad
  • Økt aksjekurs
 2. Økonomiske besparelser gjennom økt effektivitet
 3. Styrke posisjon og omdømme
 4. Bygge en sterk operasjonell struktur  
 5. Økt konkurransefortrinn
 6. Tiltrekke og beholde de beste talentene

CFOer bør ta en tydelig rolle i utarbeidelse av bærekraftstrategien og integrering av denne i foretakets forretningsmodell. I tillegg skal CFOer fortsette å ha ansvaret for ekstern kommunikasjon og investorrelasjon. CFOer som er eier av årsrapporten må derfor ta et mye større eierskap til bærekraftsrapporten, da dette er informasjon som vil ta en større plass i foretakets årsrapport fremover. 

Når ESG-informasjon møter finansiell rapportering

Vi ser at i økende grad krever markedet mer av selskapene enn en forpliktelse til kortsiktig lønnsomhet, og at det stilles spørsmål ved hvor mye av selskapsverdien som gjenspeiles i den finansielle rapporteringen. Integrert rapportering kan forsterkes ved å benytte «trippelbunnlinjen» – et regnskapskonsept som definerer «verdi» i form av miljø, sosiale forhold og økonomi. Hver organisasjon må tilpasse seg for å forstå hva denne endringen i verdiskapning betyr for dem. Trenden går i retning av at «verdi» er mye mer enn finansielle nøkkeltall. 

Nyheten fra COP26 om IFRS Foundations utnevnelse av International Sustainable Standard Board («ISSB») forsterker dette. Det at IFRS Foundation og en rekke andre globale aktører har gått sammen for å lage en global rapporteringsstandard på bærekraft viser at det blir en tettere kobling mellom finansiell – og ikke finansiell informasjon. Dette i seg selv er en grunn til at finans- og økonomimedarbeidere må ta en aktiv rolle i bærekraftrapporteringen. 

Økonomifunksjonen bør håndtere foretakets bærekraftinformasjon på lik linje som de gjør med finansiell rapportering i dag. God informasjon vil derimot være avhengig av god data.  For at foretakene skal etterleve krav og forventinger fra en rekke aktører, vil investeringer i ESG-datafangst og rapportering blir viktig i tiden fremover. CFOer bør ta ansvar for at dette blir gjennomført. 

Det er ingen tvil om at fremtidens finansfunksjon er i en dynamisk endring. Det forventes at CFOer i mye større grad enn tidligere involverer seg i selskapets strategi, virksomhetsstyring og andre områder utenfor det finansielle. Dette kommer samtidig som at finansfunksjonen er under press om kostnadskutt. Morgendagens vinnere er de foretakene som aktivt tar en ledende rolle i bærekraftarbeidet.  

Neste steg for å bli en bærekraftig finansfunksjon

Utfordringen de fleste selskaper har i dag er: hvordan gjør man organisasjonen grønn, uten å gå i minus? Kampen om de beste kundene – som både er bærekraftige – men også lønnsomme, vil skyte fart i tiden fremover. Hvordan sørger man for at foretaket har et konkurransefortrinn? 

Jo større appetitt og ambisjonsnivå økonomi- og finansfunksjonen har på bærekraft, desto bedre posisjonert vil den være til å støtte sin organisasjon i å løse dette kritiske spørsmålet.

CFOer må forvandle foretakets bærekraftstrategi til konkrete handlinger, fra implementering av endringer i rapporteringskrav til å drive kulturell endring i verdibasert beslutningstaking. Til syvende og sist har CFOen en avgjørende rolle i å utvikle mange av de praktiske trinnene som kreves på tvers av organisasjonen for å levere de viktige endringene som trengs. For å få dette til må finans – og økonomiavdelingen moderniseres. 

En tidligere survey gjennomført av EY viser at 73 % av CFOer mener at «å endre kulturen til teamet deres er en hovedprioritet» og 71 % av CFOene var enige om at tradisjonell backoffice-atferd og tankesett innen finans bremser moderniseringen av øknonomifunksjonen. Derfor gir endringene som kreves av bærekraft en reell mulighet for at finansfunksjonen kan tilvennes  denne endringen, redefinere seg selv og hvilke roller de har i organisasjonen for å bli en ekte forretningspartner, som støtter organisasjonen deres i navigasjonsarbeidet for de avgjørende endringene i tiden fremover.

Hvis du kjører en rask modenhetsvurdering av finansfunksjonen i selskapet ditt for å sammenligne den med din bærekrafttilpassede fremtidige finansdriftsmodell, kan vi hjelpe deg med å finne ut om du er klar for disse endringene.

Sammendrag

Vi mener at finansfunksjonen har en rettmessig plass i hjertet av bærekraftsomforming. Er du klar for utfordringen?

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics Finansielle tjenester